Czy amiodaron może być podawany dożylnie? U dorosłych pacjentów amiodaron może być podawany w przypadku zatrzymania krążenia VT/VF w infuzji dożylnej (IV)/wewnętrznej (IO) jako szybki bolus 300 mg, a następnie dodatkowy bolus 150 mg IV/IO, jeśli utrzymuje się VT lub VF.

Jak podaje się amiodaron?

Amiodaron powinien być podawany przez centralną linię żylną, z wyjątkiem resuscytacji krążeniowo-oddechowej w zatrzymaniu krążenia związanym z opornym na defibrylację migotaniem komór, gdzie można zastosować obwodową linię żylną (patrz punkt 4.4).

Jak podaje się amiodaron dożylnie?

Aktualne zalecenia dotyczące dawkowania amiodaronu dożylnego to podawanie ≈1000 mg w ciągu pierwszych 24 godzin. Początkowy wlew powinien zawierać 3 ml iniekcji amiodaronu (150 mg) w 100 ml D5W (stężenie 1,5 mg/ml). Te 100 ml powinno być infuzowane w ciągu 10 minut (15 mg/min) dla łącznej dawki 150 mg.

Czy można wcisnąć amiodaron?Amiodaron jest wskazany po defibrylacji i podaniu wazopresora (epinefryny lub wazopresyny). Dawkowanie amiodaronu jest w tych przypadkach proste, z „dawką martwą” 300 mg IV bolus. W razie potrzeby można podać dawkę powtórną RAZ w dawce 150 mg IV bolus.

Czy amiodaron może być podawany dożylnie?

Amiodaron jest stosowany off-label w leczeniu migotania przedsionków. Początkowe obciążenie amiodaronem jest często osiągane przez dożylne (IV) dawkowanie bolusa, po którym następuje infuzja dożylna.Czy amiodaron może być podawany obwodowo?

Amiodaron dożylny musi być podawany przez linię centralną. Jedynym wyjątkiem jest leczenie zatrzymania krążenia; w tej sytuacji amiodaron może być podawany obwodowo z zachowaniem dużej ostrożności, aby uniknąć wynaczynienia.

Kiedy podaje się amiodaron?

W przypadku zatrzymania krążenia amiodaron stosuje się po trzecim wstrząsie w przypadku migotania komór i częstoskurczu komorowego niereagującego na wstrząsy, resuscytację i wazopresory. W przypadku częstoskurczu pulsacyjnego można rozważyć zastosowanie amiodaronu, a przed użyciem należy skonsultować się z ekspertem.

Kiedy odstawia się amiodaron w pielęgniarstwie?

Utrzymać lek, jeśliHORA<60/min lub>120/min.Oceń inne parametry życiowe, takie jak ciśnienie krwi i oddech. Sprawdź monitor serca pod kątem występowania arytmii.

Czy amiodaron jest blokerem kanałów potasowych?Amiodaron jest silnym lekiem antyarytmicznym, który ma właściwości wszystkich czterech klas Vaughana Williamsa (blokery kanału sodowego, blokery kanału potasowego, blokery kanału wapniowego, beta-blokery).

Kiedy należy rozpocząć podawanie IV po amiodaronie?

U pacjentów, którzy otrzymywali terapię dożylną przez ponad 2-3 tygodnie, można bezpiecznie rozpocząć stosowanie dawek podtrzymujących amiodaronu doustnego (300-400 mg/d).

Czy epinefryna i amiodaron mogą być podawane razem?

Wniosek: Amiodaron może być bezpiecznie podawany jednocześnie w połączeniu z adrenaliną i takie połączenie powoduje podobne wsparcie hemodynamiczne jak sama adrenalina. Amiodaron podany samodzielnie powoduje istotnie niższe ciśnienie perfuzji wieńcowej niż w połączeniu z adrenaliną.

Jak szybko wcisnąć amiodaron?

Protokoły dawkowania, które podają dawkę bolusową w mniejszych alikwotach 1 do 2 mg/kg/dawkę dożylną w ciągu 5 do 10 minut, zostały zalecone w celu zmniejszenia narażenia pacjenta na plastyfikatory, takie jak DEHP, które mogą wyciekać z rurek dożylnych, w tym rurek z polichlorku winylu (PVC), przez niektóre preparaty amiodaronu.

Jakich leków nie należy przyjmować z amiodaronem?Inne leki mogą wpływać na eliminację amiodaronu z organizmu, co może wpływać na sposób działania amiodaronu. Przykłady obejmują azolowe leki przeciwgrzybicze (takie jak itrakonazol), cymetydynę, kobicystat, inhibitory proteazy (takie jak fosamprenawir, indynawir), ryfamycyny (takie jak ryfampicyna), dziurawiec, między innymi.

W jaki sposób przygotowuje się amiodaron?

  1. Całkowity blok serca bez sprawnego rozrusznika.
  2. Znana alergia na amiodaron.
  3. Wydłużony odstęp QT.

Jak podaje się amiodaron w przypadku częstoskurczu komorowego?Pierwsza dawka: Podać 300 mg (6 mL) IV bezpośrednio NIEZBĘDNIE. Do bezpośredniego podania dożylnego nie jest wymagany filtr. Druga dawka: Jeśli u pacjenta nadal występuje częstoskurcz komorowy bez tętna lub migotanie komór 5 minut po podaniu pierwszej dawki, należy podać drugą dawkę amiodaronu 150 mg (3 mL).

Czy amiodaron jest blokerem kanału wapniowego?

Amiodaron posiada wiele właściwości farmakologicznych, w tym rozszerzenie naczyń obwodowych i wieńcowych, ujemną inotropię oraz ujemne działanie chronotropowe i dromotropowe. Właściwości te są wspólne dla grupy leków zwanych blokerami kanału wapniowego.

Czy amiodaron jest blokerem kanału sodowego?

Amiodaron jest blokerem kanału sodowego.

Czy amiodaron stosuje się w przypadku AFIB?Amiodaron jest silnym środkiem antyarytmicznym stosowanym w leczeniu komorowych zaburzeń rytmu i migotania przedsionków. Lek zapobiega nawrotom zagrażających życiu arytmii komorowych i powoduje umiarkowane zmniejszenie liczby nagłych zgonów u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka.

Czy amiodaron to rate control czy rhythm control?

Amiodaron jest lekiem zalecanym do kontroli częstości AF z szybką odpowiedzią komorową u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca, u których nie można zastosować beta-blokerów. Amiodaron wykazuje niewielkie ujemne działanie inotropowe i może być stosowany u pacjentów ze zmniejszoną czynnością lewej komory.

Kiedy przyjmować adenozynę lub amiodaron?

Należy pamiętać, że amiodaron staje się lekiem antyarytmicznym z wyboru (po niepowodzeniu adenozyny), jeśli czynność serca pacjenta jest upośledzona i frakcja wyrzutowa<40% lub występują objawy zastoinowej niewydolności serca.

Kiedy podaje się bolus amiodaronu?U dorosłych pacjentów, w przypadku zatrzymania krążenia VT/VF, amiodaron może być podawany w infuzji dożylnej (IV)/wewnętrznej (IO) jako szybki bolus 300 mg, a następnie dodatkowy bolus 150 mg IV/IO, jeśli utrzymuje się VT lub VF.

Czy amiodaron zmniejsza częstość akcji serca?

Amiodaron powodował niższe tętno niż placebo na wszystkich poziomach wysiłku (p<0,0001 dla wszystkich). VO2 było podobne w obu grupach, natomiast puls O2 był wyższy w grupie amiodaronu na wszystkich poziomach wysiłku.

Kiedy nie należy przyjmować amlodypiny?

Warunki:ciężkie zwężenie aortalnej zastawki serca.znacznie niskie ciśnienie krwi.ciężka choroba wątroby.

Kto przyjmuje amiodaron?

Amiodaron jest stosowany w leczeniu nieregularnych uderzeń serca. Leczenie nim zostanie rozpoczęte przez specjalistę od chorób serca. Bardzo ważne jest, abyś przyjmował amiodaron dokładnie tak, jak zaleci Ci lekarz. Zaczniesz od dużej dawki, tylko przez jeden tydzień.

Czy amiodaron wpływa na potas?

Amiodaron ma wieloraki wpływ na depolaryzację i repolaryzację mięśnia sercowego, co czyni go niezwykle skutecznym lekiem antyarytmicznym. Jego głównym działaniem jest blokowanie kanałów potasowych, ale może również blokować kanały sodowe i wapniowe oraz receptory beta- i alfa-adrenergiczne.

Czy amiodaron wpływa na poziom potasu?

Poziom potasu w surowicy był związany ze zwiększonym ryzykiem rozpoczęcia stosowania amiodaronu, adenozyny, ibutylidu, izoproterenolu lub lidokainy w porównaniu z zakresem referencyjnym ≥4,0≤5,0mEq/L zarówno w kohorcie oddziałów intensywnej terapii kardiologicznej, jak i medyczno-chirurgicznej.Related Post