1 odpowiedź. Tak, każda reakcja chemiczna przestrzega prawa zachowania masy.

W jaki sposób fotosynteza i oddychanie komórkowe są zgodne z prawem zachowania materii?

ILOŚĆ atomów tlenu i węgla uwolnionych w procesie fotosyntezy jest DOKŁADNIE RÓWNA atomom tych materiałów zawartym w przekształconym dwutlenku węgla. Tak więc fotosynteza zachowała masę lub materiał, a więc postępowała zgodnie z prawem zachowania masy.

Czy fotosynteza postępuje zgodnie z prawem zachowania energii?

Prawo zachowania energii jest związane z fotosyntezą, ponieważ aby dwutlenek węgla i woda zostały przekształcone w glukozę i tlen, do rośliny musi dostać się energia słoneczna. Aby tlen został uwolniony, potrzebna jest energia, ale energia nigdy nie znika.

Jak fotosynteza i oddychanie komórkowe współpracują ze sobą?W wyniku fotosyntezy powstaje glukoza, która jest wykorzystywana w oddychaniu komórkowym do produkcji ATP. Glukoza jest następnie przekształcana z powrotem w dwutlenek węgla, który jest wykorzystywany w fotosyntezie. Podczas gdy w fotosyntezie woda jest rozkładana na tlen, w oddychaniu komórkowym tlen łączy się z wodorem, tworząc wodę.

Które stwierdzenie najlepiej opisuje, w jaki sposób fotosynteza realizuje prawo zachowania masy?

Które z poniższych stwierdzeń najlepiej wyjaśnia, jak rośliny przestrzegają prawa zachowania masy podczas fotosyntezy? Reakcja wykorzystuje energię do wytworzenia produktu bez energii… Gaz (dwutlenek węgla) i ciecz (woda) zużywają energię do wytworzenia ciała stałego (węglowodany).Więcej pytań znajdziesz na stronie Czy można zjeść cały bok choy?

Czy oddychanie komórkowe jest zgodne z prawem zachowania energii?

Czy fotosynteza i oddychanie komórkowe podlegają prawu zachowania energii? Tak, każda reakcja chemiczna jest zgodna z prawem zachowania masy.

Jak fotosynteza i oddychanie komórkowe tworzą cykl magazynowania i wykorzystywania energii?W wyniku fotosyntezy powstaje glukoza, która jest wykorzystywana w oddychaniu komórkowym do produkcji ATP. Glukoza jest następnie przekształcana z powrotem w dwutlenek węgla, który jest wykorzystywany w fotosyntezie. Podczas gdy podczas fotosyntezy woda jest rozkładana na tlen, w oddychaniu komórkowym tlen łączy się z wodorem, tworząc wodę.

Jaka jest zależność między fotosyntezą a oddychaniem komórkowym?

Fotosynteza przekształca dwutlenek węgla i wodę w tlen i glukozę. Roślina wykorzystuje glukozę jako pokarm, a tlen jest produktem ubocznym. Oddychanie komórkowe przekształca tlen i glukozę w wodę i dwutlenek węgla. Woda i dwutlenek węgla są produktami ubocznymi, a ATP to energia, która jest przekształcana z tego procesu.

Jaki jest związek między fotosyntezą a oddychaniem komórkowym Brainly?

W wyniku fotosyntezy powstaje glukoza, która jest wykorzystywana w oddychaniu komórkowym do produkcji ATP…. … Podczas gdy fotosynteza wymaga dwutlenku węgla i uwalnia tlen, oddychanie komórkowe wymaga tlenu i uwalnia dwutlenek węgla. To właśnie uwolniony tlen jest wykorzystywany przez nas i większość innych organizmów do oddychania komórkowego.Jak fotosynteza i oddychanie komórkowe są podobne i różne?

Fotosynteza i oddychanie komórkowe są podobne, ponieważ obie reakcje zawierają wodę, dwutlenek węgla, glukozę, tlen i energię. … W procesie oddychania komórkowego cząsteczka glukozy jest łączona z tlenem, w wyniku czego powstaje energia w postaci ATP oraz dwutlenek węgla i woda jako produkty uboczne.

W jaki sposób oddychanie komórkowe i fotosynteza są procesami przeciwstawnymi?

W jaki sposób oddychanie komórkowe i fotosynteza są niemal przeciwnymi procesami? Fotosynteza uwalnia energię, a oddychanie komórkowe magazynuje energię… Fotosynteza usuwa z atmosfery dwutlenek węgla, a oddychanie komórkowe go zwraca.

Co mają wspólnego układ oddechowy i oddychanie komórkowe?

Co łączy układ oddechowy i oddychanie komórkowe? Tlen odgrywa kluczową rolę w obu. Oba opierają się na sercu. W obu tlen jest produktem odpadowym.Które stwierdzenie najlepiej opisuje role fotosyntezy i oddychania w cyklu węglowym?

Odpowiedź zweryfikowana przez eksperta

Fotosynteza usuwa węgiel z atmosfery, a oddychanie komórkowe uwalnia węgiel z powrotem do atmosfery. najlepiej opisuje związek między fotosyntezą a oddychaniem komórkowym.

Co jest prawdą zarówno w przypadku fotosyntezy jak i oddychania komórkowego?Ans: W podanych stwierdzeniach zarówno fotosynteza, jak i oddychanie komórkowe potrzebują organelli do przeprowadzenia swoich procesów jest prawdziwe, a wszystkie pozostałe stwierdzenia są fałszywe. Wyjaśnienie: Fotosynteza i oddychanie komórkowe to bardzo ważne procesy biologiczne realizowane w organizmach żywych.

Więcej pytań – zobacz Czy wente jest słowem scrabble?

Które stwierdzenie najlepiej wyjaśnia, co dzieje się w oddychaniu komórkowym?

Oddychanie komórkowe najlepiej opisuje E) zmianę energii chemicznej zmagazynowanej w cząsteczkach pokarmu w formę użyteczną dla organizmów.

Dlaczego fotosynteza i oddychanie komórkowe nie są procesami przeciwstawnymi?Oddychanie komórkowe i fotosynteza są prawie przeciwnymi procesami, ponieważ fotosynteza usuwa dwutlenek węgla z atmosfery, podczas gdy oddychanie komórkowe go zwraca. … Fotosynteza wykorzystuje dwutlenek węgla i ma swój produkt odpadowy w postaci tlenu (O2).

Czy oddychanie komórkowe magazynuje czy uwalnia energię?

Oddychanie komórkowe uwalnia energię zmagazynowaną w cząsteczkach glukozy i przekształca ją w formę energii, którą komórki mogą wykorzystać.

Które z nich najlepiej opisuje związek między oddychaniem komórkowym a fotosyntezą?

Jaka jest zależność między fotosyntezą a oddychaniem komórkowym? Fotosynteza usuwa dwutlenek węgla z atmosfery, a oddychanie komórkowe oddaje go… Fotosynteza uwalnia tlen do atmosfery, a oddychanie komórkowe wykorzystuje ten tlen do uwalniania energii z pożywienia.

Dlaczego rośliny przeprowadzają zarówno fotosyntezę jak i oddychanie komórkowe?

Tak jak zwierzęta nie mogą żyć bez oddychania komórkowego, tak i rośliny nie mogą żyć bez oddychania komórkowego. Fotosynteza i oddychanie u roślin są procesami komplementarnymi, ponieważ fotosynteza jest tylko połową procesu wytwarzania energii przez roślinę. W ten sposób wytwarzają one pokarm, a nie zużywają go.

Jaki jest związek między fotosyntezą a oddychaniem komórkowym? Pamiętaj, aby podać główny cel obu tych procesów i miejsce ich występowania w komórce.

Fotosynteza wytwarza glukozę, którą oddychanie komórkowe wykorzystuje do produkcji ATP.

Co jest prawdą zarówno w przypadku fotosyntezy, jak i badania oddychania komórkowego?

Co jest prawdą zarówno w przypadku fotosyntezy jak i oddychania komórkowego? Jaki jest związek między fotosyntezą a oddychaniem komórkowym? W wyniku fotosyntezy powstaje glukoza, która jest rozkładana przez oddychanie komórkowe.

Fotosynteza uwalnia energię?

Poprzez fotosyntezę niektóre organizmy przekształcają energię słoneczną (światło słoneczne) w energię chemiczną, która jest następnie wykorzystywana do budowy cząsteczek węglowodanów. Energia użyta do utrzymania tych cząsteczek razem jest uwalniana, gdy organizm rozkłada jedzenie. Komórki wykorzystują tę energię do wykonania pracy, takiej jak oddychanie komórkowe.

Jaki jest związek między fotosyntezą a oddychaniem komórkowym? Czy są to te same reakcje, ale w przeciwnych kierunkach?

W oddychaniu komórkowym elektrony przepływają z glukozy do tlenu, tworząc wodę i uwalniając energię. W fotosyntezie idą w przeciwnym kierunku, zaczynając w wodzie i kończąc w glukozie, proces wymagający energii napędzany przez światło.

Jaki jest związek między fotosyntezą a oddychaniem komórkowym quizlet?

Jaka jest zależność między fotosyntezą a oddychaniem komórkowym? Fotosynteza usuwa z atmosfery dwutlenek węgla, a oddychanie komórkowe zwraca go… Fotosynteza uwalnia tlen do atmosfery, a oddychanie komórkowe wykorzystuje ten tlen do uwalniania energii z pożywienia.

Jaki jest związek między układem oddechowym a układem krążenia i oddychaniem komórkowym?

Układ oddechowy współpracuje z układem krążenia, aby dostarczać tlen i usuwać produkty przemiany materii. Pomaga również regulować pH krwi. Oddychanie to sekwencja zdarzeń, w wyniku których dochodzi do wymiany tlenu i dwutlenku węgla między atmosferą a komórkami organizmu.

Co mają wspólnego układ oddechowy i oddychanie komórkowe?

Co mają wspólnego układ oddechowy i oddychanie komórkowe? mają wspólny tlen.

Co mają wspólnego układ oddechowy i oddychanie komórkowe? Odpowiedzi Brainpop

Q. Co mają wspólnego układ oddechowy i oddychanie komórkowe? Oba opierają się na sercu. Oba wydalają tlen jako produkt odpadowy.

Aby uzyskać więcej pytań, zobacz Jaki jest najpopularniejszy słodki?

Czy u roślin oddychanie komórkowe zachodzi jednocześnie z fotosyntezą?

Podczas gdy fotosynteza zachodzi u roślin i glonów tylko w ciągu dnia, oddychanie komórkowe zachodzi zarówno w dzień, jak i w nocy. Oba procesy zachodzą w różnych organellach komórkowych (odpowiednio chloroplastach i mitochondriach) i mogą zachodzić jednocześnie.

Jaka przemiana energii zachodzi podczas fotosyntezy?

Fotosynteza jest procesem, w którym energia jest przekształcana w energię chemiczną w komórkach roślinnych. W oddychaniu komórkowym rośliny wykorzystują energię chemiczną zgromadzoną podczas fotosyntezy w podstawowych procesach życiowych.

Czy rośliny przeprowadzają fotosyntezę i oddychanie?

Rośliny przeprowadzają zarówno fotosyntezę, jak i oddychanie komórkowe… Wytwarzają swój własny pokarm, a następnie rozkładają te cząsteczki glukozy, generując ATP do zasilania swoich procesów komórkowych Zabawny fakt!

Które stwierdzenie trafnie opisuje zależność między fotosyntezą a oddychaniem?

Prawidłowym stwierdzeniem jest b. fotosynteza wykorzystuje energię słoneczną do przekształcenia substancji nieorganicznych w bogate w energię substancje organiczne; oddychanie rozkłada bogate w energię…

Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje energię potrzebną do przeprowadzenia fotosyntezy i oddychania komórkowego?

Energia słoneczna jest potrzebna do fotosyntezy, a energia chemiczna w postaci glukozy jest potrzebna do oddychania komórkowego.

Co dzieje się z energią uwolnioną podczas oddychania komórkowego?

Tak więc energia uwolniona podczas oddychania jest magazynowana w postaci adenozynotrójfosforanu (ATP). Uwolniona energia jest przechowywana w każdej żywej komórce w postaci uniwersalnej wysokoenergetycznej cząsteczki o nazwie ATP czyli adenozynotrójfosforan. Zatem odpowiedź brzmi: „ATP”.

Jak przechowywana jest energia uwolniona podczas oddychania?

Energia uwolniona podczas oddychania jest magazynowana w postaci adenozynotrójfosforanu (ATP) Podczas oddychania komórkowego glukoza jest rozkładana w obecności tlenu w celu wytworzenia dwutlenku węgla i wody. Energia uwolniona podczas reakcji jest przechwytywana przez cząsteczkę nośnika energii ATP (adenozynotrójfosforan).

Jak komórki wykorzystują energię uwalnianą w procesie oddychania komórkowego?

Przegląd. W procesie oddychania komórkowego energia z pożywienia jest przekształcana w energię, która może być wykorzystana przez komórki organizmu. Podczas oddychania komórkowego glukoza i tlen są przekształcane w dwutlenek węgla i wodę, a energia jest przekazywana do ATP.

Zarówno fotosynteza jak i oddychanie komórkowe wymagają łańcucha transportu elektronów?

Zarówno fotosynteza jak i oddychanie komórkowe wytwarzają CO2 jako końcowe produkty metaboliczne. Zarówno fotosynteza jak i oddychanie komórkowe wymagają łańcuchów transportu elektronów…. Komórka roślinna jest zmutowana, więc syntaza ATP już nie funkcjonuje.

Które stwierdzenie najlepiej opisuje związek fotosyntezy z energią?

1 odpowiedź. A) Proces fotosyntezy jest magazynowaniem energii. ponieważ proces ten przekształca energię świetlną w energię chemiczną, która jest magazynowana w wiązaniach glukozy.

Który organizm byłby najlepszym obiektem do badania zarówno fotosyntezy jak i oddychania komórkowego?

Najlepszą odpowiedzią byłaby roślina zielona.

Jaka jest zależność między fotosyntezą a oddychaniem komórkowym?

Fotosynteza przekształca dwutlenek węgla i wodę w tlen i glukozę. Roślina wykorzystuje glukozę jako pokarm, a tlen jest produktem ubocznym. Oddychanie komórkowe przekształca tlen i glukozę w wodę i dwutlenek węgla. Woda i dwutlenek węgla są produktami ubocznymi, a ATP to energia, która jest przekształcana z tego procesu.Related Post