Zarówno kolektywizm, jak i indywidualizm to zasady, praktyki, teorie polityczne i wzory kulturowe. Często postrzega się je jako przeciwstawne sobie. Kolektywizm przedkłada spójność grupy nad dążenia indywidualne i postrzega długoterminowe relacje jako istotne, ponieważ promują one cele grupowe. Z drugiej strony, indywidualizm koncentruje się na niezależności i wolności człowieka. Jest on generalnie przeciwny zewnętrznej ingerencji w osobiste wybory. Poniższe dyskusje pogłębiają te rozróżnienia.

Co to jest kolektywizm?

Kolektywizm to zasada lub praktyka przedkładania spójności grupy nad dążenia indywidualne. Postrzega długoterminowe relacje jako istotne, ponieważ wspierają one cele grupy. Ludzie w kolektywistycznym społeczeństwie mogą łatwo poświęcić swoje indywidualne korzyści dla dobra całego społeczeństwa. W rzeczywistości jednostka o nastawieniu kolektywistycznym może nawet czuć się zakłopotana, jeśli zostanie wyróżniona, by ją pochwalić. W badaniu dotyczącym podejmowania decyzji stwierdzono, że osoby o wyższym poziomie kolektywizmu mają tendencję do większej zależności i są mniej skłonne do zdrady członków centralnych ingrup (Le Febvre & Franke, 2013). Kolektywizm jest wzorcem kulturowym powszechnie obserwowanym wśród tradycyjnych społeczności, takich jak te w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej. Jest przeciwieństwem indywidualizmu, który jest powszechny w Ameryce Północnej, Europie Zachodniej, Nowej Zelandii i Australii (Triandis, 2001).

Kolektywizm jest również teorią polityczną, która jest związana z komunizmem, ponieważ proponuje, aby władza była oddana w ręce obywateli jako całości, a nie w ręce tylko kilku jednostek, takich jak ci z klasy wyższej. Stąd korzystne jest budowanie systemu, który ułatwia realizację wspólnych celów. Ideał ten jest jednak trudny do urzeczywistnienia, o czym świadczy próba stworzenia społeczeństwa kolektywistycznego przez komunizm sowiecki.

Co to jest indywidualizm?

Indywidualizm to wartość lub pogląd polityczny, który skupia się na ludzkiej niezależności i wolności. Jest on generalnie przeciwny zewnętrznym ingerencjom dotyczącym osobistych wyborów. W badaniach nad podejmowaniem decyzji stwierdzono, że osoby o wyższym poziomie indywidualizmu mają tendencję do bycia bardziej racjonalnymi niż osoby o wyższym poziomie kolektywizmu (Le Febvre & Franke, 2013). Społeczeństwa o kulturze indywidualistycznej postrzegają ludzi jako autonomicznych i nadają priorytet unikalności. Indywidualizm nie zgadza się, że religia i tradycja mogą dyktować jednostkom ograniczenia. Jest on sprzeczny z poglądami kolektywizmu, który nadaje pierwszorzędne znaczenie współzależności i konwencjonalności. Termin został podobno po raz pierwszy użyty jako pejoratywny, głównie w sensie indywidualizmu politycznego, który teoretyzuje, że rząd powinien jedynie przyjąć rolę obronną, osłaniając wolność jednostki do działania, jak chce, tak długo, jak szanuje wolność innej jednostki.

Zauważono, że na całym świecie wzrasta wzorzec indywidualizmu i że jest on prawdopodobnie związany z podobnie wzrastającym rozwojem społeczno-ekonomicznym, o którym świadczą wyższe dochody gospodarstw domowych, poziom wykształcenia i odsetek zawodów umysłowych. Zauważono jednak, że Chiny stanowią wyjątek od tego wzorca, ponieważ okazało się, że ich kultura indywidualistyczna maleje pomimo wzrostu gospodarczego. Może to wynikać z ich złożonej historii społeczno-ekonomicznej (Association for Psychological Science, 2017).

Różnica między kolektywizmem a indywidualizmem

Definicja

Kolektywizm to zasada lub praktyka przedkładania spójności grupy nad dążenia indywidualne. Z drugiej strony, indywidualizm to wartość lub pogląd polityczny, który skupia się na ludzkiej niezależności i wolności.

Elementy podstawowe

Podstawowymi elementami kolektywizmu są zachowanie harmonii i bycie lojalnym wobec grupy wewnętrznej. Z drugiej strony, elementy indywidualizmu to unikalność i autonomia.

Co się z tym kłóci

Kolektywizm jest przeciwny indywidualnym dążeniom, ponieważ opowiada się za poświęceniem dla większego dobra. Dla porównania, indywidualizm nie zgadza się, że religia i tradycja mogą dyktować jednostkom ograniczenia. Jest on sprzeczny z poglądami kolektywizmu, który przywiązuje najwyższą wagę do współzależności i konwencjonalności.

Gdzie jest najczęściej praktykowanaKolektywizm jest wzorem kulturowym powszechnie obserwowanym wśród tradycyjnych społeczności, takich jak te w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej. Jest przeciwieństwem indywidualizmu, który jest powszechny w Ameryce Północnej, Europie Zachodniej, Nowej Zelandii i Australii. Zaobserwowano jednak, że na całej kuli ziemskiej obserwuje się rosnący wzorzec indywidualizmu i że jest on prawdopodobnie związany z podobnie rosnącym rozwojem społeczno-ekonomicznym.

Filozofia polityczna / teoria

Kolektywizm jest również teorią polityczną, która jest związana z komunizmem, ponieważ proponuje, aby władza znajdowała się w rękach obywateli jako całości, a nie w rękach tylko kilku jednostek, takich jak ci z klasy wyższej. Stąd korzystne jest budowanie systemu, który ułatwia realizację wspólnych celów. Dla porównania, indywidualizm jest związany z liberalizmem, który kładzie nacisk na wolność jednostki, która była uznawana specjalnie od czasów oświecenia. Jest on również związany z autarchizmem, który odrzuca obowiązkowy rząd i promuje samowystarczalność i wolność jednostki.

Podejmowanie decyzji

W badaniu dotyczącym podejmowania decyzji stwierdzono, że osoby o wyższym poziomie kolektywizmu mają tendencję do bycia bardziej zależnymi i są mniej skłonne do zdrady członków centralnych ingrup, podczas gdy osoby o wyższym poziomie indywidualizmu mają tendencję do bycia bardziej racjonalnymi (Le Febvre & Franke, 2013).

Kolektywizm a indywidualizm

Podsumowanie

  • Zarówno kolektywizm jak i indywidualizm to zasady, praktyki, teorie polityczne, wzory kulturowe.
  • Ludzie w społeczeństwie kolektywistycznym łatwo poświęcają swoje indywidualne korzyści na rzecz postępu całego społeczeństwa.
  • Indywidualizm jest generalnie przeciwny zewnętrznym ingerencjom dotyczącym osobistych wyborów.
  • Na całym świecie obserwuje się rosnący wzorzec indywidualizmu i jest on prawdopodobnie związany z podobnie rosnącym rozwojem społeczno-ekonomicznym.
  • Kolektywizm przedkłada spójność grupy nad dążenia indywidualne, natomiast indywidualizm skupia się na niezależności i wolności człowieka.
  • Kolektywizm jest powszechnie obserwowany w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej, podczas gdy indywidualizm jest bardziej powszechny w Ameryce Północnej, Europie Zachodniej, Nowej Zelandii i Australii.
  • Kolektywizm związany jest z komunizmem, natomiast indywidualizm z liberalizmem i autarchizmem.
  • Osoby o wyższym poziomie kolektywizmu mają tendencję do bycia bardziej zależnymi i lojalnymi wobec grupy wewnętrznej, podczas gdy osoby o wyższym poziomie indywidualizmu mają tendencję do bycia bardziej racjonalnymi w zakresie podejmowania decyzji.