Arystoteles krytykuje podstawowe podejście filozofii politycznej Platona, podejście, które przewija się w całej Republice: traktowanie obywateli miasta jako zwykłych części (…), a samego miasta jako całości z celem lub celami ponad lub ponad celami jednostek w mieście” (124).

Co Arystoteles powiedział o Platonie?

Chociaż Platon był jego nauczycielem, Arystoteles nie zgadzał się z dużą częścią filozofii Platona. Platon był idealistą, który uważał, że wszystko ma idealną formę. Arystoteles wierzył w patrzenie na świat rzeczywisty i badanie go. Arystoteles spędził wiele lat na nauczaniu w Atenach, które były pod kontrolą Macedonii.

Kto skrytykował Republikę Platona?

Pierwsze pięć rozdziałów drugiej księgi Polityki Arystotelesa zawiera szereg krytycznych uwag pod adresem Republiki Platona.

Dlaczego Arystoteles odrzucił Platońskie państwo idealne?

Platon nie może przyjąć Arystotelesowskiego poglądu na politykę i twierdzić, że wszyscy obywatele są zdolni do działania w politycznej sferze państwa, bo gdyby to zrobił, to koncepcja specjalizacji, na której opiera się idealne państwo, oraz skomplikowany system edukacyjny załamałyby się i przestały być uzasadnione….

Czym różnią się koncepcje Platona i Arystotelesa dotyczące sztuki?

Platon potępia sztukę, ponieważ jest ona w efekcie kopią kopii, ponieważ rzeczywistość jest imitacją Form, a sztuka jest więc imitacją rzeczywistości. – Arystoteles broni sztuki twierdząc, że w ocenie sztuki widz otrzymuje z doświadczenia pewną „wartość poznawczą” (Stumpf, s 99).

W jaki sposób Arystoteles krytykował Platona?

Arystoteles odrzucił Platońską teorię form, ale nie samo pojęcie formy. Dla Arystotelesa formy nie istnieją niezależnie od rzeczy: każda forma jest formą jakiejś rzeczy.

Czym różnią się Platon i Arystoteles w swoich poglądach na temat filozofii politycznej?Platon ze swoją filozofią polityczną dąży do przekształcenia polityki. Arystoteles stawia sobie za cel zbadanie istniejących form rzeczywistości politycznej… Platon uważa, że politykę można zmienić. Arystoteles uważał, że polityki nie można zmienić.
Aby uzyskać więcej pytań, zobacz Co zrobić, jeśli ktoś inny jest zalogowany na moim koncie Spotify?

Co krytykował Arystoteles?

Arystoteles krytykuje podstawowe podejście Platona do filozofii politycznej. Podejście, które przewija się przez całą Republikę: traktowanie obywateli miasta jako zwykłych części… a samego miasta jako całości z celem lub celami ponad lub ponad celami jednostek w mieście” (124).Dlaczego Republika Platona była ważna?

Dziś Republika Platona stanowi ważną część zachodniego kanonu literackiego. Tekst ten jest do dziś wykorzystywany w klasach, ponieważ Platon zadaje fundamentalne pytania o sprawiedliwość i szczęście, a odpowiedzi na te pytania stale się zmieniają. Jego tekst jest również istotny dla nauki kwestionowania tego, co w rzeczywistości jest znane.

Co czyni dobrego przywódcę według Platona?

Platon proponuje natomiast, by państwami rządzili filozofowie i byli miłośnikami mądrości, co jest znaczeniem greckiego słowa philosophia. Przywództwo jest obowiązkiem filozofów-królów, którzy nabywają techniki i umiejętności w zakresie statycznego sterowania.

Jakie były pomysły Arystotelesa?

W estetyce, etyce i polityce myśl arystotelesowska utrzymuje, że poezja jest naśladowaniem tego, co jest możliwe w realnym życiu; że tragedia, poprzez naśladowanie ciężkiego czynu, przedstawionego w formie dramatycznej, osiąga oczyszczenie (katharsis) poprzez strach i litość; że cnota jest środkiem pomiędzy skrajnościami; że szczęście człowieka…

Jaki był pogląd Platona na dobro, z którym zgadza się Arystoteles?Platon twierdził, że cnota wystarcza do szczęścia, że nie ma czegoś takiego jak „moralne szczęście”, które mogłoby obdarzyć nagrodami. Arystoteles uważał, że cnota jest konieczna do szczęścia, ale sama w sobie niewystarczająca, gdyż potrzebuje odpowiednich konstrukcji społecznych, które pomogą cnotliwemu człowiekowi czuć się zadowolonym i usatysfakcjonowanym.

Czym Platon i Arystoteles różnili się w swoich ideach estetycznych?

Platon wierzył, że przyjemność, którą czerpiemy z artystycznych imitacji, ale o ile ją dystrybuował (bo uważał, że nasza przyjemność uwodzi nas do przyjęcia fałszywego poglądu na rzeczy), o tyle Arystoteles nie. Różnił się w tej kwestii od Platona, ponieważ naśladowanie artysty pomaga nam się czegoś nauczyć.

Czym różnią się Arystoteles i Platon?

Główna różnica między filozofią Platona a Arystotelesa polega na tym, że filozofia Platona ma charakter bardziej teoretyczny i abstrakcyjny, natomiast filozofia Arystotelesa ma charakter bardziej praktyczny i doświadczalny. Platon (c.

Czy Platon nie zgadzał się z Sokratesem?

Sokrates ma swoje nauki skupione głównie na epistemologii i etyce, natomiast Platon zajmował się dość mocno literaturą, edukacją, społeczeństwem, miłością, przyjaźnią, retoryką, sztuką itp. Sokrates nie zgadzał się z koncepcją przesady; określa ją jako niemądry sposób życia.

Jak Arystoteles obala pogląd Platona na temat sztuki i naśladownictwa?Arystoteles odpowiedział na zarzuty swojego guru Platona wobec poezji w szczególności i sztuki w ogóle. Odpowiadał na nie po kolei w swojej obronie poezji. Platon mówi, że sztuka będąc naśladowaniem tego, co rzeczywiste, jest wyeliminowana z Prawdy.

W jaki sposób Arystoteles wspierał własną filozofię?

W swojej filozofii naturalnej Arystoteles łączy logikę z obserwacją, aby formułować ogólne twierdzenia przyczynowe. Na przykład w swojej biologii Arystoteles posługuje się pojęciem gatunku, aby formułować empiryczne twierdzenia dotyczące funkcji i zachowań poszczególnych zwierząt.

Dlaczego tragedia Arystotelesa jest lepsza od eposu?

Tragedia, argumentuje teraz Arystoteles, jest lepsza od epopei. Tragedia zawiera wszystkie elementy eposu, ale udaje jej się przedstawić swoją historię w znacznie krótszym czasie i z większym stopniem jedności. Skoncentrowanie wątku tragicznego zwiększa jego oddziaływanie na widza.

Jaki jest wniosek z Republiki Platona?

Platon kończy Republikę w zaskakującym momencie. Zdefiniowawszy sprawiedliwość i ustanowiwszy ją jako największe dobro, wygania poetów ze swojego miasta. Poeci, jak twierdzi, odwołują się do niższej części duszy, naśladując niesprawiedliwe skłonności.

Dlaczego Platon i Arystoteles krytykowali demokrację?

Platon odrzucił demokrację ateńską, uzasadniając to tym, że takie demokracje były anarchicznymi społeczeństwami bez wewnętrznej jedności, że podążały za impulsami obywateli, a nie dążyły do dobra wspólnego, że demokracje nie są w stanie pozwolić na wysłuchanie głosu wystarczającej liczby obywateli, i że takie …

Czym jest idealna republika Platona?Idealne państwo Platona było republiką z trzema kategoriami obywateli: rzemieślnikami, pomocnikami i filozofami-królami, z których każdy posiadał inne natury i zdolności. Skłonności te odzwierciedlały ponadto szczególną kombinację elementów w obrębie trójdzielnej duszy, złożonej z apetytu, ducha i rozumu.
W celu uzyskania dodatkowych pytań zobacz Ile to jest ćwierć do 1?

Co jest głównym punktem Republiki Platona?

Republika Platona to sokratejski dialog o sprawiedliwości w kontekście badania charakteru człowieka sprawiedliwego i porządku sprawiedliwej polityki.

Jak wyglądała osobowość Arystotelesa?

Arystoteles był znacznie bardziej ambitny, wymyślił sztukę tego, co do dziś nazywamy retoryką: sztukę nakłaniania ludzi, by się z tobą zgadzali. Chciał, aby myślący, poważni, mający dobre intencje ludzie nauczyli się być perswazyjni, docierać do tych, którzy jeszcze się nie zgadzają.

Jaki był pogląd Platona i Arystotelesa na temat przywództwa?

Arystoteles był młodszy z nich i był uczniem Platona. Jeśli chodzi o przywództwo, obaj filozofowie zgadzali się, że rządzić powinni „najlepsi ludzie”, a celem przywództwa jest poprawa stanu państwa. Zgodzili się też, że w szkoleniu tych lepszych mężczyzn najważniejsza jest edukacja.

Jakie były przekonania Platona?W metafizyce Platon przewidywał systematyczne i racjonalne traktowanie form i ich wzajemnych powiązań, poczynając od najbardziej podstawowego (Dobra lub Jednego); w etyce i psychologii moralnej rozwijał pogląd, że dobre życie wymaga nie tylko pewnego rodzaju wiedzy (jak sugerował Sokrates) …

Jakie są trzy główne idee Arystotelesa?

Aby poznać podstawy etyki arystotelesowskiej, należy zrozumieć trzy podstawowe rzeczy: czym jest Eudaimonia, czym jest Cnota oraz To, że stajemy się lepszymi ludźmi dzięki praktyce.

Jak Arystoteles wpłynął na społeczeństwo?

Największe wpływy Arystotelesa można dostrzec w stworzeniu przez niego systemu logicznego, powołaniu do życia wielu dziedzin nauki oraz stworzeniu systemu filozofii, który służy jako jedno z podstawowych dzieł filozofii nawet do dnia dzisiejszego. Arystoteles był pierwszą osobą, która stworzyła i szeroko rozpowszechniła logiczny system myślenia.

Jakie są zastrzeżenia Arystotelesa wobec Platońskiej teorii mimesis?Zarzut Arystotelesa wobec teorii mimesis
Arystoteles uważa, że istnieje naturalna przyjemność z naśladowania, która jest wrodzonym instynktem u ludzi. To właśnie ta przyjemność z naśladowania pozwala dziecku pobierać pierwsze lekcje mowy i zachowania od osób z jego otoczenia, ponieważ jest w tym przyjemność.

Czy Arystoteles jest lepszy od Platona?

Arystoteles jednak przewyższył Platona w treści i zakresie. Dlatego można argumentować, że Arystoteles miał znacznie większy wpływ niż Platon na większość świata zachodniego. Wynikało to głównie z jego rozległych badań w kilku różnych branżach i unikalnego spojrzenia w ich obrębie.

Jakie są różnice między Sokratesem Platonem a Arystotelesem?

Podczas gdy Sokrates w swoich analizach przewidywał fatalistyczne i monolityczne dyspozycje i rozwijał swoje myśli dialektycznie, Arystoteles, w przeciwieństwie do niego, obejmował wolność wyboru i różnorodność (pluralizm) oraz artykułował znaczenie warunkowej partykularności doświadczeń historycznych.

Czy Arystoteles wierzy w Akrasję?

Naturalne jest, jak przekonuje Arystoteles, że człowiek rozpoznaje akrasję. W rzeczywistości argumentuje on za dwoma różnymi rodzajami akrasji. Pierwszy z nich jest motywowany przez porywczość, a dokładniej pasję, która może spowodować klapę pozwalającą człowiekowi odejść od tego, co (jeszcze) uważa za dobre działania.

W co wierzyli Sokrates, Arystoteles i Platon?

Sokrates, Platon i Arystoteles byli filozofami. Filozofia jest nauką o wiedzy, rzeczywistości i istnieniu, zwłaszcza gdy jest traktowana jako dyscyplina akademicka. Jego grecka nazwa oznacza dosłownie „miłość do mądrości”.

W czym zgodziliby się Platon i Sokrates?

Platon przyjmuje pogląd Sokratesa, że znać dobro to czynić dobro. Tak więc jego pojęcie doskonałości epistemicznej w dążeniu do poznania form będzie centralnym składnikiem jego koncepcji cnoty moralnej.

Jakie jest znaczenie krytyki arystotelesowskiej w literaturze?

Uczy skutecznie i uczy prawdy… Zniewalający i mocny dramat jest zniewalający i mocny, ponieważ ujawnia jakąś prawdę o ludzkiej naturze. Wprowadza pojęcie „organicznej jedności”: ideę, że w każdym dobrym dziele sztuki każda z części musi przyczynić się do ogólnego sukcesu całości.

Jaki jest wkład Arystotelesa w odniesieniu do poprawności?

Arystoteles wprowadza swoje wyjaśnienie sprawiedliwości naprawczej mówiąc, zaraz po zakończeniu dyskusji o sprawiedliwości rozdzielczej, że „drugim rodzajem sprawiedliwości jest rodzaj naprawczy” (1131b).

Na czym polega lęk Platona przed naśladowaniem lub mimesis?

Platon i Arystoteles o sztuce jako naśladowaniu (mimesis) Sztuka jest naśladowaniem, a to źle… Problemy z naśladowaniem: Epistemologiczne: imitacja jest o trzy odległości od rzeczywistości lub prawdy o czymś (przykład łóżka).
Więcej wątpliwości – zobacz Na błędnie napisane słowa?

Dlaczego Arystoteles jest największym filozofem?

Arystoteles był jednym z największych filozofów, którzy kiedykolwiek żyli i pierwszym prawdziwym naukowcem w historii. Wniósł pionierski wkład we wszystkie dziedziny filozofii i nauki, wynalazł dziedzinę logiki formalnej oraz zidentyfikował różne dyscypliny naukowe i zbadał ich wzajemne relacje….

W co wierzył Arystoteles w filozofii?

filozofia arystotelesa kładła nacisk na biologię, a nie na matematykę jak Platon. Uważał, że świat składa się z jednostek (substancji), które prezentują się w stałych klasach naturalnych (gatunkach). Każda jednostka ma wbudowane wzorce rozwojowe, które pomagają jej wyrosnąć na w pełni rozwiniętą jednostkę swojego rodzaju.

Na czym polega teoria etyczna Arystotelesa?

Etyka Arystotelesa, czyli nauka o charakterze, opiera się na założeniu, że ludzie muszą osiągnąć doskonały charakter (cnotliwy charakter, „ethikē aretē” po grecku) jako warunek wstępny osiągnięcia szczęścia lub dobrobytu (eudaimonia).

Na czym polega arystotelesowska teoria katharsis?

katharsis, oczyszczenie lub oczyszczenie emocji (zwłaszcza litości i strachu) przede wszystkim poprzez sztukę. W krytyce katharsis to metafora użyta przez Arystotelesa w Poetyce do opisania wpływu prawdziwej tragedii na widza.

Dlaczego Arystoteles twierdzi, że poezja jest lepsza od historii?

Poezja jest bardziej „filozoficzna” niż historia, według Arystotelesa, ponieważ Aby rozwinąć fabułę w sposób, który przekona publiczność, poeta musi uchwycić i przedstawić wewnętrzną logikę, konieczność, wyniku tych wydarzeń…

Jakie jest spostrzeżenie Arystotelesa na temat poezji?

Definiuje poezję jako sztukę, która naśladuje: „naśladowanie . . jest instynktem naszej natury” i „obiektami naśladowania są ludzie w działaniu”. Uważa on „komedię … za naśladowanie postaci gorszego typu”; tragedia to „naśladowanie poważnej, pełnej akcji o określonej wielkości”; Arystoteles…

Jak Platon mógł skrytykować organizację dzisiejszych demokratycznych rządów?

Krytyka demokracji
Stwierdza, że demokracja grozi dojściem do władzy dyktatorów, tyranów i demagogów. Twierdzi też, że w demokracjach zdarzają się przywódcy bez odpowiednich umiejętności czy moralności, a ci najlepiej przygotowani do rządzenia raczej nie dochodzą do władzy.

Kto zdaniem Platona powinien stanąć na czele rządu?

Platon uważa, że władcami powinni być filozofowie-królowie, gdyż każdy filozof dąży do odkrycia idealnego polis.

Jak Platon i Arystoteles różnili się w swoich poglądach na temat rządu?

Platon ze swoją filozofią polityczną dąży do przekształcenia polityki. Arystoteles stawia sobie za cel zbadanie istniejących form rzeczywistości politycznej. Platon uważa, że politykę można zmienić. Arystoteles uważał, że polityki nie można zmienić.

Który rząd preferował Arystoteles?

Arystoteles uważa rząd konstytucyjny (połączenie oligarchii i demokracji pod prawem) za idealną formę rządu, ale zauważa, że żadna z tych trzech form nie jest zdrowa i że państwa będą naprzemiennie przechodzić między tymi trzema formami w nagłym i chaotycznym procesie znanym jako kyklosis lub anacyclosis.

Co to jest państwo idealne według Arystotelesa?

Cel państwa idealnego: według Arystotelesa celem państwa idealnego jest osiągnięcie dobrego życia, a do osiągnięcia takiego życia zapewnione będą środki materialne i duchowe (moralne i duchowe).

Czym Polemarchus grozi Sokratesowi w początkowej scenie Republiki?

Akcja rozpoczyna się, gdy Sokrates i jego brat Glaucon wracają do domu z religijnego święta, gdy zostają siłą zatrzymani przez swojego przyjaciela Polemarchusa, który żartobliwie (?) grozi przemocą, jeśli Sokrates nie zatrzyma się u niego z wizytą.

Dlaczego według Platona sprawiedliwi są szczęśliwsi od niesprawiedliwych?

Sokrates podaje trzy argumenty przemawiające za życiem sprawiedliwym nad niesprawiedliwym: (i) człowiek sprawiedliwy jest mądry i dobry, a niesprawiedliwy jest ignorantem i złym (349b); (ii) niesprawiedliwość wytwarza wewnętrzną dysharmonię, która uniemożliwia skuteczne działania (351b); (iii) cnota jest doskonałością w funkcji rzeczy, a sprawiedliwi żyją …

Jaki pogląd na sprawiedliwość prezentuje Platon w swojej książce „Republika”?

W przeciwieństwie do Glaucona, który wyznaje pogląd umowy społecznej, że sprawiedliwość nie jest wewnętrznie wartościowa, a jedynie cenna, ponieważ zapobiega karaniu jednostek za niesprawiedliwość. Platon twierdzi, że cnota jest dobra sama w sobie, ponieważ tworzy harmonię duszy, której brakuje wśród ludzi występnych.Related Post