Co to jest Alluvial?

Termin aluwia jest używany w odniesieniu do osadów składających się z mieszaniny piasku, gliny, mułu i żwiru, które są zwykle tworzone przez rzeki. Osad, który tworzy osady aluwialne jest określany jako aluwia. Termin aluwia jest często używany do opisu osadów, które są zdeponowane poza normalną ścieżką przepływu lub brzegami rzeki, takich jak obszary zalewowe i delty.

Istnieje wiele różnych form ukształtowania terenu związanych z aluwiami, do których zalicza się wachlarze aluwialne, delty i rozlewiska, zwane również równinami aluwialnymi. Osady aluwialne występują na co najmniej trzech ciałach Układu Słonecznego: na Ziemi, Marsie i księżycu Saturna – Tytanie. Te trzy ciała planetarne mają powierzchnie, które są ukształtowane lub były ukształtowane w przeszłości przez ruch cieczy. W przypadku Ziemi i Marsa jest to ciekła woda. W przypadku Tytana jest to płynny metan.

Floodplain

Tereny zalewowe składają się z osadów utworzonych przez rzekę przemieszczającą się poprzecznie przez krajobraz i wody rzeki okresowo zalewające jej brzegi.

Co to jest Fluvial?

Fluvial odnosi się do procesów i struktur związanych z przepływem cieczy przez powierzchnie lądowe w postaci rzek, wody w przypadku Ziemi i Marsa oraz płynnego metanu w przypadku Tytana. Fluwial jest również używany w odniesieniu do erozji i depozycji związanej z regularnym przepływem cieczy. Z biegiem czasu krajobraz na Ziemi jest niszczony przez przepływ wody, ponieważ woda osłabia skały, co prowadzi do erozji i transportu osadów. Prowadzi to do większej erozji, ponieważ osady są również zasadniczo zeskrobywane z terenu przez ruchy rzeki. Ostatecznie, rzeki tworzą kanały i doliny, w których istnieją.Rzeki często mają swoje źródła w górach i na wzgórzach. W rezultacie region źródłowy rzeki często ma strome nachylenie zbocza. Z tego powodu rzeki szybko płyną w pobliżu swoich źródeł i mogą przenosić większe ziarna osadów. Gdy rzeki spływają ze wzgórz i gór do dolin i kotlin, nachylenie terenu zmniejsza się, a woda w rzece traci energię kinetyczną. Tracąc energię kinetyczną, zaczyna osadzać cięższe cząstki, które niesie. Z tego powodu osady rzeczne stają się drobniejsze wraz z odległością od źródła rzeki. W pobliżu źródła mogą znajdować się kamyki, żwir lub nawet głazy, a zanim rzeka dotrze do delty – piasek, glina i muł.

Podobieństwa między aluwiami a fluwialnymi

Aluwialne i fluwialne odnoszą się do procesów, osadów i form terenu, które powstały w wyniku ruchu wody.Różnice między aluwialnym a fluwialnym

Chociaż istnieją podobieństwa między tym, co jest uważane za fluwialne, a tym, co jest uważane za aluwialne, istnieją również istotne różnice. Te różnice obejmują następujące elementy.

Aluwialne a fluwialne

PodsumowanieAlluwialne odnosi się do procesów geologicznych i formacji, które często są wynikiem działania wody rzecznej poza granicami normalnego biegu rzeki lub poza jej brzegami. Osady aluwialne składają się głównie z mieszanin gliny, mułu, piasku i żwiru. Typowe środowiska aluwialne obejmują tereny zalewowe, delty i wachlarze aluwialne. Fluwialne odnoszą się do procesów, systemów, środowisk i osadów, które występują lub tworzą się podczas normalnego biegu rzeki. Osady fluwialne stają się bardziej drobnoziarniste wraz ze wzrostem odległości od źródła rzeki, ponieważ rzeka stopniowo traci energię kinetyczną, płynąc w rejony o mniejszym nachyleniu zbocza. Rzeki odgrywają dużą rolę w kształtowaniu dolin, w których płyną. Aluwia i fluwial to podobne terminy, ponieważ oba odnoszą się do osadów tworzonych przez poruszającą się wodę, zwykle w postaci rzek. Różnią się one tym, że niektóre osady aluwialne, takie jak wachlarze aluwialne, mogą być tworzone przez procesy zachodzące poza rzekami, takie jak powodzie błyskawiczne, podczas gdy osady fluwialne są zawsze deponowane przez rzeki. Ponadto, typowo fluwialne odnoszą się do osadów i procesów zachodzących w normalnym biegu rzeki, podczas gdy aluwialne zazwyczaj odnoszą się do osadów, które powstały poza normalnym biegiem lub poza brzegami rzeki, np. podczas powodzi lub w delcie. Fluvial wydaje się być również częściej używany w odniesieniu do procesów i środowisk, podczas gdy alluvial jest częściej używany w odniesieniu do konkretnych form ukształtowania terenu. Aktywne środowiska aluwialne również wydają się być częściej spotykane niż środowiska fluwialne w całym Układzie Słonecznym.