Czyn niedozwolony i przestępstwo to terminy techniczne używane w świecie prawnym. Słowo przestępstwo jest bardziej powszechnie rozumiane, ponieważ przestępstwa są wydarzeniami wartymi uwagi i trafiają na pierwsze strony gazet. Mają one wpływ na społeczeństwo, w którym żyjemy.

Czyn niedozwolony różni się od przestępstwa, ponieważ mimo że jest to złe działanie, jest klasyfikowane jako przestępstwo cywilne. Czyn niedozwolony ingeruje w życie innej osoby lub jej własność.

Z drugiej strony, przestępstwo jest złym czynem, który wpływa na cywilizowane społeczeństwo i podlega prawom państwa lub rządu federalnego.

Czyny niedozwolone i przestępstwa są sądzone w różnych sądach i chociaż obie strony oskarżone są znane jako pozwani, zarzuty czynu niedozwolonego są stawiane przez powoda, podczas gdy przestępstwa są wnoszone do sądu przez rząd federalny.

Czyn niedozwolony może być częścią przestępstwa, ponieważ podczas przestępstwa może dojść do uszkodzenia ciała niewinnych stron. Przestępstwa są sądzone w sądzie karnym, podczas gdy delikty są doprowadzone do sprawiedliwości przez sąd cywilny.

Przestępstwa są identyfikowane przez system prawny jako czyny, które są sprzeczne ze społeczeństwem. Czyny niedozwolone opierają się na obrażeniach osób z powodu zaniedbania lub szkód osobistych.

Zrozumienie podstawowych zasad każdego działania pomaga zrozumieć różnice między nimi. Czyny niedozwolone wydają się być mniejszymi wydarzeniami w porównaniu z większą skalą przestępczości zorganizowanej.

Czym jest czyn niedozwolony (Tort)?

Czyn niedozwolony jest najlepiej zdefiniowany jako prywatne naruszenie czyichś praw obywatelskich. W kategoriach prawnych czyn niedozwolony ma miejsce, gdy zaniedbanie bezpośrednio powoduje szkodę dla osoby lub jej własności.

Istnieją różne rodzaje deliktów, ale wszystkie skutkują szkodą na osobie prywatnej lub mieniu. Zaniedbanie jest najczęstszą przyczyną czynu niedozwolonego.

Kiedy osoba działa bez opieki i nieumyślnie rani kogoś, strona poszkodowana może pozwać i oskarżyć pozwanego o czyn niedozwolony. Torty ścisłej odpowiedzialności stają się problemem, gdy osoba prywatna zostaje poszkodowana w wyniku ataku zwierzęcia lub wadliwego produktu. Te nieumyślne czyny powodują uszczerbek na zdrowiu osoby lub jej własności. Delikty umyślne mają miejsce, gdy osoba prywatna celowo wyrządza szkodę innej osobie. Obrażenia te mogą być wynikiem pobicia lub zniesławienia charakteru. Poszkodowany może pozwać za utratę dochodów w wyniku czynu niedozwolonego lub za uszkodzenie mienia w wyniku zaniedbania.

Celowe delikty mogą być mylone z przestępstwami, ponieważ często zdarzają się podczas działalności przestępczej. Jeśli poszkodowany zdecyduje się na złożenie pozwu o odszkodowanie, wówczas sprawa karna staje się deliktem. Doskonałe przykłady deliktu można zobaczyć w wypadkach samochodowych, przypadkach poślizgnięcia i upadku, błędów medycznych, napaści, odpowiedzialności za produkt i wypadków w miejscu pracy. Delikt, który jest częścią działalności przestępczej jest widoczny, gdy ktoś prowadząc samochód pod wpływem alkoholu lub narkotyków powoduje uszkodzenie ciała innej osoby biorącej udział w wypadku. Przestępstwo jest określane jako sposób, w jaki winowajca prowadził samochód, a delikt to obrażenia poniesione przez osobę prywatną. Widać zatem wyraźnie rolę deliktu w sytuacji naruszającej bezpieczeństwo i zdrowie jednostki w trakcie tego, co jest klasyfikowane jako przestępstwo.

Czyn niedozwolony jest bezprawny, ponieważ -.

  • Czyn niedozwolony powoduje uszkodzenie ciała lub szkodę psychiczną u jednostki i upośledza jej styl życia.
  • Czyn niedozwolony jest sprzeczny z prawami obywatelskimi jednostki w społeczeństwie.
  • Delikty są objęte prawem i przestępstwo może być ścigane, ale wynik będzie różny w oparciu o wytyczne prawne służące prawu i prawom obywatelskim.

Co to jest przestępstwo?

Przestępstwo to czyn niewłaściwy, który dotyka społeczeństwo. Zostało ono zidentyfikowane przez państwowy system prawny i jest ścigane zgodnie z prawem państwowym i procedurą stosowaną w sądzie karnym.

Poszkodowany jest klasyfikowany jako społeczeństwo i prawa złamane zostały ustanowione przez państwo lub rząd federalny w celu ochrony członków społeczeństwa.

Postępowanie, które są wykorzystywane do doprowadzenia do sprawiedliwości odbywają się w sądzie karnym prawa. Kara będzie pasować do przestępstwa w ramach prawa karnego i oskarżony będzie służyć wyrok podany do niego przez sąd karny prawa.

Przestępstwa są sprzeczne z prawem, które zostało już ustalone w celu ochrony społeczeństwa i utrzymania pokoju, zapewniając każdemu prawo do życia w społeczeństwie wolnym od przestępstw, w idealnym świecie!

Czasami kara obejmuje prace społeczne jako sposób na naprawienie popełnionego wówczas zła i pomoc w reformowaniu jednostek.

Przestępstwa są czynami nielegalnymi z następujących powodów.

  • Przestępstwa idą wbrew istniejącym prawom ustanowionym w społeczeństwie.
  • Przestępstwa wpływają na poziom życia praworządnych obywateli, którzy chcą żyć spokojnie w swoim środowisku społecznym.
  • Przestępstwo to celowe działanie idące wbrew prawu i naruszające prawa człowieka.

Różnica pomiędzy Tort Vs. Crime

MetodaCzyn niedozwolony to czyn niedozwolony, który idzie na szkodę jednostki, natomiast przestępstwo wpływa na porządek społeczny społeczności, w której żyjemy.

Intent

Zamiar deliktu może być nieumyślny, jest przypadkowy i spowodowany zaniedbaniem. Nadal jednak jest szkodliwy dla jednostki. Przestępstwo jest celowym złym działaniem, które wpływa na społeczeństwo. Jednostki mogą być uwikłane w przestępstwo i cierpieć podczas działalności przestępczej, ale ogólnie przestępstwo i przestępcy łamią prawo i zamierzają zyskać na złym działaniu.

Wpływ na społeczeństwo

Delikty i przestępstwa wpływają na społeczeństwo w różny sposób, ale ich wpływ jest negatywny. Czyn niedozwolony zaburza samopoczucie jednostki i może ona dążyć do podjęcia działań prawnych i uzyskania odszkodowania. Przestępstwo wpływa na społeczeństwo, a prawo karne zapewnia, że sprawcy zostaną ukarani za swoje przestępstwa. Czasami delikty i przestępstwa mogą być splecione w tej samej działalności przestępczej. Jednostka, na miejscu przestępstwa, może zostać zraniona z powodu działalności przestępczej.

Czyn niedozwolony a przestępstwo