Uusi julkinen palvelu (New Public Service, NPS) on hiljattain kehitetty teoria 2000-luvun kansalaiskeskeisestä julkishallinnosta. Tämä teos haastaa suoraan uuden julkishallinnon asiakaslähtöisyyden ja rationalistisen paradigman.

Mitä uutta uudessa julkishallinnossa on?

Uusi julkishallinto on antipositivistinen, antitekninen ja antihierarkkinen reaktio perinteistä julkishallintoa vastaan. Se on harjoitettu teoria, joka on vastaus kansalaisten jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin ja siihen, miten instituutiot ja hallinto pyrkivät ratkaisemaan niitä.

Mitkä ovat uuden julkishallinnon neljä piirrettä?

Uuden julkisen hallinnon piirteet

 • Kansalaisten voimaannuttaminen.
 • Hajauttaminen.
 • Hallituksen organisaation tai sektorin uudelleenjärjestely.
 • Tavoitteellinen.
 • li>

 • Kustannusten leikkaaminen ja tulojen kasvun helpottaminen.
 • Johdon tukipalvelut.
 • Varmistaa parempi palvelu kansalaisille.

Mitä on julkisen palvelun teoria?

PSM-teoria kehitettiin julkishallinnon tutkijoiden pyrkimyksenä kyseenalaistaa rationaalisen valinnan näkökulma byrokraattiseen käyttäytymiseen, jossa oletetaan, että toimija on rationaalinen ja oman edun tavoitteleva toimija, joka tavoittelee henkilökohtaista hyötyä, kuten mainetta, valtaa ja rahallisia palkkioita.

Mikä on uuden julkishallinnon uusi johtoajatus?Mikä on New Public Managementin johtoajatus? Selitys: New Public Management pyrkii ottamaan yksityisen sektorin liiketoimintamenetelmät käyttöön julkisella sektorilla. Julkinen sektori koostuu yleensä organisaatioista, jotka ovat valtion omistuksessa ja hallinnassa ja joiden tehtävänä on tarjota palveluja kansalaisille.

Mitkä ovat uuden julkishallinnon kolme tavoitetta?

NPA: n tavoitteet: • Relevanssi: Julkinen hallinto keskittyy tehokkuuteen ja talouteen. …
 • Arvot: Hylkää julkisen hallinnon arvo neutraali. …
 • Sosiaalinen tasa -arvo: Järjestelmänvalvojien tulisi olla heikommassa asemassa olevia mestareita.

Mikä on nykyaikainen julkishallinto?

Nykyään julkishallinnon katsotaan usein sisältävän myös vastuun hallitusten politiikkojen ja ohjelmien määrittämisestä. Tarkemmin sanottuna se on julkishallinnon toiminnan suunnittelua, organisointia, ohjausta, koordinointia ja valvontaa. Max Weber.

Miksi julkisen palvelun motivaatio on tärkeää?

Julkisen palvelun motivaatio on tärkeä tutkimusaihe, koska on tärkeää, että julkinen palvelu pystyy houkuttelemaan, pitämään ja motivoimaan työntekijöitä, jotka pystyvät saavuttamaan julkisen palvelun monitahoiset tavoitteet. Viimeaikainen kehitys on nostanut julkisten virkamiesten motivaation uuteen valoon.

Mitkä ovat uusklassisen lähestymistavan periaatteet?

Uusklassisessa teoriassa korostetaan yksilön tai ryhmän käyttäytymistä ja ihmissuhteita tuottavuuden määrittämisessä. Uusklassisen lähestymistavan pääpiirteitä ovat yksilö-, työryhmä- ja osallistuva johtaminen.

Miten motivoida virkamiehiä?Kopioi linkki. Mielenkiintoinen työ voi tehdä työstä nautinnollista ja motivoida työntekijää tekemään kovaa työtä – aivan kuten tylsä työ voi tehdä työstä nautinnollista ja motivoivaa.
6 motivaatiota julkisella sektorilla

 1. Kannustimet. …
 2. Nauti. …
 3. Suhteet. …
 4. Lämmin hehku. …
 5. Prososiaalinen motivaatio. …
 6. Sitoutuminen ryhmiin ja organisaatioihin.

Mitkä ovat uuden julkishallinnon teemat?

Uuden julkisen hallinnon ydinteemat olivat:

 • Vahva keskittyminen talouden hallintaan, vastinetta rahalle ja tehokkuuden lisäämiseen.
 • Komento- ja ohjaustapa, jolla voidaan tunnistaa ja asettaa tavoitteet ja suorituksen jatkuva seuranta, vallan siirtäminen ylimmälle johdolle.

Miten uusi julkishallinto eroaa uudesta julkishallinnosta?

Julkishallinnossa keskitytään käytännönläheiseen lähestymistapaan, jossa keskitytään politiikan toteuttamiseen liittyviin päivittäisiin tehtäviin, kun taas julkishallinnossa asetetaan etusijalle niiden hierarkioiden, sääntöjen ja määräysten valvonta, jotka edistävät julkisen politiikan toteuttamista.

Mitkä ovat neljä motivaatiotyyppiä?Motivoinnin neljä muotoa

 • Ulkoinen motivaatio. …
 • Sisäinen motivaatio. …
 • Introjektoitu motivaatio. …
 • Tunnettu motivaatio.

Miksi julkisella palvelualalla tarvitaan etiikkaa?

Eettiset periaatteet takaavat vastuullisuuden yleisön ja hallinnon välillä. Eettiset periaatteet takaavat vastuullisuuden yleisön ja hallinnon välillä. Eettisten sääntöjen noudattamisella varmistetaan, että kansalaiset saavat tarvitsemansa tiedot oikeudenmukaisesti. Eettiset periaatteet antavat myös hallinnolle suuntaviivat toiminnan rehellisyydestä.

Mikä on julkisen yrityksen yleisin motiivi ja miksi?

Julkinen sektori edistää taloudellista kehitystä, ja sen päätavoitteena on sosiaalinen hyvinvointi ja turvallisuus.

Mitä motivaatiotekniikoita olisi käytettävä valtion työntekijöiden kanssa?

4 voimakasta tapaa motivoida paikallishallinnon henkilöstöäsi

 • Motivoi innovaatiota sitoutumisen kautta. …
 • Johtajien tehtävänä on tukea muiden itsemotivaatiota. …
 • Tutustu ihmisiin. …
 • Vain työntekijä voi motivoida itseään.


Mikä kuuluu julkiseen sektoriin?

Julkinen sektori on talouden osa, johon kuuluvat kaikki valtion omistamat ja ylläpitämät organisaatiot. Siihen kuuluu kaikki kouluista ja sairaaloista teihin ja siltoihin. Julkisen sektorin päätarkoitus on tarjota palveluja, joita pidetään yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta välttämättöminä.

Mitä on motivaatio julkishallinnossa?

Tutkimuksemme tulokset osoittavat, että virkamiesten työmotivaatioon vaikuttavat pääasiassa päivittäiseen toimintaan liittyvät tekijät, kuten esimiehen johtamistyyli, suoritetun toiminnan sisältö tai heidän nauttimansa itsenäisyyden taso suorittaessaan tehtäviään, ja vähäisemmässä määrin tekijät

Mitkä ovat julkishallinnon piirteet?

6 Julkisen hallinnon elementtejä

 • Hallitusten väliset suhteet. Yhdysvaltain hallitus on kehittynyt erittäin monimutkaisiksi organisaatioyksiköiden verkostoiksi, joissa jokaisella kokonaisuudella on tyypillisesti ainutlaatuinen tehtävä. …
 • Organisaatioteoria. …
 • Yleiset tarpeet. …
 • Hallinto. …
 • Julkiset käytännöt. …
 • Sosiaalinen muutos.


Mitä on uusi julkinen hallinto Filippiineillä?

Uusi palestiinalaishallinto vaikuttaa käsitteellisesti sopivan yhteen maan kehitystavoitteiden ja -toiveiden kanssa. Sen sijaan, että edistettäisiin vain tehokkuutta, taloudellisuutta ja vaikuttavuutta, uudella julkisella hallinnolla pyritään muuttamaan hallintorakenteita ja -prosesseja siten, että edistetään myös tarkoituksenmukaisuutta, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja asiakkaiden hyvinvointia.

Mitkä ovat julkishallinnon tärkeimmät piirteet?

Julkishallinnon ominaispiirteet

 • Yleisen edun palveleminen.
 • Sääntöjen ja menettelyjen muotoilu.
 • Hallituksen avoimuus. /li>
 • Varmistaa julkisen politiikan noudattamisen.
 • Vastuu valtion hallinnollisista tehtävistä. Eikä rahan tekemistä.

Mitä elementtejä uudessa julkishallinnossa korostetaan?Uuden julkisen hallinnon elementit

 • Järjestelmänvalvojat toimivat johtajien roolissa.
 • Organisaation joustavuus.
 • Edistää tehokkuutta.
 • Markkinapohjainen lähestymistapa.
 • Decentralization.
 • Result Orientoitu.
 • Mittaa tulokset.
 • reagoivuus

  Mitä on uusi julkishallinto ja miten se eroaa uudesta julkishallinnosta?

  Julkishallinnossa keskitytään julkisen politiikan tuottamiseen ja julkisten ohjelmien koordinointiin. Julkishallinto on julkishallinnon osa-alue, joka käsittää julkisten organisaatioiden johtamistoiminnan.

  Mitkä ovat julkishallinnon mallit?

  (2020) mukaan julkishallinnon uudistamisen malleja on viisi: uusi julkishallinto (New Public Management, NPM), uusi weberiläinen valtio (New Weberian State, NWS), uusi julkinen hallinto (New Public Governance, NPG), digitaalisen aikakauden hallinto (Digital Age Governance, DEG) ja julkisten arvojen hallinta (Public Value Management, PVM).