Rozwój

Konwencjonalne podejście do rozwoju stanowi wyraźne przeciwieństwo podejścia zrównoważonego rozwoju i postrzega rozwój jako zwykłą modernizację świata zgodnie z zachodnimi zasadami. Model konwencjonalny oznacza przyjęcie mniej zasobochłonnego stylu życia, bez względu na dobro planety Ziemi i żyjących na niej ludzi. Utożsamia on rozwój ze wzrostem gospodarczym lub zwiększeniem PNB (produktu narodowego brutto). Ten model rozwoju postrzega modernizację jako ściśle związaną z promowaniem indywidualnego wzrostu i awansu. Według tego modelu pogorszenie stanu środowiska jest nieuniknioną konsekwencją rozwoju. Opiera się on na akceptacji kompromisu między rozwojem gospodarczym a ochroną środowiska. Stąd pojawił się nowy model rozwoju, który zastąpił konwencjonalny paradygmat rozwoju.

Różnica między rozwojem a rozwojem zrównoważonym

Znaczenie

– Zrównoważony rozwój oznacza utrzymanie rozwoju w czasie. Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju (WCED) zdefiniowała go jako „rozwój, który zaspokaja potrzeby teraźniejszości bez uszczerbku dla zdolności przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich własnych potrzeb.” Istnieją trzy filary zrównoważonego rozwoju: środowiskowy, ekonomiczny i społeczny. Konwencjonalny rozwój upraszcza rozwój, widząc go jako globalną modernizację na wzór zachodni i wzorowaną na przykładzie uprzemysłowionych, rozwiniętych krajów.

Cel

– Zrównoważony rozwój opiera się na trzech podstawowych celach: wzroście gospodarczym, postępie społecznym i ochronie środowiska. Idea polega na osiągnięciu lepszej i bardziej zrównoważonej przyszłości, mając na względzie bezpośredni i przyszły dobrobyt naszej planety. W konwencjonalnym modelu rozwoju modernizacja jest ściśle związana z promowaniem indywidualnego wzrostu i awansu. Aby zostać zmodernizowanym, społeczeństwo musi stać się bardziej zaawansowane technicznie i zurbanizowane.

Wykorzystanie zasobów

– Zrównoważony rozwój kładzie nacisk na skuteczne i efektywne wykorzystanie zasobów, które ma na celu zaspokojenie potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń, przy jednoczesnej ochronie środowiska. Najlepszymi przykładami zrównoważonego wykorzystania zasobów są energia słoneczna, energia wiatrowa, energia wodna i inne. Rozwój tradycyjny może wiązać się z nadmierną eksploatacją zasobów ukierunkowaną na poprawę jakości życia obecnych pokoleń, bez ścisłego uwzględnienia ochrony środowiska.

Podsumowanie

Zrównoważony rozwój jest odmianą tradycyjnego modelu rozwoju, a termin ten został oficjalnie zdefiniowany w 1987 roku w ramach przygotowań Szczytu Ziemi w Rio. Zrównoważony rozwój oznacza, że wzrost musi być realizowany na styku celów ekonomicznych, odpowiedzialności społecznej i ochrony środowiska. Oznacza to, że unowocześnianie narzędzi produkcji, aby zużywać mniej energii i wody jest dobre dla środowiska. Zrównoważony rozwój oznacza wspieranie danego procesu w długim okresie czasu. Konwencjonalne podejście polega na krótkoterminowych rozwiązaniach bez uwzględnienia przyszłego bezpieczeństwa i obaw.

Jaka jest relacja między rozwojem a zrównoważonym rozwojem?Rozwój zrównoważony to rozwój wieczny, który zapewnia zaspokojenie wszystkich obecnych potrzeb bez uszczerbku dla potrzeb przyszłych pokoleń. Zasoby ludzkie są podstawowym warunkiem zrównoważonego rozwoju koncentrującego się na ochronie i rozsądnym wykorzystaniu.

Jaka jest różnica między rozwojem zrównoważonym a niezrównoważonym?

Zrównoważony oznacza coś, co może być utrzymane w nieskończoność, podczas gdy niezrównoważony odnosi się do rozwoju kosztem przyszłych pokoleń. Praktyki, które nie są zrównoważone w długim okresie czasu, są nazywane niezrównoważonymi.Jaka jest główna różnica między rozwojem gospodarczym a rozwojem zrównoważonym?

Rozwój gospodarczy to tworzenie bogactwa, z którego wynika poprawa dobrobytu ekonomicznego i jakości życia danej społeczności. Zrównoważony rozwój oznacza promowanie dobrobytu przy jednoczesnej ochronie środowiska w długim okresie.

Co definiuje rozwój?

Tradycyjne podejście do rozwoju mierzy rozwój w skali globalnej modernizacji, industrializacji, wzrostu gospodarczego itp. Zgodność z zasadami społecznymi pozostaje filarem modelu konwencjonalnego.

Co jest przykładem zrównoważonego rozwoju?

Energia słoneczna jest doskonałym przykładem zrównoważonego rozwoju, ponieważ wykorzystuje promieniowanie słoneczne bezpośrednio lub pośrednio do wykorzystania przez człowieka, np. do produkcji energii elektrycznej.