Tämä on edustajainhuoneen oikeuskomitean 27. heinäkuuta 1974 hyväksymien syytekirjelmien koko teksti. Syytteen nostamista koskevia artikloja on kolme. Ensimmäinen koskee oikeuden estämistä, toinen kansalaisten perustuslaillisia oikeuksia ja kolmas vallan väärinkäyttöä.

Mitkä ovat valtakunnanoikeuden kolme artiklaa?

Hän puhui oikeusvaltioperiaatteesta ja presidentin velvollisuuksista sekä todisteista ja esitti syytteet syytteiden nostamiseksi syytteistä, jotka koskevat oikeuden estämistä, vallan väärinkäyttöä poliittisiin tarkoituksiin, oikeusvaliokunnan haasteiden uhmaamista ja veronkiertoa.

Mikä artikla on valtakunnanoikeusprosessi?

Yhdysvaltojen perustuslaissa määrätään, että edustajainhuoneella ”on yksinomainen valta nostaa syytteitä” ( I artiklan 2 kohta ) ja että ”senaatilla on yksinomainen valta käsitellä kaikkia syytteeseenpanoa koskevia…

Mitä 1 artiklan 2 kohdassa sanotaan syytteeseenpanosta?

Yhdysvaltojen perustuslaissa säädetään, että edustajainhuoneella ”on yksinomainen valta nostaa syytteitä” (I artiklan 2 kohta) ja ”senaatilla on yksinomainen valta käsitellä kaikkia syytteeseenpanoja …

Mikä on perustuslain 1 artiklan 3 kohta?

Senaattoriksi ei saa valita henkilöä, joka ei ole täyttänyt kolmeakymmentä vuotta ja ollut yhdeksän vuotta Yhdysvaltojen kansalainen ja joka ei valittaessa ole sen osavaltion asukas, josta hänet valitaan.

Mitä 1 artiklan 10 kohdassa sanotaan?

Mikään valtio ei saa ilman kongressin suostumusta asettaa tonnistovelvollisuutta, pitää joukkoja tai sota-aluksia rauhan aikana, tehdä sopimusta tai sopimusta toisen valtion tai vieraan vallan kanssa tai ryhtyä sotaan, ellei se ole tosiasiallisesti joutunut hyökkäyksen kohteeksi tai ole sellaisessa välittömässä vaarassa, joka ei salli viivytystä.

Mikä on III artikla?

III artikla Oikeuslaitos
Yhdysvaltojen tuomiovalta kuuluu yhdelle ylimmälle tuomioistuimelle ja sellaisille alemmille tuomioistuimille, jotka kongressi voi aika ajoin määrätä ja perustaa.

Mikä on I artiklan 2 jakson 3 lauseke?

Lauseke 3 Paikkojen jakaminen
Varsinainen laskenta on suoritettava kolmen vuoden kuluessa Yhdysvaltojen kongressin ensimmäisestä kokouksesta ja jokaisella seuraavalla kymmenvuotiskaudella siten kuin he lailla määräävät.

Mikä on perustuslain 2 artikla?

Presidentti on Yhdysvaltojen armeijan ja laivaston sekä useiden osavaltioiden miliisin ylipäällikkö, kun se kutsutaan Yhdysvaltojen varsinaiseen palvelukseen; hän voi pyytää kirjallisesti kunkin toimeenpanevan ministeriön ylimmän upseerin lausuntoa mistä tahansa aiheesta, joka koskee Yhdysvaltojen armeijan ja laivaston toimintaa.

Mikä on perustuslain 2 artiklan 2 kohta?

Hänellä on valta senaatin neuvosta ja suostumuksella tehdä sopimuksia, edellyttäen, että kaksi kolmasosaa läsnä olevista senaattoreista on samaa mieltä; ja hän nimittää ja senaatin neuvosta ja suostumuksella nimittää suurlähettiläät, muut julkiset ministerit ja konsulit, ylimmän tuomioistuimen tuomarit ja kaikki

Mitä perustuslain 4 artiklassa sanotaan?

IV artikla Valtioiden väliset suhteet
Yhdysvallat takaa jokaiselle tämän liiton osavaltiolle tasavaltaisen hallitusmuodon ja suojelee kutakin niistä hyökkäyksiltä sekä lainsäätäjän tai toimeenpanovallan käyttäjän (kun lainsäätäjää ei voida kutsua koolle) pyynnöstä sisäiseltä väkivallalta.

Mikä on 1 artiklan nimi?

Kansan ylivalta vaaleilla valittujen edustajiensa kautta tunnustetaan I artiklassa, jossa perustetaan kongressi, joka koostuu senaatista ja edustajainhuoneesta. Kongressin sijoittaminen perustuslain alkuun vahvistaa sen aseman liittovaltion hallituksen ”ensimmäisenä haarana”.

Mikä on perustuslain 1 artiklan 4 kohta?

4 jakso Kongressi
Senaattorien ja edustajien vaalien ajankohdista, paikoista ja tavasta säätää kussakin osavaltiossa sen lainsäätäjä; kongressi voi kuitenkin milloin tahansa lailla antaa tai muuttaa näitä määräyksiä, lukuun ottamatta senaattorien valinnan paikkoja.

Mikä on perustuslain 2 artiklan 1 kohdan 2 lauseke?

Kunkin osavaltion on nimitettävä sen lainsäätäjän määräämällä tavalla valitsijamiesten määrä, joka vastaa koko senaattoreiden ja edustajien lukumäärää, johon osavaltiolla voi olla oikeus kongressissa; kukaan senaattori tai edustaja tai henkilö, jolla on luottamus- tai voittoa tuottava virka Yhdysvalloissa, ei kuitenkaan saa valita valitsijamiestä,

Mitä perustuslain 1 artiklan 2 kohdassa sanotaan?

Yhdysvaltojen perustuslain 1 artiklan 2 kohta: Edustajainhuone koostuu jäsenistä, jotka useiden osavaltioiden kansa valitsee joka toinen vuosi, ja kunkin osavaltion valitsijoilla on oltava sama pätevyys kuin osavaltion lainsäätäjien lukumäärältään suurimman osan valitsijoilla.

Mikä on perustuslain 2 artiklan 4 kohta?

II artikla, 4. jakso: Presidentti, varapresidentti ja kaikki Yhdysvaltojen siviilivirkamiehet on erotettava virasta, jos heidät on asetettu syytteeseen ja tuomittu maanpetoksesta, lahjonnasta tai muista korkeista rikoksista ja rikkomuksista.

Mikä on perustuslain 1 artiklan 9 kohta?

Yhdysvallat ei saa myöntää aatelisarvonimiä: Eikä yksikään henkilö, jolla on niiden alaisuudessa voittoa tai luottamusta tuottava virka, saa ilman kongressin suostumusta ottaa vastaan minkäänlaista lahjaa, palkkiota, virkaa tai arvonimeä miltään kuninkaalta, ruhtinaalta tai vieraalta valtiolta.

Mikä on AP Govin viraltapanoprosessi?

Syyttämisprosessi alkaa edustajainhuoneessa, joka nostaa syytteen liittovaltion virkamiestä vastaan. Jos edustajainhuone äänestää syytteen nostamisen puolesta, se laatii syytteen nostamista koskevat artiklat ja toimittaa ne senaatille, joka suorittaa varsinaisen oikeudenkäynnin. Jos presidentti asetetaan syytteeseen, korkeimman oikeuden korkein tuomari käsittelee asian.

Mitä syytteeseen asettaminen on oikeudessa?

impeachment, tavallisessa oikeudessa lainsäädäntöelimen käynnistämä menettely, jonka tarkoituksena on puuttua virkamiehen vakavaan väärinkäytökseen.

Miksi Yhdysvaltain perustuslain 1 artiklan 7 §:ssä edellytetään, että verolakiehdotukset esitellään edustajainhuoneessa?

Parlamentin kehittäjät lainasivat tätä käytäntöä toivoen, että se antaisi ”kukkaron vallan” sille lainsäädäntöelimelle, joka parhaiten vastaa kansalle – edustajainhuoneelle. Näin ollen vain edustajainhuone voi esittää lakiehdotuksia ”tulojen lisäämiseksi”, vaikka senaatilla on nimenomainen valtuus muuttaa edustajainhuoneen laatimia lakiehdotuksia.

Mitkä ovat syytteeseenpanoprosessin seitsemän vaihetta?

Vaiheittainen valitusprosessi

 1. Vaihe 1-Esittele vankeuden ratkaisu. …
 2. Vaihe 2 – Kuuleminen. …
 3. Vaihe 3 – päätöslauselman hyväksyminen. …
 4. Vaihe 4 – Täysi äänestys. …
 5. Vaihe 5 – Suurin osa. …
 6. Vaihe 6 – Tapaus siirtyy senaattiin. …
 7. Vaihe 7 – todisteiden esittäminen. …
 8. Vaihe 8 – Presidentin neuvonantaja.
 9. Mitkä ovat syytteeseenpanon kaksi vaihetta?

  Liittovaltion tasolla valitusprosessi on kolmivaiheinen menettely.

  • Ensinnäkin kongressi tutkii. …
  • Toiseksi edustajainhuoneen on läpäistävä, yksinkertaisella enemmistöllä läsnä olevista ja äänestämistä, jotka ovat virallisia väitteitä tai väitteitä. …
  • Kolmas, senaatti yrittää syytettyä.


  Mitkä ovat syytteeseenpanon kuusi vaihetta?

  Kuinka presidentit vangitaan? …

 10. Oikeuslaitosta käsittelevä komitea päättää jatkaako vankeutta. …
 11. Huone sitten äänestää vankeutta. …
 12. Talo saa senaatin mukana. …
 13. Presidentti kutsutaan. …
 14. Senaatilla on oikeudenkäynti.
 15. Mikä on syytteeseenpanovalta?  Syyttämisoikeus rajoittuu viraltapanoon, mutta se tarjoaa myös keinon, jolla viraltapantu virkamies voidaan kieltää toimimasta tulevassa virassa. Virassa tehdyistä rikoksista määrättävät sakot ja mahdolliset vankeusrangaistukset jätetään siviilituomioistuinten ratkaistavaksi.

  Kuka on asetettu syytteeseen?

  Kolme Yhdysvaltain presidenttiä on asetettu syytteeseen, mutta yhtäkään ei ole tuomittu: Andrew Johnson vuonna 1868, Bill Clinton vuonna 1998 ja Donald Trump kahdesti, vuonna .

  Mitkä ovat syytteen nostamisen perusteet?

  Yhdysvaltain perustuslain II pykälän 4 momentissa määritellään syytteen nostamisen ja tuomitsemisen perusteiksi ”maanpetos, lahjonta tai muut korkeat rikokset ja rikkomukset”.

  Mitä tapahtuu, kun presidentti asetetaan syytteeseen?

  Ensimmäinen rangaistus, viraltapano, pannaan automaattisesti täytäntöön kahden kolmasosan syyllisyysäänestyksen jälkeen. Toinen rangaistus, oikeuden menettäminen kaikkiin tuleviin hallitustehtäviin, edellyttää senaatin erillistä äänestystä.

  Kun presidentti asetetaan viraltapanon kohteeksi, kuka astuu tilalle?

  Varapresidentti on nimetty ensimmäiseksi presidentin perimysjärjestyksessä II artiklan perimyslausekkeen mukaan, joka myös valtuuttaa kongressin säätämään varapresidentin jälkeisestä perimysjärjestyksestä. Se on tehnyt niin kolme kertaa.

  Voiko teidät asettaa syytteeseen ja silti olla presidentti?

  Edustajainhuone äänestää syytteeseenpanosta eli virallisista syytteistä, jotka koskevat väärinkäytöksiä. Jos jäsenten enemmistö hyväksyy syytteet, presidentti asetetaan syytteeseen, vaikka hän pysyy virassaan.

  Tarkoittaako viraltapano viraltapanoa?  Jos liittovaltion virkamies syyllistyy rikokseen tai toimii muuten sopimattomasti, edustajainhuone voi nostaa syytteen – virallisen syytteen – kyseistä virkamiestä vastaan. Jos virkamies tämän jälkeen tuomitaan senaatin syyttämisoikeudenkäynnissä, hänet erotetaan virastaan.