Pieniądze odgrywają istotną rolę w gospodarce. A my wszyscy biegamy, starając się zabezpieczyć źródła pieniędzy i zarobić na życie. Od wieków różne formy pieniądza były używane jako środek wymiany, sposób przechowywania bogactwa, standard odroczonej płatności i jednostka rozliczeniowa. Chociaż definicje pieniądza różnią się w zależności od kraju, każdy kraj ma miarę dla szerokiego pieniądza i wąskiego pieniądza. W tym artykule omówimy różnicę między szerokim pieniądzem a pieniądzem bazowym.

Co to jest szeroki pieniądz?

Szeroki pieniądz jest najbardziej wszechstronną miarą podaży pieniądza w danym kraju. Obejmuje on wąski pieniądz i inne aktywa, które mogą być łatwo zamienione na gotówkę. Ponieważ jest to najbardziej elastyczna metoda pomiaru podaży pieniądza w gospodarce, banki centralne chętnie śledzą szeroki pieniądz, aby pomóc im w prognozowaniu inflacji.

Gotówka jest zawsze w obiegu. W związku z tym ekonomistom nie jest łatwo oszacować ilość pieniądza w obiegu przy użyciu gotówki. I tu pojawia się szeroki pieniądz. Ponieważ jest to najszersza miara pieniądza, obejmuje wąski pieniądz (depozyty czekowe i gotówkę) oraz mniej płynne aktywa, takie jak waluty obce, certyfikaty depozytowe, bony skarbowe i inne pozycje, które można łatwo zamienić na gotówkę.

Formuła obliczania szerokiego pieniądza różni się w zależności od kraju. Oto niektóre z metod obliczania szerokiego pieniądza przez poszczególne kraje:

  • Kanada- Szeroki pieniądz (M2) w Kanadzie obejmuje wszystkie wąskie pieniądze, rynkowe rachunki depozytowe, depozyty oszczędnościowe, rachunki depozytów terminowych i salda detalicznych funduszy wzajemnych rynku pieniężnego.
  • Europa- Najszerszy pieniądz (M3) obejmuje wszystkie pozycje M2, akcje bazowe rynku pieniężnego, umowy odkupu, dłużne papiery wartościowe i papiery rynku pieniężnego.
  • Wielka Brytania- Najszerszy pieniądz (M3H) obejmuje wszystkie wąskie depozyty pieniężne i walutowe w towarzystwach budowlanych i bankach.
  • Japonia- Szeroki pieniądz (M3) obejmuje wszystkie wąskie pieniądze, depozyty w urzędach pocztowych, instytucjach finansowych i oszczędności.

Definicja

Szeroki pieniądz jest najbardziej inkluzywną miarą podaży pieniądza danego narodu, która obejmuje wąski pieniądz i inne aktywa, które mogą być łatwo zamienione na gotówkę. Z drugiej strony, pieniądz bazowy jest całkowitą ilością waluty w obiegu i obejmuje ilość pieniędzy w obiegu oraz rezerwy bankowe.

Wykorzystaj

Szeroki pieniądz jest wykorzystywany przez ekonomistów do zauważenia potencjalnych trendów inflacyjnych. Z drugiej strony, pieniądz bazowy jest używany do pomiaru ilości gotówki, która jest w obiegu w gospodarce.

Skrót

Szeroki pieniądz jest oznaczany skrótem M4 (może się różnić w zależności od kraju). Z drugiej strony, pieniądz bazowy jest skracany jako M0.

Podsumowanie Szeroki pieniądz a pieniądz bazowy

Szeroki pieniądz jest najbardziej integrującą miarą podaży pieniądza danego narodu. Obejmuje on wąski pieniądz i inne aktywa, które mogą być łatwo zamienione na gotówkę, takie jak waluty obce, certyfikaty depozytowe, bony skarbowe. Natomiast pieniądz bazowy to całkowita ilość waluty w obiegu i obejmuje ilość pieniądza w obiegu oraz rezerwy bankowe.