Internet jest nową granicą cyfrowego świata i dziś ponad połowa światowej populacji jest w sieci. Przy miliardach ludzi korzystających z Internetu, tradycyjne rozwiązania bazodanowe, takie jak model relacyjnej bazy danych, z trudem radziły sobie z ciągle zmieniającymi się potrzebami obsługi szalonych ilości danych, które są generowane w sekundę. Te rosnące potrzeby dały początek bazom danych NoSQL, które zostały zaprojektowane nie tylko po to, by zastąpić bazy SQL, ale by zapewnić inną perspektywę w sposobie przechowywania danych.

Co to jest RDBMS?

RDBMS to skrót od „Relational Database Management System”. RDBMS to program używany do tworzenia, utrzymywania i administrowania relacyjnymi bazami danych. Baza danych jest zbiorem dobrze zorganizowanych powiązanych danych. Przykłady baz danych obejmują rejestry pracowników, system zarządzania biblioteką, system rezerwacji autobusów, kolei i linii lotniczych. RDBMS jest podzbiorem DBMS z relacjami pomiędzy tabelami i wierszami. Podąża za modelem relacyjnym zamiast modelu nawigacyjnego, w którym dane są przechowywane w wielu tabelach. Tabele są powiązane ze sobą za pomocą kluczy głównych i obcych. Jest to najczęściej stosowany model bazy danych szeroko wykorzystywany przez przedsiębiorstwa i programistów do przechowywania złożonych i ogromnych ilości danych. Model relacyjny został wprowadzony w 1970 roku przez E.F. Codda i od tego czasu jest wykorzystywany jako teoretyczna i praktyczna podstawa wielu badań i dociekań.

Czym jest MongoDB?

MongoDB to zorientowany na dokumenty program bazodanowy NoSQL, który pozwala na utrzymywanie danych w stanie zagnieżdżonym, a co ważniejsze, może wykonywać zapytania do tych danych w sposób ad hoc. NoSQL to ogólny termin używany w odniesieniu do każdego schematu bazy danych, który nie jest zgodny z tradycyjnym modelem RDBMS. MongoDB to model bazy danych open-source, w którym nie ma pojęcia tabel, schematów, wierszy ani SQL. MongoDB jest prawdopodobnie zupełnie innym programem bazodanowym niż to, czego używałeś wcześniej, zwłaszcza relacyjnego systemu zarządzania bazą danych. MongoDB został zaprojektowany tak, aby był elastyczny, skalowalny i bardzo szybki, nawet przy dużych ładunkach danych. Jest specjalnie zbudowany dla wysokiej dostępności i obsługuje dynamiczne, bogate schematy, a także pozwala na dystrybucję danych na wielu serwerach bez wysiłku. W przeciwieństwie do modelu RDBMS, bazy NoSQL wykorzystują zupełnie inne formaty, takie jak magazyny dokumentów, bazy grafów, magazyny kluczy-wartości itp.

Różnica między RDBMS a MongoDB

Model

– RDBMS to skrót od „Relational Database Management System” i jest to model relacyjnej bazy danych, w którym dane są przechowywane w wielu tabelach. Baza danych jest reprezentowana jako zbiór relacji, które są zapisane w formacie tabelarycznym, zapewniając dostęp do punktów danych, które są ze sobą powiązane. MongoDB to stosunkowo nowa, wysokowydajna baza danych, która jest zupełnie innym programem bazodanowym niż system zarządzania relacyjną bazą danych. MongoDB jest open-source’ową, zorientowaną na dokumenty bazą danych, która nie ma pojęcia tabel, schematów, wierszy ani SQL.

Przechowywanie danych– RDBMS działa na relacyjnych bazach danych, które przechowują dane w tabelach – tabele są zorganizowane w kolumny z każdą kolumną przypisaną do jednego typu danych. Dane dla pojedynczej instancji są przechowywane jako wiersz. MongoDB natomiast jest zorientowaną na dokumenty bazą danych NoSQL, która nie stosuje tradycyjnego modelu RDBMS – dane nie są ze sobą powiązane i nie używa SQL jako języka zapytań. W przeciwieństwie do RDBMS, używają różnych formatów do przechowywania danych, takich jak magazyny dokumentów, bazy danych grafów, magazyny kluczy-wartości i inne.

Schemat

– Schemat jest w zasadzie schematem bazy danych, który określa, jak dane są zorganizowane i ich relacje są powiązane. Tradycyjny model RDBMS zawiera schemat, który jest predefiniowany. Podąża za typowym projektem schematu składa się z kilku tabel i relacji między nimi. MongoDB, z drugiej strony, opiera się na reprezentacji danych bez schematu, nie mając na uwadze koncepcji relacji. Najlepszą rzeczą w podejściu bez schematu jest to, że nie trzeba wcześniej definiować struktury danych, która może nadal zmieniać się w czasie.Skalowalność

– Jedną z zauważalnych różnic między RDBMS a MongoDB jest to, że MongoDB jest uważany za bardziej skalowalny niż tradycyjne modele baz danych RDBMS. Większość systemów NoSQL, takich jak MongoDB, ma możliwość przechowywania bazy danych na wielu maszynach, zachowując jednocześnie wysoką wydajność. Ma wbudowane wsparcie dla replikacji i shardingu, a także obsługuje liniową skalowalność. MongoDB jest uniwersalną bazą danych, zapewniającą solidną wydajność, gdziekolwiek zdecydujesz się ją wdrożyć. Jego skromne wymagania pozwalają mu działać na serwerach o dużej mocy, maszynach wirtualnych lub zasilać aplikacje oparte na chmurze.

Podsumowanie RDBMS vs. MongoDB

W skrócie, MongoDB jest uniwersalną bazą danych opartą na reprezentacji danych bez schematu, która nie podąża za tradycyjnym modelem RDBMS. Dane są nierelacyjne i nie używa SQL jako języka zapytań. RDBMS to tradycyjny model bazy danych, który działa na relacyjnych bazach danych, w których dane są przechowywane w postaci konwencjonalnej struktury wierszy i kolumn, podczas gdy MongoDB to model zorientowany na dokumenty, który nie ma pojęcia wierszy, kolumn, schematów ani SQL. Ostatecznie musisz zdecydować, co działa najlepiej dla Ciebie.