Socjalizm a komunizm

Socjalizm jest powszechnie uważany za system gospodarczy, który dąży do osiągnięcia równości wśród członków społeczeństwa. Z drugiej strony, komunizm jest zarówno systemem ekonomicznym, który dąży do osiągnięcia równości wśród członków społeczeństwa, jak i ideologią polityczną, która opowiada się za społeczeństwem bezklasowym i bezpaństwowym oraz odrzuca religię. Uważa się go za bardziej ekstremalną formę socjalizmu.

Socjalizm i komunizm wyznają zasadę, że zasoby gospodarki powinny być wspólną własnością społeczeństwa i kontrolowane przez centralną organizację. Różnią się jednak sposobem zarządzania i kontroli gospodarki. W socjalizmie sami ludzie decydują poprzez gminy lub wybierane przez społeczeństwo rady o tym, jak powinna funkcjonować gospodarka. To czyni socjalizm systemem liberalnym, ponieważ większość ludzi ma wpływ na to, jak gospodarka powinna być prowadzona. Z drugiej strony komunizm kontroluje gospodarkę za pośrednictwem jednej partii autorytarnej. Jest więc charakteryzowany jako konserwatywny, ponieważ gospodarka funkcjonuje w oparciu o decyzje nielicznych.

Poglądy socjalizmu i komunizmu różnią się także w kwestii podziału bogactwa wytwarzanego przez gospodarkę. Socjalizm popiera pogląd, że wytworzone dobra i usługi powinny być rozdawane w oparciu o produktywność jednostki. Natomiast komunizm uważa, że bogactwo powinno być dzielone przez masy w oparciu o potrzeby jednostki.W socjalizmie istnieją dwa rodzaje własności: (1) własność osobista, którą jednostka może posiadać i się nią cieszyć; oraz (2) własność przemysłowa, która jest przeznaczona do wykorzystania przy produkcji dóbr społeczeństwa. Jednostki, na przykład, mogą zatrzymać swoje aparaty cyfrowe, ale nie mogą zatrzymać fabryki, która produkuje aparaty cyfrowe. Podczas gdy własności osobiste mogą być zachowane, socjaliści upewniają się jednak, że żadna własność prywatna nie będzie używana jako narzędzie ucisku i wyzysku. Dla porównania, komunizm traktuje wszystkie dobra i usługi jako własność publiczną, z której może korzystać cała populacja.Wreszcie, socjalizm i komunizm różnią się w swoich poglądach na kapitalizm. Socjaliści uważają kapitalizm za zagrożenie dla równości i interesu publicznego. Uważają jednak, że nie ma potrzeby eliminowania klasy kapitalistów, ponieważ można ją wykorzystać jako dobry instrument w przejściu do socjalizmu, o ile jest odpowiednio kontrolowana. Socjaliści uważają również, że kapitalizm może istnieć w państwie socjalistycznym i odwrotnie. Z punktu widzenia komunistów kapitalizm musi zostać całkowicie zniszczony, aby ustąpić miejsca społeczeństwu bezklasowemu.

Streszczenie:

1. Socjalizm jest systemem gospodarczym, natomiast komunizm jest zarówno systemem gospodarczym jak i politycznym.

2. W socjalizmie zasoby gospodarki są zarządzane i kontrolowane przez samych ludzi za pośrednictwem gmin lub rad, natomiast w komunizmie zarządzanie i kontrola spoczywa na kilku osobach z jednej autorytarnej partii.3. Socjaliści rozdzielają bogactwo wśród ludzi w oparciu o produktywny wysiłek jednostki, podczas gdy komuniści rozdzielają bogactwo w oparciu o potrzeby jednostki.

4. Socjaliści mogą posiadać osobiste własności, podczas gdy komuniści nie mogą.

5. Socjalizm pozwala kapitalizmowi istnieć w swoim gronie, podczas gdy komunizm dąży do pozbycia się kapitalizmu.