Intersektionaalisessa analyysissä tarkastellaan sosiaaliseen yksilöön vaikuttavia tekijöitä yhdessä sen sijaan, että tarkasteltaisiin kutakin tekijää erikseen.

Miten intersektionaalinen analyysi toimii?

Intersektionaalisen analyysin yleisenä tavoitteena on tutkia eri valtarakenteiden välisiä ristikkäisiä malleja ja sitä, miten ihmiset asemoituvat – ja asemoivat itsensä – samanaikaisesti useisiin eri kategorioihin, kuten sukupuoleen, luokkaan ja etnisyyteen (Phoenix & Pattynama, 2006: 187; Phoenix, 2011: 137).

Mikä on esimerkki intersektionaalisuudesta?

Intersektionaalisuudessa tunnustetaan, että identiteettimerkit (esim. ”nainen” ja ”musta”) eivät ole olemassa toisistaan riippumatta ja että kukin niistä vaikuttaa toisiinsa luoden usein monimutkaisen sorron yhtymäkohdan. Esimerkiksi musta mies tienaa 0,74 dollaria ja valkoinen nainen 0,78 dollaria valkoisen miehen dollarilla.

Mitä intersektionaalinen tarkoittaa?

Intersektionaalisuus on sen tunnustamista, että jokaisella on omat ainutlaatuiset kokemuksensa syrjinnästä ja sorrosta, ja meidän on otettava huomioon kaikki ja kaikki, mikä voi marginalisoida ihmisiä – sukupuoli, rotu, luokka, seksuaalinen suuntautuminen, fyysinen kyky jne.

Mitä on intersektionaalinen analyysi quizlet?

Se on päällekkäisten tai risteävien sosiaalisten identiteettien ja niihin liittyvien sorto-, valta- tai syrjintäjärjestelmien tutkimusta.

Mitkä ovat intersektionaalisuuden keskeiset käsitteet?

Kirjoittajat esittelevät kuusi keskeistä ajatusta intersektionaalisuudesta analyysivälineenä: sosiaalinen epätasa-arvo, risteävät valtasuhteet (rakenteelliset, kurinpidolliset, kulttuuriset ja ihmissuhteiden väliset), sosiaalinen konteksti, suhteellisuus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja monimutkaisuus.

Mikä on toinen sana intersektionaalisuudelle?Mikä on toinen sana intersektionaalisuudelle?

intersektionaalisuus välisyys
analogia korrelaatio
yhteenkuuluvuus yhteenkuuluvuus
vastavuoroisuus yhteenkuuluvuus
vastavuoroisuus välisriippuvuus

Mitä intersektionaalisuus on ja miksi se on tärkeää?

Intersektionaalisuus tarkoittaa sitä, miten useat identiteetit ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja luovat ainutlaatuisia sorron muotoja. Termi on alun perin yhdysvaltalaisen tutkijan ja lakimiehen Kimberle Crenshaw’n keksimä, joka sai vaikutteita Yhdysvaltojen mustien feministiliikkeistä. Termi korostaa, miten rotu, sukupuoli, luokka ja muut tekijät ovat yhteydessä toisiinsa.Miksi intersektionaalinen lähestymistapa on tärkeä?

Intersektionaalinen näkökulma syventää ymmärrystä siitä, että tavat, joilla ihmiset käyttävät valtaa, ovat moninaisia ja vivahteikkaita. Se rohkaisee teoreettiseen identiteettikäsitykseen, joka on monimutkaisempi kuin pelkkä alistajan ja alistetun välinen kahtiajako.

Miksi intersektionaalisuus on tärkeää työpaikoilla?

Ryhmienvälisyys auttaa sinua muokkaamaan yrityksesi aloitteita siten, että otat huomioon työntekijöidesi erilaiset kokemukset. Sen avulla voit siis torjua tehokkaasti ennakkoluuloja ja syrjintää.

Mitkä ovat intersektionaalisuuden kolme tyyppiä?

Crenshaw’n mukaan intersektionaalisuutta on kolmea eri muotoa: rakenteellinen, poliittinen ja edustuksellinen intersektionaalisuus.

Kuka keksi termin intersektionaalisuus?Kimberlé Williams Crenshaw
Intersektionaalisuus (tai intersektionaalinen teoria) on termi, jonka amerikkalainen kansalaisoikeusaktivisti ja kriittisen rotuteorian johtava tutkija Kimberlé Williams Crenshaw keksi ensimmäisen kerran vuonna 1989. Se on päällekkäisten tai risteävien sosiaalisten identiteettien ja niihin liittyvien sorto-, valta- tai syrjintäjärjestelmien tutkimusta.

Mitä tarkoitetaan intersektionaalisuudella sosiologian tietokilpailussa?

Ryhmienvälisyys. Yhteiskunnallisten luokittelujen, kuten rodun, luokan ja sukupuolen, toisiinsa kytkeytyvä luonne, kun niitä sovelletaan tiettyyn yksilöön tai ryhmään, ja niiden katsotaan luovan päällekkäisiä ja toisistaan riippuvaisia syrjintä- tai epäedullisuusjärjestelmiä.

Mitä on moninaisuuden intersektionaalisuus?

Monimuotoisuuden ja osallisuuden (D&I) yhteydessä intersektionaalisuus kuvaa sosiaalisten luokittelujen (kuten rotu, sukupuoli ja seksuaalinen suuntautuminen) toisiinsa liittyvää suhdetta yksilöön tai ryhmään sovellettuna.

Voiko intersektionaalisuus olla myönteistä?

Yhteenvetona voidaan todeta, että intersektionaalisuus on kaksipuolinen kolikko, jolla on sekä myönteisiä että kielteisiä puolia. Ne voi erottaa toisistaan yksinkertaisesti olemalla tietoinen ympäristöstään ja alitajunnastaan.

Miten edistät intersektionaalisuutta?Kuusi tapaa, joilla organisaatiot voivat parantaa vuorovaikutusta

 1. Tunnistaa yksilölliset identiteetit. …
 2. Kaappaa tietoja parantaaksesi leikkausta. …
 3. Luo tunnustamisen ja ymmärtämisen kulttuuri. …
 4. Tallenna ajattelun monimuotoisuus. …
 5. Auta johtajia ymmärtämään ristikkäisyyttä. …
 6. Kouluta kollegoita vuorovaikutteisuudesta.


Mitä intersektionaalisuus on kulttuurissa?

Intersektionaalisuus tarkastelee tapoja, joilla useisiin sosiaalisesti rakentuneisiin kategorioihin liittyvät identiteetit luovat ainutlaatuisia kokemuskokonaisuuksia, jotka ovat laadullisesti erilaisia kuin yksittäisten identiteettikategorioiden summa (American Psychological Association Dictionary).

Miksi intersektionaalisuus on tärkeää terveydenhuollossa?

Intersektionaalisuuden hyödyt
Intersektionaalisuuden avulla ihmiset voivat ymmärtää eriarvoisuutta syvällisemmin tarkastelemalla sosiaalisten ja muiden identiteettien monimutkaisia vuorovaikutussuhteita, jotka voimistavat alistamista ja väheksymistä.

Mitä on intersektionaalinen palkkaaminen?

Mitä on intersektionaalisuus? Ryhmien välinen analyysi selitettynä ….

Mikä on esimerkki intersektionaalisesta feminismistä?Intersektionaalisuus auttaa meitä ymmärtämään, että vaikka palkkaerot koskevat kaikkia naisia, joihinkin naisiin ne vaikuttavat vielä ankarammin heidän rotunsa vuoksi. Toinen tapaus, jossa intersektionaalisuutta sovelletaan, ovat LGBTQ-murhatapaukset – värilliset ja transsukupuoliset ihmiset joutuvat todennäköisemmin uhreiksi kuin cis-sukupuoliset ihmiset.

Miten intersektionaalisuus vaikuttaa elämäämme?

Intersektionaalisuus osoittaa meille, että sosiaaliset identiteetit toimivat useilla tasoilla, mikä johtaa ainutlaatuisiin kokemuksiin, mahdollisuuksiin ja esteisiin jokaiselle henkilölle. Sen vuoksi sortoa ei voida pelkistää vain yhteen identiteetin osaan; jokainen sorto on riippuvainen toisesta ja muokkaa sitä.

Mitä intersektionaalisuus on ja miksi se on tärkeää?

Intersektionaalisuus tarkoittaa sitä, miten useat identiteetit ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja luovat ainutlaatuisia sorron muotoja. Termi on alun perin yhdysvaltalaisen tutkijan ja lakimiehen Kimberle Crenshaw’n keksimä, joka sai vaikutteita Yhdysvaltojen mustien feministiliikkeistä. Termi korostaa, miten rotu, sukupuoli, luokka ja muut tekijät ovat yhteydessä toisiinsa.

Mikä on intersektionaalisuus lauseessa?

Etnisen ja rodullisen identifikaation välillä on yhä enemmän yhtymäkohtia. Tässä artikkelissa on esitelty intersektionaalisuutta tapana kehystää rodun ja sukupuolen erilaisia vuorovaikutussuhteita värillisiin naisiin kohdistuvan väkivallan yhteydessä.

Mitä intersektionaalisuus on feminismissä?Intersektionaalisuus on termi, jota käytetään kuvaamaan sitä, miten eri syrjintätekijät voivat kohdata risteyskohdassa ja vaikuttaa jonkun elämään. Intersektionaalisuuden lisääminen feminismiin on tärkeää liikkeelle, koska sen avulla sukupuolten tasa-arvon puolesta käytävästä taistelusta tulee osallistavaa.

Miksi intersektionaalisuus on tärkeää sosiaalityössä?

Sosiaalityön kontekstissa intersektionaalisuus on arvokas väline analysoitaessa, miten sorron eri muodot – kuten ikärasismi, rasismi, seksismi, ableismi, heteroseksismi, cissexismi ja luokkasyrjintä – ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja vaikuttavat elettyihin kokemuksiin. Ihmisten identiteettien yhdistelmillä on merkitystä.

Kuka määritteli termin intersektionaalisuus?

Kaksikymmentäkahdeksan vuotta sitten Kimberlé Crenshaw keksi eräässä artikkelissaan termin ”intersektionaalisuus” keinona selittää afroamerikkalaisten naisten sortoa.

Miten käsittelette intersektionaalisuutta?Kuusi tapaa organisaatiot voivat parantaa ristikkäisyyttä

 • tunnistaa yksilölliset identiteetit. …
 • Kaappaa tietoja ristikkäisyyden parantamiseksi. …
 • Luo tunnustuksen ja ymmärryksen kulttuuri. …
 • Kaappaa ajattelun monimuotoisuutta. …
 • Auta johtajia ymmärtämään ristikkäisyyttä. …
 • Kouluta kollegoita ristikkäisyydestä.


 • Mikä on intersektionaalisuuden viitekehys?

  Intersektionaalisuus on teoreettinen viitekehys, jonka avulla ymmärretään, miten useat sosiaaliset identiteetit, kuten rotu, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, sosiaalinen tilanne ja vammaisuus, risteävät yksilön kokemuksen mikrotasolla ja heijastavat toisiinsa kytkeytyviä etuoikeus- ja sortojärjestelmiä (eli rasismia, seksismiä, heteroseksismiä ja luokkasyrjintää).

  Mitä on intersektionaalisuus työpaikalla?

  Intersektionaalisuudessa tarkastellaan erilaisia sortojärjestelmiä ja erityisesti sitä, miten ne ovat päällekkäisiä ja vaikuttavat toisiinsa. Tämä on yhä tärkeämpää, koska yhä useammat yritykset kiinnittävät huomiota DEI:hen, mutta usein kapea-alaisella, yksipuolisella strategialla: ”Keskitymme ensin naisiin”.

  Miksi intersektionaalisuus on tärkeää johtamisessa?

  Ryhmienvälisyys on ”monimuotoisuuden nivelkohta”.
  Ottamalla aikaa ymmärtää useisiin sosiaalisiin ryhmiin kuuluvien työntekijöiden kokemuksia johtajat voivat oppia, miten ahdistukset liittyvät toisiinsa, ja nähdä, että näitä kysymyksiä ei voida ratkaista siiloissa.

  Mitä on moninaisuuden intersektionaalisuus?

  Kimberlé Crenshaw keksi vuonna 1989 termin intersektionaalisuus, jolla tunnustetaan, että yksilöt kokevat syrjintää, joka perustuu useisiin ja toisiaan leikkaaviin identiteetteihin, kuten rotuun, uskontoon, etniseen alkuperään, maahanmuuttajan asemaan, seksuaaliseen identiteettiin, seksuaaliseen suuntautumiseen, vammaisuuteen, ikään tai sosioekonomiseen asemaan.

  Mitä intersektionaalisuus on kulttuurissa?

  Intersektionaalisuus tarkastelee tapoja, joilla useisiin sosiaalisesti rakentuneisiin kategorioihin liittyvät identiteetit luovat ainutlaatuisia kokemuskokonaisuuksia, jotka ovat laadullisesti erilaisia kuin yksittäisten identiteettikategorioiden summa (American Psychological Association Dictionary).

  Miksi intersektionaalisuus on tärkeää koulutuksessa?

  Ryhmienvälisyys tarjoaa linssin, jonka avulla voimme tarkastella prosesseja, käytäntöjä, toimintatapoja ja rakenteita, jotka lisäävät riskiä, että opiskelijat joutuvat epäedulliseen asemaan tai joutuvat syrjinnän kohteeksi, koska heidän identiteettinsä ovat ristiriidassa keskenään.

  Miten intersektionaalisuus voi auttaa saavuttamaan sukupuolten tasa-arvon?

  Lisäksi intersektionaalisuus toimii välineenä, jonka avulla voidaan tunnistaa mahdollisuuksien rakenteita. ”Se muokkaa sitä, millaisia mahdollisuuksia, resursseja ja palveluja eri ihmisillä on käytettävissään, ja sitä, miten he selviytyvät vaikeista tilanteista, miten he toimivat ja miten he osoittavat kestävyyttä vaikeissa tilanteissa, tohtori Gruber sanoi.