Na wzrost gospodarczy wpływają różne czynniki, w tym zasoby ludzkie, zasoby naturalne, tworzenie kapitału, rozwój technologiczny oraz czynniki społeczne i polityczne. Utrzymanie dodatniego wzrostu w gospodarce prowadzi do zwiększenia dochodu narodowego, poziomu zatrudnienia, a tym samym wyższych standardów życia. Chociaż powinno to być normą, czynniki takie jak utrata zaufania konsumentów do gospodarki, wzrost cen aktywów, spadek płac, deprecjacja wartości kursu walutowego, jak również niższe stopy procentowe negatywnie wpływają na gospodarki, powodując recesje i kryzysy kredytowe.

Co to znaczy Credit Crunch?

Określany również jako kryzys kredytowy lub credit squeeze, jest to spadek aktywności kredytowej instytucji finansowych w wyniku nagłego niedoboru funduszy. Powoduje to brak zaufania ze strony pożyczkodawców, co z kolei skutkuje wzrostem stóp procentowych, co uniemożliwia firmom zaciąganie pożyczek.

Zapaść kredytowa często występuje jako przedłużenie recesji, której efekt jest odczuwalny w całej gospodarce. Niemożność pozyskania środków, które mogłyby być wykorzystane do finansowania działalności lub rozszerzenia działalności gospodarczej, często zmusza je do zamknięcia lub ograniczenia działalności.

Inne możliwe przyczyny zapaści kredytowej to:

Zapaść kredytowa jest spowodowana wysokim wskaźnikiem zaległości w spłacie kredytów i wzrostem złych długów wśród kredytobiorców. W związku z tym banki i instytucje pożyczkowe są zmuszone do zakończenia działalności pożyczkowej lub podniesienia stóp procentowych w celu uzyskania większych dochodów.

Rezultat tej kurczącej się podaży kredytu prowadzi do wolniejszego ożywienia, a w konsekwencji do przedłużającej się recesji charakteryzującej się spadkiem wydajności i wzrostem bezrobocia.

Co to jest recesja?

Jest to znaczący spadek aktywności gospodarczej w dwóch kolejnych kwartałach w danym regionie. Mierzona spadkiem realnego PKB, recesja rozprzestrzenia się w całej gospodarce i jest widoczna w zatrudnieniu, realnych dochodach, sprzedaży hurtowo-detalicznej i produkcji przemysłowej.

Chociaż nieprzyjemne, recesje są częścią cyklu biznesowego.

Recesje charakteryzują się:

  • Niepowodzeniami w działalności gospodarczej
  • Wysoki poziom bezrobocia
  • Upadłości banków
  • Ujemny wzrost produkcji

W przypadku recesji zachęca się inwestorów do inwestowania w spółki o silnych bilansach, niskim zadłużeniu i dobrych przepływach pieniężnych. Należy unikać spółek spekulacyjnych, wysoko lewarowanych i cyklicznych.

Chociaż recesji nie można przewidzieć, ekonomiści sięgają po różne mierniki, aby określić, kiedy recesja jest prawdopodobna. Spadek PKB w dwóch kolejnych kwartałach jest najbardziej powszechnym wskaźnikiem, po którym następują wskaźniki wiodące, w tym Conference Board Leading Economic Index, ISM Purchasing Managers Index, krzywa rentowności papierów skarbowych i OECD Composite Leading Indicator. Wskaźniki opóźniające, w tym wzrost poziomu bezrobocia, są również wykorzystywane jako wskaźniki recesji.

Przykładowe przyczyny recesji to:

Podobieństwa między kryzysem kredytowym a recesją

  • Oba mają negatywny wpływ na gospodarki

Różnice między kryzysem kredytowym a recesją

DefinicjaCredit crunch odnosi się do spadku aktywności pożyczkowej instytucji finansowych w wyniku nagłego braku funduszy. Z drugiej strony, recesja odnosi się do znacznego spadku aktywności gospodarczej w dwóch kolejnych kwartałach w danym regionie.

Przyczyny

Zapaść kredytowa jest spowodowana wysokim wskaźnikiem niespłaconych kredytów i wzrostem złego zadłużenia wśród kredytobiorców. W związku z tym banki i instytucje pożyczkowe są zmuszone do zakończenia działalności kredytowej lub podniesienia stóp procentowych w celu uzyskania większych dochodów. Z drugiej strony, recesja jest spowodowana przez zmiany strukturalne i zmiany w branżach, szok podażowy, katastrofy antropogeniczne lub naturalne oraz pęknięcie bańki gospodarczej.

Pomiar

Chociaż nie ma konkretnego sposobu na stwierdzenie, że gospodarka doświadcza kryzysu kredytowego, recesja jest mierzona poprzez spadek PKB w dwóch kolejnych kwartałach, wskaźniki wiodące, w tym Conference Board Leading Economic Index, ISM Purchasing Managers Index, krzywa dochodowości Skarbu Państwa i OECD Composite Leading Indicator oraz środki opóźnione, w tym wzrost poziomu bezrobocia, są również wykorzystywane jako wskaźniki recesji.

Podsumowanie Kryzys kredytowy a recesjaKryzys kredytowy odnosi się do spadku aktywności kredytowej instytucji finansowych w wyniku nagłego braku funduszy. Jest on spowodowany wysokim wskaźnikiem niespłacalności kredytów i wzrostem złych długów wśród kredytobiorców. W związku z tym banki i instytucje pożyczkowe są zmuszone do zakończenia działalności kredytowej lub podniesienia stóp procentowych w celu uzyskania większych dochodów.

Z drugiej strony, recesja odnosi się do znacznego spadku aktywności gospodarczej w dwóch kolejnych kwartałach w danym regionie. Jest ona spowodowana przez zmiany strukturalne i zmiany w branżach, szok podażowy, katastrofy antropogeniczne lub naturalne oraz pęknięcie bańki gospodarczej.

Obie jednak mają negatywny wpływ na gospodarki.