Demencja i otępienie naczyniowe charakteryzują się postępującym spadkiem zdolności poznawczych i samodzielnego funkcjonowania. Jeśli chodzi o różnice między nimi, to otępienie jest ogólnym terminem określającym stany, które są spowodowane nieprawidłowymi zmianami w mózgu. Z drugiej strony, otępienie naczyniowe jest powszechnie uważane za drugi najczęstszy typ otępienia po chorobie Alzheimera. Poniższe dyskusje dalej zagłębiają się w te rozróżnienia.

Co to jest demencja?

Dementia pochodzi od łacińskiego słowa „demens”, które oznacza „z głowy”. Jest to ogólny termin określający warunki spowodowane przez nieprawidłowe zmiany w mózgu, które wywołują spadek umiejętności poznawczych i niezależnego funkcjonowania. Wynika to na ogół z uszkodzenia komórek mózgowych, które zaburza komunikację neuronalną. W ten sposób zaburzone zostają procesy myślenia, odczuwania i zachowania pacjentów. Niektóre z powszechnych objawów obejmują problemy z pamięcią krótkotrwałą, częste zapominanie o umówionych spotkaniach, błądzenie po okolicy oraz trudności w śledzeniu portfela, posiłków i rachunków (Alzheimer’s Association, 2020).

Poniżej przedstawiono etapy demencji (Leonard, 2018):

 • Łagodne zaburzenia poznawcze (Mild Cognitive Impairment)
Charakteryzuje się problemami z pamięcią krótkotrwałą oraz trudnościami w planowaniu i innych złożonych zadaniach umysłowych. Osoby z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi mogą nie przechodzić do demencji.

 • Łagodna demencja

Objawy łagodnej demencji obejmują krótkotrwałe zaniki pamięci, zmiany osobowości, niewłaściwe rozmieszczenie przedmiotów, trudności w wykonywaniu złożonych zadań oraz trudności w wyrażaniu myśli.

 • Umiarkowana demencja


Osoby z tym schorzeniem mogą prezentować słabą ocenę sytuacji, częstsze utraty pamięci, zmiany osobowości, potrzebę pomocy w opiece nad sobą i zwiększoną dezorientację.

 • Poważna demencja

Objawy dla ciężkiej demencji obejmują niezdolność do komunikowania się, trudności w utrzymaniu funkcji cielesnych (chodzenie, połykanie, kontrola pęcherza itp.) oraz zwiększone ryzyko infekcji.Poniżej przedstawiono niektóre z najczęstszych rodzajów demencji (Leonard, 2018):

 • Choroba Alzheimera (Alzheimer’s Disease)

Jest to najczęstszy typ demencji (60% do 80% przypadków). Utrata pamięci w tym schorzeniu pogarsza się z czasem, a objawy pojawiają się zwykle w połowie lat 60.

 • Demencja naczyniowa

Jest to drugi najczęstszy typ demencji; jest spowodowany zmniejszonym przepływem krwi w mózgu.

 • Demencja z ciałami Lewy’ego (LBD)


Jest to trzeci najczęstszy typ demencji i wynika z nagromadzenia ciał Lewy’ego, które są kulistymi masami białka rozwijającymi się wewnątrz komórek nerwowych.

 • Choroba Parkinsona

U pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona może rozwinąć się demencja, o której świadczą trudności w rozumowaniu i podejmowaniu decyzji; inne objawy mogą obejmować paranoję, drażliwość i depresję.

 • Otępienie czołowo-skroniowe

Schorzenia pod tym terminem związane są ze zmianami w bocznych i przednich częściach mózgu. Ogólne objawy obejmują utratę zahamowań oraz problemy z językiem i zachowaniem.

Co to jest otępienie naczyniowe?Demencja naczyniowa charakteryzuje się śmiercią komórek mózgowych z powodu zmniejszonego dopływu krwi. Ten drugi najczęstszy typ demencji jest spowodowany uszkodzeniem układu naczyniowego w mózgu. Objawy poznawcze we wczesnym i średnim stadium obejmują trudności z oceną sytuacji, rozwiązywaniem problemów, planowaniem, przestrzeganiem procedur, przypominaniem sobie ostatnich wydarzeń, płynnością i umiejętnościami wzrokowo-przestrzennymi. Pacjenci mogą również doświadczać wahań nastroju, depresji, niepokoju i/lub apatii. Objawy późnej fazy obejmują bardziej nasiloną dezorientację, problemy z komunikacją, utratę pamięci, drażliwość, zaburzenia rytmu snu, pobudzenie i/lub zachowania agresywne. U niektórych pacjentów mogą również występować urojenia, halucynacje oraz trudności z chodzeniem i jedzeniem.

Poniżej przedstawiono różne rodzaje demencji naczyniowej (Alzheimer’s Society, 2020):

 • Demencja związana z udarem mózgu

Występuje, gdy dopływ krwi do części mózgu zostaje nagle zablokowany, zwykle przez zakrzep. Nasilenie zależy od tymczasowego lub stałego przerwania przepływu krwi.

 • Demencja po udarze

U około 20% pacjentów z poważnym udarem mózgu rozwija się demencja poudarowa; duża objętość tkanki mózgowej marnuje się z powodu braku tlenu.

 • Otępienie jedno- i wielozawałowe


Jest to spowodowane pojedynczym lub kilkoma mniejszymi udarami. Uszkodzeniu ulega niewielki obszar tkanki mózgowej, ponieważ przerwanie przepływu krwi trwało tylko kilka minut.

 • Otępienie podkorowe

Jest to spowodowane chorobami bardzo małych naczyń krwionośnych położonych głęboko w mózgu. Przepływ krwi jest zmniejszony, gdy ściany naczyń stają się sztywne i skręcone.

 • Demencja mieszana

Stan ten jest spowodowany zarówno chorobą Alzheimera, jak i chorobą naczyniową.

Różnica między demencją a otępieniem naczyniowym

DefinicjaDemencja jest ogólnym terminem określającym warunki, które są spowodowane przez nieprawidłowe zmiany w mózgu, które wywołują spadek umiejętności poznawczych i niezależnego funkcjonowania. Dla porównania, otępienie naczyniowe charakteryzuje się obumieraniem komórek mózgowych z powodu zmniejszonego dopływu krwi. Ten drugi najczęstszy rodzaj demencji jest spowodowany uszkodzeniem układu naczyniowego w mózgu.

Rodzaje

Rodzaje demencji obejmują chorobę Alzheimera, demencję naczyniową, demencję z ciałami Lewy’ego, chorobę Parkinsona i demencję czołowo-skroniową. Natomiast typy otępienia naczyniowego obejmują otępienie związane z udarem mózgu, otępienie po udarze mózgu, otępienie z pojedynczym zawałem i otępienie wielozawałowe, otępienie podkorowe oraz otępienie mieszane.

Choroba we własnej osobie

Demencja jest terminem parasolowym dla grupy objawów i tak naprawdę nie jest chorobą samą w sobie (Alzheimer’s Society, 2020). Jeśli chodzi o otępienie naczyniowe, jest to druga najczęstsza choroba w ramach demencji.

Demencja a otępienie naczyniowePodsumowanie

 • Dementia pochodzi od łacińskiego słowa „demens”, które oznacza „z głowy”.
 • Demencja naczyniowa charakteryzuje się śmiercią komórek mózgowych z powodu zmniejszonego dopływu krwi.
 • Demencja jest ogólnym terminem dla warunków, które są spowodowane przez nieprawidłowe zmiany w mózgu, podczas gdy demencja naczyniowa jest drugim najczęstszym rodzajem demencji, która jest spowodowana uszkodzeniem systemu naczyniowego w mózgu.
 • Rodzaje otępienia obejmują chorobę Alzheimera, otępienie naczyniowe, otępienie z ciałami Lewy’ego i otępienie czołowo-skroniowe, natomiast rodzaje otępienia naczyniowego obejmują otępienie związane z udarem mózgu, otępienie po udarze i otępienie mieszane.