Prawidłowe wykonanie programów lub aplikacji jest bardzo ważne, czy to w sprzęcie, którego używasz, jak telefony komórkowe, laptopy, samochody, itd., czy w transakcjach, które podejmujesz (zakupy kredytowe/debetowe, elektroniczne przelewy pieniężne, itd.), czy po prostu we wszystkim, co ułatwia Ci codzienne życie. Tak więc, testowanie oprogramowania i systemów jest równie ważne, aby uniknąć niepowodzeń. Testowanie odbywa się w całym cyklu życia oprogramowania, od jego początku, poprzez utrzymanie, aż do produkcji. Bezpieczeństwo klientów i produktów to główne powody przeprowadzania testów, takich jak testy zgodności lub testy zgodności.

Co to jest testowanie zgodności?

Testowanie zgodności definiuje standardowe metodologie i narzędzia testowe, aby umożliwić ludziom testowanie produktów oprogramowania w celu upewnienia się, że produkty zostały opracowane zgodnie z normami IT, specyfikacjami, procedurami i wytycznymi. Jest to standardowe podejście do testowania oprogramowania, które zapewnia, że program lub aplikacja przestrzega ustalonych praw i przepisów. Testowanie jest istotną częścią większości, jeśli nie wszystkich standardów branżowych. Zgodność oznacza zdolność produktu oprogramowania do przestrzegania standardów, konwencji lub wytycznych w ustawach i podobnych receptach.

Celem jest upewnienie się, że produkt oprogramowania, program lub system podąża za zdefiniowanym zestawem wewnętrznych lub zewnętrznych standardów/przepisów zanim trafi do produkcji. Standardy wewnętrzne to wytyczne ustalone przez organizację, natomiast standardy zewnętrzne to specyficzne dla danej branży wytyczne lub procedury ustalone przez organ zarządzający. Jest to często pierwszy test wykonywany podczas oceny środowiska kontroli. Testowanie zgodności zapobiega potencjalnemu narażeniu organizacji na kary prawne i straty materialne wynikające z nieprzestrzegania przez nią przepisów i regulacji branżowych.

Co to jest testowanie zgodności?

Zgodność to akt zgodności, oznaczający zdolność produktu lub procesu do spełnienia określonej normy lub ustalonych wytycznych. Zgodność z normą oznacza, że spełniasz wymagania normy w określony sposób. Na przykład pojazd musi spełniać pewne standardowe specyfikacje, aby osiągnąć wysoką jakość zgodności, specyfikacje takie jak doskonała oszczędność paliwa, niezawodny silnik i osiągi, niska emisja. Certyfikat zgodności jest zapewnieniem, że wyprodukowany pojazd spełnia wszystkie wymagania techniczne. Badanie zgodności zapewnia prawidłową realizację specyfikacji.

Terminy testy zgodności i testy zgodności są często używane zamiennie. W rzeczywistości, testowanie zgodności jest czasami określane jako testowanie zgodności. Obejmuje ono głównie trzy etapy: przygotowanie, ocenę i raportowanie. Jeśli normy lub wytyczne dotyczące zgodności nie są określone, nie ma potrzeby przeprowadzania testów zgodności. Testowanie zgodności zapobiega wszelkim przyszłym zagrożeniom i zapewnia skuteczność, funkcjonalność i odporność programu. Koncentruje się na wydajności programów i systemów oprogramowania, a ostatecznie zapewnia prawidłowe wdrożenie specyfikacji.

Różnica pomiędzy testami zgodności i zgodności

Definicja

– Testowanie zgodności to nieformalny sposób testowania standardów w celu określenia zgodności programu, aplikacji lub systemu. Zapewnia, że program lub aplikacja przestrzega zalecanych standardów, wytycznych i przepisów, które są specyficzne dla danej branży lub organizacji. Testowanie zgodności jest bardziej formalnym sposobem testowania w celu zapewnienia właściwej realizacji specyfikacji.

Focus

– Testowanie zgodności ma na celu zapobieganie potencjalnemu narażeniu organizacji na kary prawne i straty materialne wynikające z nieprzestrzegania przepisów i regulacji branżowych. Odnosi się to do konkretnych praw i regulacji ustalonych wewnętrznie w organizacji lub zewnętrznie przez organ zarządzający. Testy zgodności są często używane zamiennie z testami zgodności, ale ten pierwszy jest znacznie szerszym terminem, który zapewnia, że oprogramowanie lub system spełnia ustalone standardy branżowe lub określone umowy, takie jak umowy o poziomie usług.

Goal

– Celem testowania zgodności jest upewnienie się, że produkt oprogramowania, program lub system podąża za określonym zestawem wewnętrznych lub zewnętrznych standardów/przepisów, zanim trafi do produkcji. Testowanie zgodności daje pewność, że normy prawne lub regulacyjne są spełnione. Testy zgodności zapobiegają wszelkim przyszłym zagrożeniom i zapewniają skuteczność, funkcjonalność i odporność oprogramowania. Upewnia się, że system jest zgodny ze standardowymi praktykami i wzorcami branżowymi.Podsumowanie

Testowanie zgodności jest często używane zamiennie z testowaniem zgodności i jest niefunkcjonalną techniką testowania wykonywaną przed fazą produkcyjną w celu poświadczenia, że program komputerowy lub system przestrzega standardowych praw i przepisów przepisanych przez W3C, IEEE lub ETSI. Cóż, testowanie zgodności jest w zasadzie takie samo, z wyjątkiem kilku subtelnych różnic. Dla jednego, zajmuje się technicznymi aspektami programu lub systemu, aby upewnić się, że jest on zgodny z normami branżowymi, wzorcami i umowami.

Czym jest testowanie zgodności?

Testowanie zgodności ma na celu określenie zdolności produktu oprogramowania lub systemu do spełnienia standardów, konwencji lub przepisów w ustawach i podobnych receptach.

Jaka jest różnica między testowaniem zgodności a testowaniem merytorycznym?

Testowanie merytoryczne jest procedurą audytową, która sprawdza sprawozdania finansowe i dokumentację uzupełniającą w celu zidentyfikowania wszelkich wad w sprawozdaniach rachunkowych. Poszukuje błędów lub istotnych nieprawidłowości w dokumentacji finansowej. Testowanie zgodności zapobiega potencjalnemu narażeniu organizacji na kary prawne i straty materialne wynikające z nieprzestrzegania przez nią przepisów i regulacji branżowych

Jak testować zgodność z przepisami?Zgodność obejmuje głównie trzy etapy: przygotowanie, ocenę i raportowanie. Rodzaj testowania jest oparty na fazie cyklu rozwojowego. Najbardziej efektywną techniką testowania zgodności jest proces inspekcji.

Czy certyfikat zgodności to to samo co certyfikat zgodności?

Certyfikat zgodności jest w zasadzie tym samym, co Certyfikat zgodności, który jest uwierzytelnionym dokumentem stwierdzającym, że produkty lub usługi spełniają określone wymagania, normy i standardy.