Voiko presidentti poistaa nimitykset?Presidentillä on valtuudet erottaa nimittämänsä henkilöt virastaan, mutta riippumattomien liittovaltion virastojen johtajat voidaan erottaa vain perustellusta syystä.

Mikä valta presidentillä on nimittää ja erottaa liittovaltion virkamiehiä?

Nimityslausekkeessa annetaan toimeenpanovallalle ja presidentille, ei kongressille, valta nimittää liittovaltion virkamiehiä. Presidentillä on valta nimittää liittovaltion tuomareita, suurlähettiläitä ja muita Yhdysvaltojen ”päävirkamiehiä”, ja senaatin on vahvistettava nämä nimitykset.

Kenellä on valtuudet erottaa virkamies virastaan?

Perustuslain mukaan tuomio edellyttää senaatin kahden kolmasosan ääntä, ja tuomitun virkamiehen rangaistuksena on viraltapano. Joissakin tapauksissa senaatti on myös kieltänyt kyseisiä virkamiehiä hoitamasta julkisia virkoja tulevaisuudessa.

Onko presidentin nimitykset hyväksyttävä?

Valtaosa ehdokkaista vahvistetaan rutiininomaisesti, kun taas pieni mutta toisinaan hyvin näkyvä määrä ehdokkaita ei saa toimia tai senaatti hylkää heidät. Senaatti on historiansa aikana vahvistanut 126 korkeimman oikeuden nimitystä ja reilusti yli 500 kabinettiehdokkuutta.

Mitä presidentti voi tehdä ilman kongressin hyväksyntää?

Perustuslaki antaa presidentille nimenomaisesti valtuudet allekirjoittaa lakeja tai käyttää veto-oikeuttaan, komentaa asevoimia, pyytää kabinettinsa kirjallista lausuntoa, kutsua koolle tai keskeyttää kongressi, myöntää armahduksia ja armahduksia sekä vastaanottaa suurlähettiläitä.

Mitä presidentti ei voi tehdä?

PRESIDENTTI EI VOI . . . .
julistaa sotaa, päättää liittovaltion rahankäytöstä, tulkita lakeja, valita kabinetin jäseniä tai korkeimman oikeuden tuomareita ilman senaatin hyväksyntää.

Kenet presidentti voi nimittää ilman senaatin hyväksyntää?PA-virat (noin 400 virkaa): Presidentin nimitykset, jotka eivät vaadi senaatin vahvistusta. Nämä ovat korkean tason virkoja, mukaan lukien presidentin toimeenpanovirastossa toimivat virat, kuten Valkoisen talon johtavat avustajat ja neuvonantajat.Kenet presidentti voi nimittää?

Presidentti nimittää myös yli 50 riippumattoman liittovaltion komission, kuten Federal Reserve Boardin tai Securities and Exchange Commissionin, johtajat sekä liittovaltion tuomarit, suurlähettiläät ja muut liittovaltion virat.

Kuka hyväksyy presidentin nimitykset, senaatti vai edustajainhuone?

Senaatilla on yksinomainen valta vahvistaa ne presidentin nimitykset, jotka edellyttävät suostumusta, ja ratifioida sopimukset. Tähän sääntöön on kuitenkin kaksi poikkeusta: edustajainhuoneen on hyväksyttävä myös varapresidentin nimitykset ja kaikki ulkomaankauppaa koskevat sopimukset.

Onko senaatin hyväksyttävä kaikki presidentin nimitykset?

Perustuslain mukaan senaatilla on myös valta hyväksyä tai hylätä presidentin nimitykset toimeenpano- ja tuomiovallan käyttäjiksi.

Kuka voi erottaa presidentin nimittämät henkilöt?

Perustuslain 2 pykälän 2 momentissa todetaan, että presidentti voi nimittää tuomareita, suurlähettiläitä ja toimeenpanoviranomaisia ”senaatin neuvojen ja suostumuksen perusteella”. Perustuslaissa ei kuitenkaan sanota mitään siitä, voiko presidentti myöhemmin erottaa nämä nimitetyt henkilöt.

Mikä seuraavista presidentin nimityksistä ei edellytä senaatin hyväksyntää?Näihin kuuluvat Valkoisen talon korkeimmat avustajat ja neuvonantajat sekä heidän sijaisensa ja tärkeimmät avustajansa. Nämä nimitykset eivät edellytä senaatin kuulemista tai äänestystä.

Mikä on presidentin etuoikeus?

Executive privilege on Yhdysvaltojen presidentin ja muiden toimeenpanovallan jäsenten oikeus säilyttää luottamuksellinen viestintä tietyissä olosuhteissa toimeenpanovallan sisällä ja vastustaa joitakin haasteita ja muuta lainsäätäjien ja tuomioistuinten harjoittamaa valvontaa.

Mikä valta kuuluu yksinomaan senaatille?

Senaatilla on yksinomainen valta vahvistaa ne presidentin nimitykset, jotka edellyttävät suostumusta, ja antaa neuvoja ja suostumus sopimusten ratifioimiseksi. Tähän sääntöön on kuitenkin kaksi poikkeusta: edustajainhuoneen on hyväksyttävä myös varapresidentin nimitykset ja kaikki ulkomaankauppaa koskevat sopimukset.

Voiko presidentti nimittää senaattorin?

Nimityslausekkeessa annetaan presidentille täydet valtuudet nimittää ja senaatille täydet valtuudet hylätä tai vahvistaa nimitys sen neuvoa ja suostumusta koskevan säännöksen kautta.

Kuka voi erottaa kabinetin jäseniä?Kabinetin jäsenet palvelevat presidentin tahdosta, joka voi milloin tahansa erottaa heidät ilman senaatin hyväksyntää, kuten Yhdysvaltain korkein oikeus vahvisti asiassa Myers v.

Mikä on viraltapanon nimi?

Jos liittovaltion virkamies syyllistyy rikokseen tai toimii muutoin epäasiallisesti, edustajainhuone voi nostaa syytteen – virallisen syytteen – kyseistä virkamiestä vastaan. Jos virkamies tämän jälkeen tuomitaan senaatin syyttämisoikeudenkäynnissä, hänet erotetaan virastaan.

Kuka voidaan erottaa virasta valtakunnallisella syytteeseenpanomenettelyllä?

Presidentti, varapresidentti ja kaikki Yhdysvaltojen siviilivirkamiehet on erotettava virasta, jos heidät on asetettu syytteeseen ja tuomittu maanpetoksesta, lahjonnasta tai muista korkeista rikoksista ja rikkomuksista.

Mitä tarkoittaa jonkun erottaminen virasta?

VIRALTAPANO. Toimivaltaisen virkamiehen tai lainsäätäjän toimi, jolla virkamies riistetään virastaan. Se voi olla nimenomainen eli ilmoitus siitä, että viranhaltija on erotettu, tai hiljainen eli toisen henkilön nimittäminen samaan virkaan.

Mitkä ovat puheenjohtajan tehtävät?

Presidentti on vastuussa kongressin laatimien lakien täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta, ja tätä varten hän nimittää liittovaltion virastojen johtajat, kabinetti mukaan luettuna. Varapresidentti on myös osa toimeenpanevaa elintä, ja hän on tarvittaessa valmis ottamaan vastaan presidentin tehtävät.

Mikä hallinnonhaara voi nostaa syytteen ja erottaa presidentin virasta?Presidentin syytteeseenpanoa koskevissa oikeudenkäynneissä puheenjohtajana toimii Yhdysvaltain päällikkötuomari. Perustuslain mukaan tuomio edellyttää senaatin kahden kolmasosan ääntä, ja tuomitun viranhaltijan rangaistuksena on viraltapano.

Mitä 20. lisäyksellä tehtiin?

kahdeskymmenes lisäys, 3 jakso: Jos valituksi tullut presidentti on kuollut presidentin toimikauden alkamisajankohtana, valituksi tulleesta varapresidentistä tulee presidentti.

Mikä on 25. lisäys yksinkertaistaen?

Siinä selvennetään, että varapresidentistä tulee presidentti, jos presidentti kuolee, eroaa tai erotetaan virastaan, ja vahvistetaan, miten varapresidentin virka voidaan täyttää.

Mikä on 23. muutos yksinkertaistaen?

Muutos antaa Kolumbian piirikunnassa asuville Yhdysvaltain kansalaisille mahdollisuuden äänestää presidentinvaaliehdokkaita, jotka puolestaan äänestävät vaalikollegiossa presidentin ja varapresidentin valinnasta. Maallikon kielellä sanottuna muutos tarkoittaa, että piirikunnan asukkaat voivat äänestää presidentistä ja varapresidentistä.

Mitä 16. muutos tekee?Kongressilla on valtuudet säätää ja kerätä tuloveroja riippumatta siitä, mistä tulolähteestä ne ovat peräisin, jakamatta niitä eri osavaltioiden kesken ja ottamatta huomioon mitään väestönlaskentaa tai laskentaa.

Mikä on Yhdysvaltojen 24. lisäys?

Yhdysvaltojen perustuslain kahdeskymmenes neljäs lisäys (lisäys XXIV) kieltää sekä kongressia että osavaltioita asettamasta äänioikeutta liittovaltion vaaleissa äänestysveron tai muunlaisen veron maksamisen ehdoksi.

Mitä 7. lisäyksessä sanotaan?

Seitsemäs muutos selitetty. Yleisen oikeuden mukaisissa oikeudenkäynneissä, joissa riidan arvo on yli kaksikymmentä dollaria, oikeus valamiehistön oikeudenkäyntiin säilyy, eikä mitään valamiehistön käsittelemää asiaa saa tutkia uudelleen missään Yhdysvaltojen tuomioistuimessa muulla tavoin kuin yleisen oikeuden sääntöjen mukaisesti.

Mikä on Yhdysvaltojen 45. lisäys?Tarkistuksen teksti on kokonaisuudessaan seuraava: Jakso 1 – Jos presidentti erotetaan virastaan tai jos hän kuolee tai eroaa virastaan, varapuheenjohtajasta tulee presidentti.

Mikä on 27. muutos yksinkertaistaen?

Tarkistuksella XXVII estetään kongressin jäseniä myöntämästä itselleen palkankorotuksia nykyisen istuntokauden aikana. Hyväksyttyjen palkankorotusten on pikemminkin tultava voimaan kongressin seuraavan istuntokauden aikana.

Mikä on Yhdysvaltojen perustuslain 12. lisäys?

Kahdestoista lisäys edellyttää, että henkilön on saatava enemmistö varapresidentin vaaleissa annetuista äänistä, jotta vaalikollegio voi valita hänet varapresidentiksi. Jos yksikään varapresidenttiehdokas ei saa enemmistöä kaikista äänistä, varapresidentin valitsee senaatti, jossa jokaisella senaattorilla on yksi ääni.