Klauzula prawa właściwego określa, jakie prawo krajowe ma zastosowanie do umowy, natomiast klauzula jurysdykcyjna to postanowienie dotyczące rozstrzygania sporów, które umożliwia stronom uzgodnienie, które sądy krajowe mają być właściwe do rozpatrywania sporów wynikających z umowy.