Vertaileva hallintotapa käsittää eri valtioissa toimivien poliittisten instituutioiden ominaispiirteiden ja oikeudellisen toimivallan tutkimisen. Se on valtion ja muiden poliittisten instituutioiden tutkimista niiden oikeudellisten valtuuksien, toimintojen ja aseman kannalta vertailevasti.

Mitä on vertaileva hallinto ja politiikka?

Vertaileva politiikka on vertailevaa tutkimusta muista maista, kansalaisista, erilaisista poliittisista yksiköistä joko kokonaan tai osittain, ja siinä analysoidaan näiden poliittisten yksiköiden välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja. Vertailevaan politiikkaan kuuluu myös muiden kuin Yhdysvaltojen poliittisen ajattelun poliittinen tutkimus.

Mitä tarkoitetaan vertailevalla hallinnolla?

Vertailevan hallituksen määritelmä
: eri puolilla maailmaa toimivien hallitusten yleisen rakenteen tutkiminen ja analysointi.

Mikä on johdatus vertailevaan hallintoon ja politiikkaan?

Johdatus vertailevaan hallintoon ja politiikkaan (Introduction to Comparative Government and Politics) on ensimmäinen avoin opetusresurssi (OER) vertailevasta politiikasta ja toinen ASCCC OERI:n rahoittama valtio-opin OER-oppikirja, josta toivottavasti tulee tieteenalan täydellinen kirjasto.

Miksi vertaileva hallinto ja politiikka on tärkeää?

Siinä tarkastellaan rikkaiden ja köyhien maiden välisiä eroja, niiden toimintatapoja ja sitä, miksi jotkin maat ja poliittiset järjestelmät ovat vakaita ja toiset eivät. Se antaa oppilaille käsityksen erilaisista hallintomuodoista. Siinä esimerkiksi selitetään, miksi joissakin demokratioissa on pääministerit ja toisissa ei.

Kuka on vertailevan politiikan isä?

Aristoteles
Aristoteles – vertailevan politiikan isä
Aristoteleen ajatukset politiikasta, etiikasta ja luonnontieteistä ovat jättäneet pysyvän vaikutuksen ajattelijasukupolviin. Aristoteleen Politiikka oli ensimmäinen systemaattinen kuvaus poliittisesta elämästä, ja se on edelleen yksi tärkeimmistä antiikin ajan poliittista filosofiaa käsittelevistä teoksista.

Mikä on vertailevan hallinnon soveltamisala?

Vertailevan politiikan piiriin kuuluvat kaikki rakenteet, viralliset ja epäviralliset, valtiolliset ja valtiosta riippumattomat. Nämä rakenteet osallistuvat suoraan tai välillisesti valtataisteluun. Se ei rajoitu vain kolmenlaisten hallintoelinten – lainsäätäjän, toimeenpanovallan ja oikeuslaitoksen – tutkimiseen.

Mikä on vertailevan politiikan päätavoite?

Vertailevan politiikan tutkimuksen tavoitteena ei ole ainoastaan tehdä vertailevia tutkimuksia eri poliittisten järjestelmien yhtäläisyyksistä ja eroavaisuuksista vaan myös rakentaa teoriaa politiikasta. Tieteellinen teorian rakentaminen on sen tavoite.

Mitkä ovat vertailevan politiikan piirteet?

Vertailevan hallinnon keskeiset piirteet mainitaan jäljempänä: – Eri maiden poliittisten instituutioiden tutkimisen korostaminen. – Keskitytään maailman tärkeimpien perustuslakien tutkimiseen. – Painotetaan eri maissa toimivien poliittisten instituutioiden toimivaltuuksien ja toimintojen tutkimista.

Kuka on vertailevan hallinnon kirjoittaja?

Siinä käsitellään vertailevaa politiikkaa.
Johdatus vertailevaan politiikkaan.

Mitä muita hyötyjä vertailevan hallinnon ja politiikan opiskelusta on?Toinen syy vertailla maita on ymmärtää, miten maat kehittyvät, löytää malleja ja miksi ne kehittyvät niin kuin kehittyvät. Toinen erittäin tärkeä syy vertailevan politiikan opiskeluun on ymmärtää paremmin, miten tietyt järjestelmät toimivat kansainvälisissä suhteissa ja ulkopolitiikassa.

Mitä on teoria vertailevassa politiikassa?

Vertailevan politiikan teoriat
Siinä oletetaan, että modernisaatio on lineaarinen, väistämätön prosessi, ja verrataan etelän maita ja pohjoisen maita niiden modernisaatiotason perusteella.

Mikä on vertailevan politiikan johtopäätös?

Johtopäätökset. Lopuksi totean, että vertailevassa politiikassa on kyse vakavista kysymyksistä: sodasta ja rauhasta, demokratiasta ja autoritaarisuudesta, markkinataloudesta ja valtiontaloudesta, vauraudesta ja köyhyydestä, terveydenhuollon kattavuudesta ja niin edelleen. Sen olemassaolon syy on kuitenkin varsin yksinkertainen: maailma on monimuotoinen, ei monoliittinen.

Mitkä ovat vertailevan politiikan neljä päätavoitetta?

Tutkimuksessamme neljän maan politiikasta keskitymme vertailemaan niiden instituutioita, poliittisia puolueita, ideologian ja johtajuuden roolia, erilaisia kehityskokemuksia ja hallitusten suorituskykyä.

Mitkä ovat vertailevan politiikan suurimmat ongelmat?Nämä ovat: (a) sosiaalisten tietojen monimutkaisuudesta johtuva ongelma. (b) ongelma, joka liittyy empiiristen menetelmien käyttöön ihmisten poliittisten suhteiden ja vuorovaikutuksen tutkimisessa. (c) Politiikan todentamisen ja ennusteiden tekemisen ongelma. (d) Selittämisen ja ennustamisen ongelma politiikassa.

Mitkä ovat vertailevan politiikan rajoitukset?

On mahdotonta vertailla täysin erilaisia tai täysin identtisiä maita, joten vertailumenetelmästä saatavan hyödyn hyödyntämiseksi olisi verrattava vain samankaltaisia maita, joissa on pieniä eroja, ja joissakin tapauksissa tällaisten maiden löytäminen voi osoittautua monimutkaiseksi.

Mikä on vertailevan politiikan kehitys?

Vertailevan politiikan kehitystä leimaa kaksi vallankumousta: käyttäytymistieteellinen vallankumous, joka tapahtui välittömästi toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina 1960-luvun puoliväliin saakka, ja toinen tieteellinen vallankumous, joka alkoi kylmän sodan päättymisen aikoihin ja on edelleen käynnissä.

Mitä on vertaileva politiikka PDF?

määritellään vertaileva politiikka vertailuun perustuvaksi tutkimusmenetelmäksi ja maan poliittisten ilmiöiden tarkasteluun perustuvaksi tutkimuskohteeksi. (tai muussa ”makrososiaalisessa” yksikössä) korostaa useita tärkeitä seikkoja.

Mikä on julkishallinnon merkitys?

Julkishallinto on ala, jolla johtajat palvelevat yhteisöjä yhteisen hyvän edistämiseksi ja myönteisen muutoksen aikaansaamiseksi. Julkishallinnon ammattilaisilla on valmiudet johtaa kaikilla hallinnon tasoilla (paikallis-, osavaltio- ja liittovaltion tasolla) sekä voittoa tavoittelemattomissa organisaatioissa.

Miten määrittelet kansainväliset suhteet?Kansainväliset suhteet pyrkivät selittämään valtioiden välistä vuorovaikutusta maailmanlaajuisessa valtioiden välisessä järjestelmässä, ja ne pyrkivät myös selittämään sellaisten muiden valtioiden vuorovaikutusta, joiden käyttäytyminen on peräisin yhdestä maasta ja kohdistuu muiden maiden jäseniin.

Mitkä ovat perinteisen lähestymistavan pääpiirteet?

Perinteisten lähestymistapojen ominaispiirteet:
Perinteiset lähestymistavat ovat pitkälti normatiivisia ja painottavat politiikan arvoja. Painopiste on erilaisten poliittisten rakenteiden tutkimisessa. Perinteiset lähestymistavat pyrkivät hyvin vähän yhdistämään teorian ja tutkimuksen.

Mikä on vertailevan politiikan johtopäätös?

Johtopäätökset. Lopuksi totean, että vertailevassa politiikassa on kyse vakavista kysymyksistä: sodasta ja rauhasta, demokratiasta ja autoritaarisuudesta, markkinataloudesta ja valtiontaloudesta, vauraudesta ja köyhyydestä, terveydenhuollon kattavuudesta ja niin edelleen. Sen olemassaolon syy on kuitenkin varsin yksinkertainen: maailma on monimuotoinen, ei monoliittinen.

Mikä on vertailevan politiikan luonne?

VERTAILEVAN POLITIIKAN LUONNE:
Vertaileva hallinto käsittää eri valtioissa toimivien poliittisten instituutioiden ominaispiirteiden ja oikeudellisten valtuuksien tutkimisen. Se on valtion ja muiden poliittisten instituutioiden tutkimista niiden oikeudellisten valtuuksien, toimintojen ja aseman kannalta vertailevasti.

Mitkä ovat vertailevan politiikan ominaispiirteet?Vertailevan hallinnon keskeiset piirteet mainitaan jäljempänä: – Eri maiden poliittisten instituutioiden tutkimisen korostaminen. – Keskitytään maailman tärkeimpien perustuslakien tutkimiseen. – Painotetaan eri maissa toimivien poliittisten instituutioiden toimivaltuuksien ja toimintojen tutkimista.

Kuka on vertailevan hallinnon kirjoittaja?

Siinä käsitellään vertailevaa politiikkaa.
Johdatus vertailevaan politiikkaan.

8. painos (2018)
Author Mark Kesselman, Joel Krieger William A. Joseph
Kieli English
Genre Politiikkatiede
Kustantanut 2018

Mitkä ovat vertailevan politiikan rajoitukset?On mahdotonta vertailla täysin erilaisia tai täysin identtisiä maita, joten vertailumenetelmästä saatavan hyödyn hyödyntämiseksi olisi verrattava vain samankaltaisia maita, joissa on pieniä eroja, ja joissakin tapauksissa tällaisten maiden löytäminen voi osoittautua monimutkaiseksi.

Mitkä ovat vertailevan politiikan ongelmat?

Nämä ovat: (a) sosiaalisten tietojen monimutkaisuudesta johtuva ongelma. (b) ongelma, joka liittyy empiiristen menetelmien käyttöön ihmisten poliittisten suhteiden ja vuorovaikutuksen tutkimisessa. (c) Politiikan todentamisen ja ennusteiden tekemisen ongelma. (d) Selittämisen ja ennustamisen ongelma politiikassa.

Milloin vertaileva politiikka alkoi?

Vertailevan politiikan kehitystä leimaa kaksi vallankumousta: käyttäytymistieteellinen vallankumous, joka tapahtui välittömästi toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina 1960-luvun puoliväliin saakka, ja toinen tieteellinen vallankumous, joka alkoi kylmän sodan päättymisen aikoihin ja on edelleen käynnissä.

Mitkä ovat vertailumenetelmän edut ja haitat?

Vertaileva menetelmä

8. painos (2018)
Author Mark Kesselman, Joel Krieger William A. Joseph
Kieli English
Genre Politiikkatiede
Kustantanut 2018
Vertaileva menetelmä
Edut Löytää syy-seuraus-suhteet Ei aiheuta eettisiä ongelmia Voidaan tutkia menneisyydessä Vältetään keinotekoisuutta Haitat Muuttujien kontrolloimatta jättäminen ”Ajateltu kokemus”

Mitkä ovat vertailumenetelmän tärkeimmät edut?

Vertaileva tutkimus voi antaa tietoa hankkeille niiden alkuvaiheessa, jolloin se antaa aineksia ja suuntaa alkuperäisille suunnittelukonsepteille, ja kesken suunnittelun iteraatioiden, kun sisältöä, vuorovaikutusta ja yleisiä arkkitehtuurimalleja tarkennetaan. Joitakin huomioon otettavia asioita: Vertailevat analyysit voivat säästää aikaa.

Mikä on vertailevan tutkimuksen tavoite?

Vertailevan tutkimuksen päätavoitteena on tunnistaa sosiaalisten kokonaisuuksien välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja. Vertailevassa tutkimuksessa pyritään vertailemaan kansakuntia, kulttuureja, yhteiskuntia ja instituutioita.

Miksi vertaileva tutkimus on tärkeää?

Julkishallinnon vertailevilla tutkimuksilla on joitakin etuja, koska ne parantavat eri järjestelmien ongelmien ymmärtämistä, tarjoavat luokitteluja eri prosesseista/kohteista/objekteista, mahdollistavat hypoteesien testaamisen ja antavat tietoa ilmiöiden ennustamista ja hallintaa varten, jotta voidaan tukea parhaita mahdollisia tuloksia.