W dzisiejszym świecie napędzanym przez technologię, firmy siedzą na ogromnej puli danych, które generują z różnych działań biznesowych. W istocie, wiele firm posiada obecnie więcej danych niż jest w stanie przetworzyć. Jednak dane te są zazwyczaj bez znaczenia, dopóki nie zostaną przeanalizowane pod kątem wzorców, trendów, relacji i innych użytecznych informacji. W kontekście biznesowym, analiza danych jest tylko pierwszym krokiem do rozwiązania problemu. A działanie na podstawie tego rozwiązania w celu podejmowania lepszych decyzji jest kolejnym, krytycznym krokiem. Business intelligence i analityka to dwa najgorętsze tematy w dzisiejszym świecie biznesu.

Czym jest inteligencja biznesowa?

Istnieje kilka różnych definicji Business Intelligence (lub BI), które różnią się znacznie w zależności od użytkownika, w zależności od jego roli w przedsiębiorstwie. Najprościej rzecz ujmując, BI to dostarczanie odpowiednich informacji właściwym osobom we właściwym czasie, aby mogły podejmować lepsze i bardziej świadome decyzje biznesowe. BI nie jest produktem ani systemem. Jest to architektura zintegrowanych aplikacji operacyjnych i wspomagających podejmowanie decyzji oraz baz danych, które umożliwiają tworzenie wartości z big data. BI polega na wykorzystaniu pełnego potencjału danych, które firma generuje we wszystkich swoich codziennych działaniach, oraz na analizie tych danych w celu uzyskania cennego wglądu w podejmowanie świadomych decyzji. Celem jest zwiększenie produktywności i poprawa wyników firmy przy wykorzystaniu tych spostrzeżeń. BI może być wykorzystywane do odkrywania trendów i informacji, które nie zostałyby ujawnione w inny sposób.

Czym jest analityka biznesowa?

Analityka, na swoim podstawowym poziomie, polega na przekształcaniu danych, a czasami wielu danych, w znaczące spostrzeżenia biznesowe, które pomagają w rozwoju i rozkwicie firmy. Jednak w rzeczywistości analityka nigdy nie jest tak prosta. Załóżmy, że pracujesz w firmie zajmującej się kartami kredytowymi i możesz analizować dane swoich klientów, aby określić, kto jest bardziej skłonny do skorzystania z oferty karty kredytowej. W rzeczywistości, od cyberbezpieczeństwa po finanse, marketing, edukację, opiekę zdrowotną i energię, wszystkie te sektory mogłyby skorzystać z zastosowania i udoskonalenia analityki. Analityka biznesowa to każdy proces oparty na danych, który dostarcza wgląd w celu stworzenia wartości. Chodzi o zrozumienie wartości wglądów i przekonanie organizacji do zmiany sposobu prowadzenia biznesu. Zrozumienie wartości analityki biznesowej wymaga połączenia umiejętności technicznych, dziedzinowych i miękkich. BA to metodyczna eksploracja danych z naciskiem na analizę statystyczną, która koncentruje się na dostarczaniu użytecznych wniosków.

Różnica między Business Intelligence a Business Analytics

Definicja

– Business Intelligence (BI) to architektura zintegrowanych aplikacji operacyjnych i wspomagających podejmowanie decyzji oraz baz danych, które umożliwiają tworzenie wartości z big data. BI polega na wykorzystaniu pełnego potencjału danych, które generuje Twoja firma, i analizowaniu tych danych w celu uzyskania cennych spostrzeżeń do podejmowania świadomych decyzji. Analityka biznesowa polega na zrozumieniu wartości wglądów i przekonaniu organizacji do zmiany sposobu prowadzenia biznesu. Analityka biznesowa to każdy proces oparty na danych, który zapewnia wgląd w celu napędzania wartości materialnej i niematerialnej.

Podejście– BI pomaga podejmować świadome, strategiczne i operacyjne decyzje w oparciu o dane historyczne aż do chwili obecnej. BI obejmuje technologię, ludzi, narzędzia, procesy i aplikacje, które pomagają organizować i umożliwiać dostęp do danych oraz analizować informacje. BI filtruje istniejące dane, aby odkryć trendy i wzorce w przeszłości i teraźniejszości w celu podejmowania bardziej świadomych decyzji biznesowych. Analityka biznesowa łączy zaawansowaną analizę statystyczną i modelowanie predykcyjne w celu interpretacji danych, aby odkryć przyszłe trendy i wzorce w oparciu o bieżące dane. BA pomaga firmom w rozszerzeniu ich operacji i wydajności, aby podejmować lepsze decyzje w przyszłości.Narzędzia

– Business Intelligence wykorzystuje wiele narzędzi, które wchodzą w skład czterech kluczowych możliwości rozwiązań BI – pamięci organizacyjnej, integracji informacji, tworzenia wglądu oraz możliwości prezentacji. Kilka ważnych narzędzi i technologii, które umożliwiają organizacji wdrożenie rozwiązań BI, to systemy transakcyjne, systemy ERP, hurtownie danych, eksploracja danych lub odkrywanie wiedzy, analityka biznesowa, wsparcie decyzji w czasie rzeczywistym itp. Analityka biznesowa to metodyczna eksploracja danych z naciskiem na analizę statystyczną, która koncentruje się na dostarczaniu użytecznych wniosków. BA szeroko wykorzystuje analizę numeryczną i modelowanie analityczne, w tym modelowanie predykcyjne i preskryptywne, aby podejmować lepsze decyzje biznesowe.

Podsumowanie

W skrócie, BI i BA to zestaw metodologii, architektur i technologii, które dają pewien znaczący wgląd w istniejące dane w różnego rodzaju organizacjach, czyniąc je istotnymi dla podejmowania decyzji. Są to rozwiązania do zarządzania danymi wdrażane przez firmy na całym świecie w celu osiągnięcia lepszego podejmowania decyzji poprzez gromadzenie i analizę danych historycznych i obecnych. BI identyfikuje trendy, wzorce i relacje z danych z przeszłości prowadzących aż do teraźniejszości bez przewidywania przyszłości. BA to wykorzystanie pełnego potencjału BI w celu przewidywania przyszłych trendów na podstawie danych historycznych, które mogą mieć wartość materialną lub niematerialną. Choć są to dwa bardzo różne terminy, nie są one sprzeczne; w rzeczywistości działają w kierunku wspólnego celu – jakim jest zwiększenie produktywności organizacji i poprawa wyników.