Kiedy płacisz za usługę, kupujesz aplikację lub inwestujesz w dowolną infrastrukturę technologiczną, chcesz, aby usługa działała płynnie i bezbłędnie w czasie rzeczywistym, bez żadnych czkawek. Jednak stopień, w jakim system jest w stanie zapewnić oczekiwaną usługę, wymaga oceny ilościowej poprzez zdefiniowanie odpowiednich wielkości mierzalnych. Ilościowa ocena systemu staje się kluczowa w projektowaniu, planowaniu, wdrażaniu i eksploatacji systemu. Istnieją dwie znaczące metryki wykorzystywane do ilościowej oceny zdolności systemu do zapewnienia pożądanego działania – niezawodność i dostępność – obie są często błędnie stosowane zamiennie, ale służą różnym celom.

Co to jest dostępność?

Dostępność, zwana również dostępnością operacyjną, to zdolność systemu do dostarczania wymaganych usług, o które się prosi. Dostępność zapewnia, że aplikacja lub usługa jest stale dostępna dla jej użytkowników. Formalna definicja brzmiałaby – dostępność to prawdopodobieństwo, że system, w danym momencie, pozostanie operacyjny w normalnych okolicznościach, aby służyć zamierzonemu celowi. Mówiąc prościej, zapewnia ona, że system jest w stanie wykonać wymaganą funkcję w danych warunkach w danym momencie. Dostępność usługi można określić ilościowo za pomocą prostego równania jako czas sprawności usługi podzielony przez sumę czasu sprawności usługi i czasu przestoju usługi.

Dostępność = czas sprawności/czas sprawności + czas przestoju

Czym jest niezawodność?

Niezawodność to zdolność systemu do prawidłowego świadczenia usług w danych warunkach przez określony czas. Awarie są nieuniknione w złożonym systemie; w rzeczywistości zarówno systemy natywne, jak i zwirtualizowane podlegają tym samym podstawowym scenariuszom błędów i awarii. Uwzględnia to fakt, że jeśli używasz systemu do czegoś, do czego nie został zaprojektowany, nie uzyskasz tego samego poziomu niezawodności. Jest to stopień spójności działania. Mówi się, że system jest niezawodny, gdy dostarcza tych samych powtarzających się wyników w tych samych warunkach w dowolnym momencie, bez awarii. Niezawodność można zmierzyć za pomocą metryki zwanej średnim czasem między awariami (MTBF). Jest to miara niezawodności produktu lub systemu.

MTBF = czas pracy (godziny)/ liczba awarii

Różnica między dostępnością a niezawodnością

Definicja– Dostępność to prawdopodobieństwo, że system, w danym momencie, pozostałby sprawny w normalnych okolicznościach, aby służyć zamierzonemu celowi. Dostępność zapewnia, że aplikacja lub usługa jest stale dostępna dla jej użytkowników. Z kolei niezawodność to zdolność systemu do prawidłowego świadczenia usług w danych warunkach przez określony czas. Niezawodność zapewnia, że system wykonuje swoje wymagane funkcje w określonych warunkach przez określony czas.Stan

– Jedną z podstawowych różnic między tymi dwoma metrykami jest to, że dostępność odnosi się do bezawaryjnego działania w normalnych warunkach w określonym momencie, natomiast niezawodność odnosi się do bezawaryjnego działania w określonym przedziale czasu. Niezawodność określa prawdopodobieństwo, że system lub usługa dostarczy zamierzone wyniki bez zakłóceń lub przestojów. Dostępność określa prawdopodobieństwo, że system będzie nadal działał w danym momencie, niezależnie od liczby awarii już poniesionych przez system.

Kalkulacja

– Dostępność usługi można określić ilościowo za pomocą prostego równania jako czas sprawności usługi podzielony przez sumę czasu sprawności usługi i czasu przestoju usługi.

Dostępność = czas sprawności/czas sprawności + czas przestojuZ drugiej strony, niezawodność można zmierzyć za pomocą metryki zwanej średnim czasem między awariami (MTBF). Alternatywnie, niezawodność można mierzyć za pomocą jeszcze innej metryki – średniego czasu naprawy (MTTR), metryki, która mierzy średni czas wymagany do naprawy uszkodzonego urządzenia lub komponentu. Jest to miara niezawodności produktu lub systemu.

MTBF = czas pracy (godziny)/ liczba awarii

Podsumowanie

W dużym skrócie, dostępność kwantyfikuje prawdopodobieństwo, że system pozostanie sprawny w danym momencie, niezależnie od liczby awarii, które już zostały poniesione przez system. Niezawodność natomiast określa prawdopodobieństwo, że system lub usługa dostarczy zamierzone wyniki bez żadnych zakłóceń lub przestojów. Niezawodność zapewnia, że system wykonuje swoje wymagane funkcje w określonych warunkach przez określony czas, natomiast dostępność zapewnia, że aplikacja lub usługa jest stale dostępna dla swoich użytkowników

Jaka jest różnica między dostępnością a niezawodnością w chmurze?Dostępność w chmurze zapewnia, że produkty, usługi i narzędzia są dostępne dla klientów w danym momencie i jest mierzona przestojami całości usług w chmurze. Niezawodność natomiast mierzy prawdopodobieństwo, że usługi w chmurze są dostarczane dokładnie w tym celu, w jakim są przeznaczone.

Czy wysoka dostępność oznacza wysoką niezawodność?

W normalnych okolicznościach może się wydawać, że jeśli system ma wysoką dostępność, to powinien być uważany za wysoce niezawodny. Jednak niekoniecznie tak jest. Wysoka dostępność nie zawsze przekłada się na wysoką niezawodność.

Jaki jest związek między niezawodnością, utrzymywalnością i dostępnością?

Niezawodność, łatwość konserwacji i dostępność to trzy kluczowe atrybuty systemu, które znacząco wpływają na jego trwałość.

Jaka jest różnica między dostępnością a trwałością?

Są to dwa bardzo różne aspekty dostępności danych. Dostępność odnosi się do czasu pracy systemu w danym momencie, natomiast trwałość odnosi się do zdolności systemu do wykonywania swoich obowiązków w czasie.