Płaca brutto i netto to dochody, które są wypłacane pracownikom organizacji po zaoferowaniu usług przez uzgodniony okres, który jest najczęściej uważany za miesięczny.

Co to jest płaca brutto?

Płaca brutto to kwota, którą pracownicy otrzymują przed dokonaniem jakichkolwiek potrąceń, które zazwyczaj obejmują premie, prowizje i napiwki.

Na przykład, osoba, która zarabia 5 dolarów za godzinę i pracuje 30 godzin, jej wynagrodzenie brutto wyniesie 150 dolarów. Poza tym, praca może zawierać 20 dolarów na napiwki i 30 dolarów na prowizje. Wynagrodzenie brutto, które zarobi analizowana osoba, sumuje się do 200 dolarów.125792423

Co to jest płaca netto?

Wynagrodzenie netto to kwota, którą dana osoba zabierze do domu po odjęciu wszystkich potrąceń i podatków od wynagrodzenia brutto.

Niektóre z potrąceń odejmowanych od wynagrodzenia brutto obejmują opłaty za składki ubezpieczeniowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Medicare.

Różnica między wynagrodzeniem brutto a netto

Znaczenie Płaca brutto i Płaca netto

Jedną z głównych różnic pomiędzy wynagrodzeniem brutto a wynagrodzeniem netto jest ich znaczenie. Płaca całkowita odnosi się do kwoty, którą dana osoba otrzymuje po przepracowaniu określonego okresu przed dokonaniem jakichkolwiek potrąceń.Z drugiej strony, wynagrodzenie netto to kwota, którą dana osoba otrzymuje po dokonaniu wszystkich potrąceń. Niektóre z tych potrąceń mogą obejmować między innymi podatki, opłaty ubezpieczeniowe i składki na ubezpieczenie społeczne.Wielkość wynagrodzenia

Z definicji pojęć wynagrodzenie brutto i wynagrodzenie netto wynika, że wynagrodzenie brutto to kwota, którą dana osoba zarabia po przepracowaniu określonego okresu. W skład tej kwoty wchodzi ustalone wynagrodzenie, napiwki, premie i inne prowizje, które dana osoba może zgromadzić w okresie pracy.

Z drugiej strony, wynagrodzenie netto obejmuje kwotę, którą dana osoba otrzymuje po odjęciu od wynagrodzenia brutto wszystkich zobowiązań prawnych i osobistych. Jest to faktyczna kwota, którą dana osoba zabiera do domu.

Widać zatem, że płaca brutto jest znacznie wyższa, ponieważ nie zostały odjęte potrącenia, natomiast płaca netto jest niższa, ponieważ została potrącona znaczna kwota pieniędzy.

Opodatkowanie związane z płacą brutto i płacą nettoPłaca brutto zawiera kwotę, która podlega tabeli podatkowej. Oznacza to, że kwota ta nie została jeszcze opodatkowana i dlatego podatki stanowią część odliczeń, które jednak należy odjąć. Najwyraźniej, wynagrodzenie brutto jest czasami określane jako dochód podlegający opodatkowaniu.

Płaca netto to ostateczna kwota, którą otrzymuje dana osoba, co oznacza, że wszystkie potrącenia, w tym podatki, zostały dokonane. Płaca netto to kwota podatku, którą dana osoba zabierze do domu.

Wpływ na indywidualny budżet

Na nawyki konsumpcyjne danej osoby wpływa zazwyczaj kwota, którą dana osoba otrzymuje w celu budżetowania. Płaca brutto nie wpływa na budżetowanie i zachowania konsumpcyjne, ponieważ zawiera znaczną część, która nie należy do właściciela.Wynagrodzenie netto wpływa na nawyki konsumpcyjne danej osoby, ponieważ ma ona gwarancję, że otrzyma te pieniądze w takiej postaci.

Poza tym pracownicy budżetują tylko na wynagrodzenie netto, a nie na wynagrodzenie brutto, ponieważ wprowadzi ich to w błąd lub stworzy wrażenie, że mają duże ilości pieniędzy, co nie jest prawdą.

Firmy Wynagrodzenie brutto i netto

Płaca brutto organizacji składa się z różnicy między przychodami a kosztami wytworzenia produktu lub świadczenia usług w danym organizmie.

Płaca brutto każdej organizacji nie została jeszcze poddana skali potrąceń, gdzie mają być odliczane koszty ogólne, płace, podatki i odsetki od spłat pożyczek.

Płaca netto przedsiębiorstwa służy do pomiaru rentowności organizacji po odliczeniu wszystkich wydatków i innych kosztów towarzyszących.Płaca netto przedsiębiorstwa jest rzeczywistym zyskiem, ponieważ wszystkie wydatki i inne koszty zostały uwzględnione. Firmy o znacznych korzyściach netto są uważane za wysoce rentowne.

Opcjonalne potrącenia dla płacy brutto i płacy netto

Wynagrodzenie brutto obejmuje wszystkie kwoty, które dana osoba uzyskuje po przepracowaniu ustalonego okresu przed odjęciem wszystkich związanych z tym odliczeń.

Jednakże, wynagrodzenie netto osoby obejmuje kwotę, którą osoba otrzymuje po dokonaniu wszystkich potrąceń.Ponadto należy podkreślić, że niektóre odliczenia są ustawowe, co oznacza, że trzeba je płacić jako sposób przestrzegania zasad i przepisów. Do tych odliczeń należą między innymi podatki, składki na plany emerytalne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne pracowników.

Niektóre odliczenia są opcjonalne i nie dotyczą wszystkich osób. Dobrowolne potrącenia obejmują między innymi alimenty na dzieci, składki związkowe i legalne potrącenia z pensji.

Różnica między wynagrodzeniem brutto a netto

Podsumowanie wynagrodzenia brutto Vs. wynagrodzenia netto

  • Płaca brutto to kwota, którą otrzymuje jednostka, która obejmuje uzgodnione wynagrodzenie, premie, prowizje i napiwki, które pracownik otrzymuje po przepracowaniu w organizacji po określonym czasie.
  • Płaca netto to kwota, którą dana osoba zarabia po odjęciu wszystkich potrąceń. Niektóre z potrąceń, które są odejmowane od wynagrodzenia brutto, aby utworzyć wynagrodzenie netto, to między innymi podatki, opłaty ubezpieczeniowe i opłaty emerytalne.
  • Inne różnice między wynagrodzeniem brutto a wynagrodzeniem netto obejmują wpływ na indywidualne budżety, dobrowolne potrącenia, opodatkowanie i wielkość wypłaty.