Religia i chrześcijaństwo mają ludzi debatujących nad ich wzajemnym powiązaniem. Czy te dwie rzeczy są naprawdę powiązane. Czy chrześcijaństwo jest religią? Te kwestie są naprawdę zdumiewające i emocjonalnie drenujące, ponieważ ten temat jest jednym z tematów tabu na świecie. W związku z tym, ten artykuł ma na celu rozjaśnić zamieszanie wywołane przez te dwie kwestie poprzez ich zdefiniowanie i rozróżnienie.

Co to jest religia?

Termin religia pochodzi od łacińskiego słowa „religio”, które pierwotnie oznaczało zobowiązania wobec bogów. Jednak z definicji religia to sposób, w jaki ludzie starają się najlepiej jak potrafią, aby być w kontakcie z najwyższą i boską istotą. W większości przypadków ten wysiłek podejmowany przez ludzi wiąże się z wysiłkiem ludzi, aby być miłym i akceptowalnym przed Bogiem, a także aby oznaczać istotę życia na ziemi.

Religia została po raz pierwszy użyta w chrześcijaństwie, ale z biegiem lat, słowo to stało się powoli znane, aby pokazać związek ludzi ze świętym. Aby wymienić kilka z najbardziej popularnych religii na świecie to judaizm, dżinizm, hinduizm, islam, rzymski katolicyzm i inne.

Ludzie, którzy wyznają religię/religie są najczęściej określani jako religioznawcy. Ludzie ci podzielili się już swoją kompilacją wiedzy absolutnej i przekazali ją starym i nowym wyznawcom. Ich wierzenia religijne są podzielone na dwie kategorie: religia zorganizowana, w której ich doktryny są uroczyście udokumentowane, oraz religia ludowa, w której ustanowiono zwyczaje kulturowe.

Przywódcy różnych religii zwani religioznawcami występują w formach zorganizowanych i ludowych. To oni uosabiają uporządkowane oblicze religii. Ich przywództwo wymaga również wykonywania pewnych rytuałów i praktyk, aby mogli w pełni rządzić sektą.Te wierzenia w każdej religii wnoszą użyteczne znaczenie do tego, jak ludzie powinni robić to, co najlepsze w życiu. Religie często składają się również z wyjaśnień dotyczących pytań o istnienie ludzi na ziemi; oddania najwyższym i nadprzyrodzonym istotom; rytuałów i innych działań oraz obiektów uznawanych za święte; moralnych zachowań i kodów ubioru, zwłaszcza dla przywódców religii.

Czym jest chrześcijaństwo?

Chrześcijaństwo pochodzi od źródłowego słowa Chrystus. Nie jest to nazwisko czy imię Jezusa, jak wielu ludzi mogłoby sądzić. Pochodzenie słowa „Chrystus” wywodzi się z greckiego terminu Christos, który oznacza „Pomazaniec przez Ducha Świętego.” Christos jest greckim odpowiednikiem hebrajskiego słowa Mashiach oznaczającego Mesjasza lub Syna Bożego. Maria nadała ziemskie imię Jezus zgodnie z poleceniem anioła Gabriela znalezionym w nowotestamentowej księdze Łukasza rozdział 1 werset 31.List Pawła do Kościoła w Koryncie, zapisany w Pierwszej Księdze Koryntian, rozdział 15 wersety od 1 do 4, dotyczący zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, zasadniczo podsumowuje to, czym jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo skupia się na Ewangelii Jezusa Chrystusa. Ewangelia jest angielskim tłumaczeniem greckiego słowa euangelion, czyli „dobra nowina”. Ewangelia ta jest wspomniana w poniższym Piśmie Świętym.W czasach starożytnych lud Boży otrzymał polecenie, aby ofiarować krew baranka jako chętną ofiarę, która oczyści go z grzechów, które popełnił przeciwko Bogu. Baranek symbolizuje łagodność, niewinność i czystość; i to właśnie przedstawiał na tym świecie Jezus Chrystus. On jest Świętym Bogiem, który stał się w 100% człowiekiem. Doświadczył wszystkich ludzkich emocji, nie popełniając nawet grzechu.

Ewangelia mówi, że Jezus Chrystus ofiarował swoje nienaganne życie, aby uratować swój lud (chrześcijan) z niewoli grzechu. Został pochowany i zmartwychwstał trzeciego dnia, aby wypełnić to, co Bóg objawił przez proroka Izajasza. Jezus poniósł ze sobą grzechy swojego ludu, aby mogli być sprawiedliwi w oczach Boga i aby mogli mieć z Nim wieczne życie w niebie, kiedy On powróci.

Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa było częścią suwerennej woli Bożej dla zbawienia Jego ludu, który wybrał, aby w Niego wierzyć przed założeniem świata, jak stwierdzono w pierwszym rozdziale księgi Efezjan. Ten dar zbawienia, który Bóg dał z samej łaski i przez samą wiarę w Jezusa Chrystusa, jest prawdziwym duchowym błogosławieństwem, o którym mówią prawdziwi chrześcijanie.

Różnica między religią a chrześcijaństwemChrześcijaństwo różni się od wszystkich innych religii. Dlatego chrześcijaństwo nie jest religią. Ich liczba różnic zostanie wymieniona poniżej. Przeczytaj dokładnie i zrób notatki, jeśli musisz.

Podstawy uświęcenia

Większość religii opiera się na uczynkach dokonywanych przez ludzi; co oznacza, że osoba wyznająca daną religię jest uważana za świętą, gdy wypełniła serię działań, które muszą być wykonane, aby osiągnąć świętość. Niektóre religie nakazują swoim wyznawcom bycie dobrym w manierach i mowie, bycie charytatywnym dla potrzebujących, by odwiedzać miejsca, które nazywają świętymi w celu odbycia pielgrzymki, a nawet by wykonywać pewne rytuały.

Z drugiej strony, chrześcijaństwo opiera się na czyjejś wierze w to, co Jezus Chrystus uczynił 2000 lat temu. Prawdziwi chrześcijanie przyznają, że są grzesznikami zbawionymi przez łaskę Bożą, że nic z ich dobrych uczynków nie może zadowolić Boga Wszechmogącego. Ponieważ jednak Bóg powołał swój lud (chrześcijan) z ciemności przez Jezusa Chrystusa, stali się oni również sprawiedliwi i święci (zob. 1 P 2,9). Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi.

Duchowi przywódcy

Przywódcy religijni są zazwyczaj wybierani na przywódców przez ludzi poprzez rzeczy, które zrobili. Uczą się w seminariach i przez lata doświadczeń i to są zazwyczaj podstawy ich awansu w religii. Chrześcijańscy przywódcy, z jednej strony, są wybierani przez samego Boga. Jak wspomina Pismo Święte, pierwsi przywódcy duchowi zostali namaszczeni przez Boga w drodze objawienia. We współczesnych czasach każdy chrześcijanin może być liderem, o ile naucza prawdy Słowa Bożego, jakim jest Biblia.Nauki

Podstawy nauk religijnych pochodzą ze wskazówek i instrukcji ich założycieli. Nauki te są przekazywane z pokolenia na pokolenie i często spisywane w książkach. Nauki chrześcijańskie oparte są na wiedzy i mądrości Boga objawionej Jego apostołom, którzy spisali te objawienia w Piśmie Świętym zwanym obecnie Biblią. 2 Tymoteusza 3:16-17 stwierdza, że całe Pismo jest zrodzone przez Boga i użyteczne do nauczania, upominania, poprawiania i kształcenia w sprawiedliwości.

Przeznaczenie ludzkości

Dla niektórych religii ludzie są przeznaczeni do osiągnięcia oświecenia, a częściej niektóre religie wierzą również, że ludzie, zwłaszcza ci „wysoce uduchowieni”, mogą być uznani za bogów na podstawie czynów. W chrześcijaństwie, lud Boży lub chrześcijanie per se, są przeznaczeni do bycia z Bogiem w niebie, kiedy Jezus Chrystus powróci na świat, aby przynieść ostateczny sąd dla żywych i umarłych.

ZbawicielReligie zazwyczaj uważają swoich założycieli za swoich Zbawicieli. Ci założyciele są zwykłymi ludźmi, którzy teraz leżą w swoich grobach. Kiedy ci założyciele jeszcze żyli, uczyli swoich wyznawców o rytuałach, które mogły uczynić ich świętymi. Z drugiej strony, Zbawicielem chrześcijan jest Jezus Chrystus, Syn Boży, który żył ludzkim życiem, ucząc swoich uczniów o Bogu i czyniąc cuda. Żaden inny założyciel religijny nie może zrobić to, co zrobił Jezus: oferując swoje życie, aby uratować swoich ludzi od grzechów i uczynić ich w porządku z Bogiem. On umarł i zmartwychwstał dla zbawienia swojego ludu.