Mogą one przechodzić przez różne etapy rozwojowe i funkcjonalne, zanim staną się całkowicie podobne. Analogiczne struktury nie muszą być dowodem na to, że dwa gatunki pochodzą od wspólnego przodka. Bardziej prawdopodobne jest, że pochodzą one z dwóch odrębnych gałęzi drzewa filogenetycznego i mogą wcale nie być blisko spokrewnione.

W jaki sposób dwa gatunki, które wyglądają bardzo różnie od siebie, mogą być bliżej spokrewnione niż dwa gatunki, które są do siebie podobne?

Natura selekcjonuje cechy, które dają jednym organizmom przewagę nad innymi. Cechy te występują u wielu innych organizmów. To z czego wyewoluowały jest inne, ale ich mutacje pozostają takie same/podobne.

W jaki sposób dwa organizmy, które nie są blisko spokrewnione mogą ewoluować podobne cechy fizyczne?

W biologii ewolucyjnej ewolucja konwergentna to proces, w którym organizmy, które nie są blisko spokrewnione (nie są monofiletyczne), niezależnie ewoluują podobne cechy w wyniku konieczności dostosowania się do podobnych środowisk lub nisz ekologicznych.

Czy dwa organizmy mogą wydawać się podobne, ale być członkami różnych gatunków?

Organizmy, które wyglądają podobnie, często należą do tego samego gatunku, ale nie zawsze tak jest. Ze swojej strony nie potrafię odróżnić rybołowa afrykańskiego od orła bielika z poniższych zdjęć. Ale w rzeczywistości są to różne gatunki. Niektóre gatunki wyglądają podobnie do siebie.

Jak określić, czy dwa gatunki są blisko spokrewnione?

Dwa gatunki są bliżej spokrewnione, jeśli mają nowszego wspólnego przodka, a mniej blisko spokrewnione, jeśli mają mniejszego wspólnego przodka.
Więcej pytań – zobacz Czy Afryka dotyka wszystkich półkul?

Jak dwa gatunki, które wyglądają podobnie, mogą być mniej spokrewnione niż dwa gatunki, które wyglądają zupełnie inaczej?

Ogólnie rzecz biorąc, im więcej różnic w DNA w genach homologicznych (lub różnic w aminokwasach w kodowanych przez nie białkach) między dwoma gatunkami, tym bardziej odległe jest ich pokrewieństwo…

Jak nazywa się sytuacja, gdy dwa niespokrewnione organizmy wyglądają podobnie?Zbieżne. Kiedy dwa niespokrewnione organizmy wyglądają podobnie (rekiny i delfiny) Bioróżnorodność. Odnosi się do różnorodności istot żywych.

Dlaczego zwierzęta różnych gatunków są do siebie podobne?

to cechy anatomiczne, pochodzące od różnych organizmów, które mają podobny wygląd lub funkcję, ponieważ zostały odziedziczone po wspólnym przodku, który również je posiadał. Na przykład przednia kończyna niedźwiedzia, skrzydło ptaka i jego ramię mają te same funkcjonalne typy kości, co nasz wspólny reptiliański przodek.Jak dwa gatunki ewoluują od wspólnego przodka?

Dowody DNA na ewolucję.
Jeśli dwa gatunki mają „ten sam” gen, to dlatego, że odziedziczyły go po wspólnym przodku. Ogólnie rzecz biorąc, im więcej różnic w DNA w genach homologicznych między dwoma gatunkami, tym bardziej odległe są te gatunki.

Dlaczego różne gatunki mogą ewoluować w podobny sposób?

Ewolucja zbieżna zachodzi, gdy gatunki zajmują podobne nisze ekologiczne i przystosowują się w podobny sposób w odpowiedzi na podobne presje selektywne. Cechy, które powstają w wyniku ewolucji konwergentnej, nazywane są „strukturami analogicznymi”. Przeciwstawia się im „struktury homologiczne”, które mają wspólne pochodzenie.

Co to znaczy, gdy dwa organizmy są bardzo podobne?

Gdy dwa organizmy mają wspólnego przodka, ich kod genetyczny musi być podobny. Zakres podobieństw określa, jak niedawno organizmy ewoluowały.

Czy dwa organizmy mogą wyglądać podobnie, ale mieć różne genotypy?Ze względu na obecność allela dominującego możliwy jest ten sam fenotyp, ale inny genotyp… Allel dominujący jest zawsze wyrażony, gdy jest obecny w genotypie.

Co sprawia, że dwa zwierzęta są różnymi gatunkami?

Większość biologów ewolucyjnych odróżnia jeden gatunek od drugiego na podstawie rozrodczości: przedstawiciele różnych gatunków nie łączą się ze sobą lub nie mogą się łączyć, a jeśli się łączą, to powstałe potomstwo jest zwykle bezpłodne, niezdolne do życia lub cierpi z powodu innego rodzaju obniżonej sprawności.

Jak ten sam gatunek może wyglądać inaczej?

W obrębie tego samego gatunku poszczególne organizmy mogą wyglądać bardzo różnie. U trzech gatunków motyli kolor i wzór skrzydeł zmienia się w zależności od pory roku, w której się urodziły. Motyle powyżej urodziły się w innych warunkach świetlnych i temperaturowych niż te poniżej.

Czy organizmy są takie same czy genetycznie różne?

Porównanie podobieństwa genetycznego człowieka do innych form życia
Spośród trzech miliardów składników genetycznych, które tworzą nas, żywe istoty, tylko garstka jest unikalnie nasza. W rzeczywistości, pomimo naszych różnic na zewnątrz, ludzie są w 99,9% genetycznie podobni do siebie.

Dlaczego różne gatunki mają różne cechy?Różne organizmy różnią się wyglądem i funkcjami, ponieważ mają różne informacje dziedziczne; środowisko również wpływa na cechy, które organizm rozwija. W rozmnażaniu płciowym każde z rodziców wnosi połowę genów nabytych przez potomstwo, co powoduje zmienność między rodzicem a potomstwem.

Dlaczego zwierzęta są podobne do siebie?

Wcześniej było to „Genetyczny 'przełącznik’, który sprawia, że wiele zwierząt wygląda jak embriony”. Międzynarodowy zespół badaczy, kierowany przez dr Ozrena Bogdanovica i prof. Ryana Listera z University of Western Australia, znalazł genetyczny „przełącznik”, który sprawia, że jeden gatunek zwierzęcia wygląda jak inny.

Co miałyby dwa organizmy blisko ze sobą spokrewnione?

W drzewie filogenetycznym pokrewieństwo dwóch gatunków ma bardzo konkretne znaczenie. Dwa gatunki są bliżej spokrewnione, jeśli mają nowszego wspólnego przodka, a mniej blisko spokrewnione, jeśli mają mniejszego wspólnego przodka.

Jaki jest najlepszy sposób na określenie, jak blisko spokrewnione są organizmy w grupie wyborów odpowiedzi?

Jaki jest najlepszy sposób na określenie, czy dwa gatunki są blisko spokrewnione? Najlepszym sposobem jest porównanie DNA obu gatunków. Im więcej zasad azotowych i aminokwasów mają wspólne dwa gatunki, tym bardziej są ze sobą spokrewnione.

Kiedy niespokrewnione gatunki wykształcają podobne cechy?

Ewolucja zbieżna ma miejsce wtedy, gdy różne organizmy niezależnie od siebie wykształcają podobne cechy. Na przykład rekiny i delfiny wyglądają stosunkowo podobnie, mimo że nie są spokrewnione.

Dlaczego niektóre niespokrewnione ze sobą gatunki są do siebie podobne?Być może zauważyłeś, że wiele niespokrewnionych gatunków na całym świecie ma podobne cechy. Jest to spowodowane ewolucją konwergentną. Ta forma ewolucji występuje, gdy dwa lub więcej gatunków, które nie mają niedawnego wspólnego przodka, zajmują podobne nisze w różnych częściach świata.
Więcej pytań znajdziesz na stronie Czy piracant jest dobrym żywopłotem?

Jak blisko spokrewnione są te gatunki?

Podobieństwa i różnice między cząsteczkami biologicznymi (np. w sekwencji DNA genów) mogą być wykorzystane do określenia pokrewieństwa gatunków. Wzorce biogeograficzne dostarczają wskazówek, jak gatunki, zarówno żyjące jak i wymarłe, są ze sobą powiązane.

Kiedy niespokrewnione organizmy żyjące w podobnych warunkach środowiskowych wykształcają powierzchownie podobne struktury, nazywa się to?

Kiedy niespokrewnione organizmy żyjące w podobnych warunkach środowiskowych ewoluują powierzchownie podobne struktury, nazywa się to strukturami podobnymi. Ewolucja konwergentna.

Jak to się nazywa, gdy dwa gatunki ewoluują razem?

koewolucja proces wzajemnych zmian ewolucyjnych, które zachodzą między parami gatunków lub między grupami gatunków w miarę ich wzajemnego oddziaływania.

Czy proces ewolucji, w którym dwa lub więcej niespokrewnionych organizmów ewoluuje, aby upodobnić się do siebie quizlet?Proces, w którym niespokrewnione organizmy upodabniają się do siebie, nazywamy ewolucją konwergentną.

Które cechy są podobne w użyciu i ewoluują w podobnych środowiskach, ale nie ewoluują od wspólnego przodka?

Ewolucja konwergentna to niezależna ewolucja podobnych cech u gatunków pochodzących z różnych okresów lub epok w czasie. Ewolucja konwergentna tworzy analogiczne struktury, które mają podobną formę lub funkcję, ale nie były obecne u ostatniego wspólnego przodka tych grup.

Jakie są niektóre powody, dla których podobne cechy mogą powstawać niezależnie u gatunków, które są tylko daleko spokrewnione?

Jakie są niektóre powody, dla których podobne cechy mogą powstawać niezależnie u gatunków, które są ze sobą tylko daleko spokrewnione? Czy możesz podać przykłady wśród znanych organizmów? Jednym z powodów, dla których mogą one powstawać niezależnie, jest ewolucja konwergentna.

Dlaczego niektóre organizmy, które wydają się być blisko spokrewnione w drzewie filogenetycznym, w rzeczywistości nie są?Organizmy mogą być bardzo blisko spokrewnione, mimo że wyglądają zupełnie inaczej, z powodu niewielkiej zmiany genetycznej, która spowodowała dużą różnicę morfologiczną. Niespokrewnione organizmy mogą wydawać się bardzo podobne, ponieważ oba organizmy wykształciły wspólne przystosowania, które ewoluowały w podobnych warunkach środowiskowych.

Jakie są podobieństwa między ewolucją konwergentną i dywergencyjną?

Zarówno ewolucja konwergentna, jak i dywergentna przyczyniły się do powstania dzisiejszych organizmów z organizmów z przeszłości…. Zarówno ewolucja konwergentna, jak i dywergentna generują zmienność, pomagając gatunkom wypełniać ich niszę w środowisku.

Które dwa organizmy są genetycznie najbardziej podobne?

Chociaż liczby różnią się w zależności od badań, obecnie ogólnie przyjmuje się, że szympansy (Pan troglodytes) i ich bliscy krewni bonobo (Pan paniscus) są najbliższymi żyjącymi krewnymi ludzi, a każdy gatunek dzieli około 98,7% naszego DNA.

Co jest najbardziej prawdopodobne w przypadku dwóch organizmów o podobnych cechach anatomicznych?

Co jest najbardziej prawdopodobne w przypadku dwóch organizmów o podobnych cechach anatomicznych? nie są spokrewnione.

Kiedy podobne cechy ewoluują niezależnie u gatunków, które nie mają wspólnego przodka, nazywa się to ewolucją rozbieżną?

Ewolucja konwergentna jest przeciwieństwem ewolucji dywergentnej, w której spokrewnione gatunki ewoluują różne cechy. Ewolucja konwergentna jest podobna do ewolucji równoległej, w której dwa podobne, ale niezależne gatunki ewoluują w tym samym kierunku i niezależnie nabywają podobne cechy.

Kiedy dwa organizmy mają podobne cechy, ale nie mają wspólnego przodka Te gatunki są przykładem?

Ewolucja zbieżna to proces, w którym dwa gatunki rozwijają podobne cechy, mimo że nie mają wspólnego przodka. Biolodzy ewolucyjni tłumaczą te podobne cechy jako produkt doboru naturalnego.

Dlaczego niektóre rodzaje organizmów wyglądają podobnie, podczas gdy inne rodzaje organizmów wyglądają zupełnie inaczej?

Organizmy mogą być bardzo blisko spokrewnione, mimo że wyglądają zupełnie inaczej, z powodu niewielkiej zmiany genetycznej, która spowodowała dużą różnicę morfologiczną. Niespokrewnione organizmy mogą wyglądać bardzo podobnie, ponieważ oba organizmy wykształciły wspólne przystosowania, które ewoluowały w podobnych warunkach środowiskowych.

Czy możliwe jest, aby dwa organizmy o tym samym genotypie miały różne fenotypy, wyjaśnij swoją odpowiedź?

Genotyp organizmu jest głównym czynnikiem wpływającym (zdecydowanie największym w odniesieniu do morfologii) na rozwój jego fenotypu, ale nie jedynym. Nawet dwa organizmy o identycznych genotypach zwykle różnią się fenotypami. Doświadcza się tego w życiu codziennym w przypadku bliźniąt jednojajowych (czyli identycznych).

Jak można mieć różne genotypy, ale ten sam fenotyp?

Również różne genotypy mogą prowadzić do tego samego fenotypu. Dzieje się tak, ponieważ geny mają różne allele. W przypadku niektórych genów i cech pewne allele są dominujące, a inne recesywne.
Więcej pytań znajdziesz w części Czy możesz wykorzystać wskazówkę dotyczącą wieśniaka?

Które stwierdzenie opisuje, jak dwa organizmy mogą wykazywać tę samą cechę, ale mieć różne genotypy dla tego fenotypu?

Które stwierdzenie opisuje, jak dwa organizmy mogą wykazywać tę samą cechę, a mimo to mieć różne genotypy dla tego fenotypu? Obie są homozygotyczne dla cechy dominującej?

Czy dwa różne gatunki mogą być ze sobą spokrewnione?

Ogólnie rzecz biorąc, różne gatunki nie mogą się ze sobą krzyżować i wydawać zdrowego i płodnego potomstwa ze względu na bariery zwane mechanizmami izolacji reprodukcyjnej. Bariery te można podzielić na dwie kategorie w zależności od tego, kiedy działają: prezygotyczne i postzygotyczne.

Jaka jest różnica między tymi dwoma gatunkami?

Naukowcy długo uważali, że różnica między dwoma gatunkami wynika z niezgodności reprodukcyjnej w wyniku adaptacji do różnych środowisk. Ale naukowcy niedawno odkryli, że może tak nie być: tak naprawdę jest to w genach.

Jak gatunki różnią się genetycznie?

Zmienność genetyczna w obrębie gatunku może wynikać z wielu różnych źródeł. Mutacje, zmiany w sekwencjach genów w DNA, są jednym ze źródeł zmienności genetycznej. Innym źródłem jest gene flow, czyli przemieszczanie się genów między różnymi grupami organizmów…

Co to znaczy, gdy dwa organizmy są bardzo podobne?

Gdy dwa organizmy mają wspólnego przodka, ich kod genetyczny musi być podobny. Zakres podobieństw określa, jak niedawno organizmy ewoluowały.

Jakie są podobne gatunki o różnych cechach?

Ewolucja zbieżna ma miejsce wtedy, gdy różne organizmy niezależnie od siebie wykształcają podobne cechy. Na przykład rekiny i delfiny wyglądają stosunkowo podobnie, mimo że nie są spokrewnione.

Dlaczego osobniki tego samego gatunku różnią się wyglądem, funkcjami i zachowaniem?

Potomstwo nabywa mieszankę cech od swoich biologicznych rodziców. Różne organizmy różnią się wyglądem i funkcjami, ponieważ mają różną informację dziedziczną. W każdym typie organizmów występuje zmienność samych cech, a różne typy organizmów mogą mieć różne wersje danej cechy.

Dlaczego zwierzęta mają podobne twarze?

Pingwiny królewskie, jak większość zwierząt, mają bardzo podobne twarze, prawdopodobnie dlatego, że wokalizacja, a nie wzrok, jest podstawowym sposobem, w jaki się rozpoznają. Z kolei ludzie polegają na rozpoznawaniu wzrokowym, co doprowadziło do ewolucji indywidualnie unikalnych twarzy.

Dlaczego ssaki są podobne do siebie?

Choć są to bardzo różne gatunki, ryby i delfiny (ssaki) wyglądają podobnie. Ich kształt ciała jest bardzo opływowy: oba mają płetwy i ogon. Wydaje się, że ewolucja powtórzyła się, produkując te dwa zwierzęta, które są uformowane w ten sam sposób…

Które dwa organizmy są najbardziej spokrewnione i dlaczego?

Ludzie, szympansy, goryle, orangutany i ich wymarli przodkowie tworzą rodzinę organizmów zwaną Hominidae. Naukowcy na ogół zgadzają się, że spośród żyjących zwierząt z tej grupy, ludzie są najbardziej spokrewnieni z szympansami, sądząc po porównaniach anatomii i genetyki.

Który organizm jest najmniej spokrewniony?

Poziomem klasyfikacyjnym zawierającym najbardziej zbliżone do siebie organizmy jest gatunek. Poziom klasyfikacyjny zawierający organizmy najmniej blisko spokrewnione to Królestwo.

Jak to się nazywa, gdy dwa niespokrewnione ze sobą organizmy wyglądają podobnie?

Zbieżne. Kiedy dwa niespokrewnione organizmy wyglądają podobnie (rekiny i delfiny) Bioróżnorodność. Odnosi się do różnorodności istot żywych.

Jak dwa gatunki ewoluują od wspólnego przodka?

Dowody DNA na ewolucję.
Jeśli dwa gatunki mają „ten sam” gen, to dlatego, że odziedziczyły go po wspólnym przodku. Ogólnie rzecz biorąc, im więcej różnic w DNA w genach homologicznych między dwoma gatunkami, tym bardziej odległe są te gatunki.

Dlaczego zwierzęta różnych gatunków są do siebie podobne?

to cechy anatomiczne, pochodzące od różnych organizmów, które mają podobny wygląd lub funkcję, ponieważ zostały odziedziczone po wspólnym przodku, który również je posiadał. Na przykład przednia kończyna niedźwiedzia, skrzydło ptaka i jego ramię mają te same funkcjonalne typy kości, co nasz wspólny reptiliański przodek.

Dlaczego niektóre gatunki są do siebie podobne?

Ewolucja zbieżna ma miejsce wtedy, gdy niespokrewnione ze sobą organizmy rozwijają niezwykle podobne cechy zupełnie osobno. Rozwijają te cechy, ponieważ żyją w podobnych środowiskach lub niszach ekologicznych. Podobne środowiska stawiają podobne wyzwania, a cechy, które zwiększają przeżywalność są preferowane.

Dlaczego niektóre niespokrewnione ze sobą gatunki są do siebie podobne?

Być może zauważyłeś, że wiele niespokrewnionych gatunków na całym świecie ma podobne cechy. Jest to spowodowane ewolucją konwergentną. Ta forma ewolucji występuje, gdy dwa lub więcej gatunków, które nie mają niedawnego wspólnego przodka, zajmują podobne nisze w różnych częściach świata.

Skąd wiadomo, czy gatunki są blisko spokrewnione?

Dwa gatunki są bliżej spokrewnione, jeśli mają nowszego wspólnego przodka, a mniej blisko spokrewnione, jeśli mają mniejszego wspólnego przodka.