II artikla, 4 §: Presidentti, varapresidentti ja kaikki Yhdysvaltojen siviilivirkamiehet on erotettava virasta, jos heidät on asetettu syytteeseen ja tuomittu maanpetoksesta, lahjonnasta tai muusta korkeasta rikoksesta ja rikkomuksesta.

Mitä 25. lisäyksessä sanotaan tai tehdään?

Aina kun varapresidentin virka on avoinna, presidentti nimittää varapresidentin, joka astuu virkaansa sen jälkeen, kun kongressin molempien kamarien enemmistö on vahvistanut sen.

Sisältyykö perustuslaki syytteen nostamiseen?

Yhdysvaltojen perustuslaissa säädetään, että edustajainhuoneella ”on yksinomainen valta nostaa syytteitä” (I artiklan 2 kohta) ja ”senaatilla on yksinomainen valta käsitellä kaikkia syytteeseenpanoja …

Mitä 25. lisäyksen 3 kohdassa sanotaan?

Kun presidentti toimittaa senaatin puhemiehelle ja edustajainhuoneen puhemiehelle kirjallisen ilmoituksen siitä, että hän ei kykene hoitamaan virkaansa kuuluvia valtuuksia ja velvollisuuksia, ja kunnes hän toimittaa heille päinvastaisen kirjallisen ilmoituksen, nämä valtuudet ja velvollisuudet hoidetaan.

Mitä 2 artiklassa sanotaan valtakunnanoikeudesta?

Presidentti, varapresidentti ja kaikki Yhdysvaltojen siviilivirkamiehet on erotettava virasta, jos heitä vastaan on nostettu syytteet ja jos heidät on tuomittu maanpetoksesta, lahjonnasta tai muista korkeista rikoksista ja rikkomuksista.

Mikä on 25. lisäys yksinkertaistaen?

Puheenjohtajan ollessa erovuorossa tai hänen kuollessaan tai erottuaan varapuheenjohtajasta tulee puheenjohtaja.

Mitkä ovat syytteen nostamisen perusteet?Yhdysvaltain perustuslain II pykälän 4 momentissa määritellään syytteen nostamisen ja tuomitsemisen perusteiksi ”maanpetos, lahjonta tai muut korkeat rikokset ja rikkomukset”.

Mikä on 29. muutos?

Orjuutta tai tahdonvastaista orjuutta ei saa olla Yhdysvalloissa tai missään niiden lainkäyttövaltaan kuuluvassa paikassa, paitsi rangaistuksena rikoksesta, josta asianosainen on asianmukaisesti tuomittu.Mikä on 26. muutos?

Yhdysvallat tai mikään osavaltio ei saa kieltää tai rajoittaa kahdeksantoista vuotta täyttäneiden Yhdysvaltojen kansalaisten äänioikeutta iän perusteella.

Mikä on 25. lisäys 4?

Puheenjohtajan ollessa erovuorossa tai hänen kuollessaan tai erottuaan varapuheenjohtajasta tulee puheenjohtaja.

Missä lausekkeessa puhutaan syytteeseenpanosta?

I artiklan 2 pykälän 5 momentti antaa yksinomaisen syytteeseenpanovallan edustajainhuoneelle; I artiklan 3 pykälän 6 momentti antaa senaatille yksinomaisen vastuun syytteiden käsittelystä; I artiklan 3 pykälän 7 momentissa säädetään, että syytteeseen asetetun ja tuomitun henkilön rangaistukset rajoittuvat viraltapanoon.

Mitä Yhdysvaltain perustuslain 2 artiklan 3 kohdassa sanotaan?II artiklan 3 kohta sekä myöntää että rajoittaa presidentin valtaa. Kyseisessä pykälässä annetaan presidentille valta kutsua kongressi koolle ”poikkeuksellisissa tilanteissa”, ja tätä valtaa on käytetty kamarien kutsumiseen koolle käsittelemään nimityksiä, sotaa ja hätätilalainsäädäntöä.

Mitä tarkoittaa perustuslain 2 artiklan 2 kohdan 2 lauseke?

II artiklan 2 jakson toinen lauseke, neuvonta- ja suostumuslauseke, sisältää kaksi erillistä presidentin toimivaltaa, jotka molemmat edellyttävät senaatin suostumusta. Sopimuslausekkeen mukaan presidentti voi neuvotella ja tehdä sopimuksia ulkomaisten maiden kanssa senaatin suostumuksella.

Onko tarkistuksia 27 vai 33?

Sen jälkeen, kun perustuslaki ratifioitiin vuonna 1789, sitä on yritetty muuttaa sadoilla tuhansilla lakiehdotuksilla. Yhdysvaltain perustuslakiin tehdyistä 33:sta kongressin hyväksymästä ja osavaltioille lähetetystä muutoksesta on kuitenkin ratifioitu vain 27.

Mikä on 30. lisäys?

Sotilasta ei saa rauhan aikana majoittaa mihinkään taloon ilman omistajan suostumusta, eikä sodan aikana, vaan ainoastaan laissa säädetyllä tavalla.

Mikä on 11. muutos yksinkertaistaen?Yhdestoista lisäyksen tekstissä kielletään liittovaltion tuomioistuimia käsittelemästä tiettyjä osavaltioita vastaan nostettuja kanteita. Muutosta on myös tulkittu siten, että osavaltioiden tuomioistuinten ei tarvitse käsitellä tiettyjä osavaltiota vastaan nostettuja kanteita, jos nämä kanteet perustuvat liittovaltion lakiin.

Mitä 23. lisäyksessä sanotaan?

Muutos antaa Kolumbian piirikunnassa asuville Yhdysvaltain kansalaisille mahdollisuuden äänestää presidentinvaaliehdokkaita, jotka puolestaan äänestävät vaalikollegiossa presidentin ja varapresidentin valinnasta. Maallikon kielellä sanottuna muutos tarkoittaa, että piirikunnan asukkaat voivat äänestää presidentistä ja varapresidentistä.

Mitä 27. lisäyksellä saavutettiin?

Kaksikymmentäseitsemäs lisäys, Yhdysvaltain perustuslain muutos (1992), jonka mukaan kaikki muutokset Yhdysvaltain kongressin jäsenten korvausasteeseen tulivat voimaan vasta seuraavien edustajainhuoneen vaalien jälkeen.

Mikä on 22. muutos yksinkertaistaen?

Puheenjohtajaksi ei saa valita ketään useammin kuin kaksi kertaa, eikä henkilöä, joka on toiminut puheenjohtajana tai puheenjohtajana yli kaksi vuotta toimikauden aikana, jolle joku muu henkilö on valittu puheenjohtajaksi, saa valita puheenjohtajaksi useammin kuin kerran.

Mitä Yhdysvaltain perustuslain 2 artiklan 3 kohdassa sanotaan?

II artiklan 3 kohta sekä myöntää että rajoittaa presidentin valtaa. Kyseisessä pykälässä annetaan presidentille valta kutsua kongressi koolle ”poikkeuksellisissa tilanteissa”, ja tätä valtaa on käytetty kamarien kutsumiseen koolle käsittelemään nimityksiä, sotaa ja hätätilalainsäädäntöä.

Mistä Filippiinien perustuslain 2 artiklassa on kyse?2 jakso. Filippiinit luopuu sodasta kansallisen politiikan välineenä, hyväksyy yleisesti hyväksytyt kansainvälisen oikeuden periaatteet osaksi maan lakia ja noudattaa rauhan, tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden, vapauden, yhteistyön ja ystävyyden politiikkaa kaikkien kansojen kanssa.

Mitä tarkoittaa perustuslain 2 artiklan 4 kohta?

Merkitys
Perustuslain mukaan presidentti, varapresidentti ja muut liittovaltion virkamiehet voidaan erottaa virasta, jos edustajainhuone asettaa heidät syytteeseen ja senaatti tuomitsee heidät maanpetoksesta, lahjonnasta tai muusta vakavasta rikoksesta.

Mitä tarkoittaa perustuslain 3 artiklan 1 kohta?

III artiklalla perustetaan liittovaltion tuomioistuinjärjestelmä. Ensimmäisessä jaksossa perustetaan Yhdysvaltain korkein oikeus liittovaltion korkeimmaksi tuomioistuimeksi. Korkeimmalla oikeudella on lopullinen päätösvalta sen käsiteltäväksi tulevissa liittovaltion lainsäädäntöä koskevissa asioissa.

Mikä on perustuslain 1 artiklan 8 kohta?

Kongressilla on valta säätää ja kerätä veroja, tulleja, maksuja ja valmisteveroja velkojen maksamiseksi ja Yhdysvaltojen yhteisen puolustuksen ja yleisen hyvinvoinnin turvaamiseksi; mutta kaikkien tullien, maksujen ja valmisteverojen on oltava yhdenmukaisia kaikkialla Yhdysvalloissa; ArtI.S8.C1.1 Verotuslauseke. ArtI.S8.C1.1.1.1 Verotusoikeus.

Mitä tarkoittaa perustuslain 3 artiklan 4 kohta?Vuoden 1987 perustuslain kieli on suoraviivaista. Perustuslain III artiklan 4 pykälä kuuluu seuraavasti: ”Ei saa säätää lakia, jolla rajoitetaan sanan-, ilmaisun- tai lehdistönvapautta eikä kansan oikeutta kokoontua rauhanomaisesti ja pyytää hallitukselta oikaisua.” Tämä laki ei kuitenkaan saa olla ristiriidassa kansanvapauden kanssa.

Mitä tarkoittaa perustuslain 1 artiklan 6 kohta?

Lopuksi, ja mikä tärkeintä, I artiklan 6 pykälässä säädetään, että ”kukaan henkilö, jolla on mikä tahansa Yhdysvaltojen alainen virka, ei saa olla kummankaan edustajainhuoneen jäsen virassaan ollessaan”. Tämä säännös on rakenteellisesti erittäin tärkeä, sillä se estää vaikutusvaltaisten senaattoreiden tai kongressiedustajien nimittämisen presidentin virkaan.

Mitä perustuslain 1 artiklan 7 kohdassa sanotaan?

1 artiklan 7 kohta. 1 artiklan 7 jakson teksti: Kaikki tulojen lisäämistä koskevat lakiehdotukset tulevat edustajainhuoneesta, mutta senaatti voi ehdottaa muutoksia tai yhtyä niihin kuten muihin lakiehdotuksiin.

Mikä on perustuslain 1 artiklan 4 kohta?I artiklan 4 kohdassa annetaan osavaltioiden lainsäätäjille tehtäväksi päättää, miten kongressivaalit järjestetään. Osavaltion lainsäätäjä päättää esimerkiksi vaalien aikataulusta, siitä, miten äänestäjät voivat rekisteröityä ja missä he voivat äänestää.

Mitä tarkoittaa perustuslain 1 artiklan 10 kohta?

I artiklan 10 kohdassa rajoitetaan osavaltioiden valtaa. Osavaltiot eivät voi tehdä sopimusta vieraan valtion kanssa, vaan tämä valta annetaan presidentille, jonka neuvoa ja suostumusta kaksi kolmasosaa senaatin jäsenistä kannattaa. Osavaltiot eivät voi luoda omaa rahaa, eivätkä ne voi myöntää mitään aatelisarvonimiä.

Mikä on perustuslain 1 artiklan 9 kohta?

Yhdysvallat ei saa myöntää aatelisarvonimiä: Eikä yksikään henkilö, jolla on niiden alaisuudessa voittoa tai luottamusta tuottava virka, saa ilman kongressin suostumusta ottaa vastaan minkäänlaista lahjaa, palkkiota, virkaa tai arvonimeä miltään kuninkaalta, ruhtinaalta tai vieraalta valtiolta.

Mikä on perustuslain 11 artikla?

1. Jokaisella on oikeus rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen ja yhdistymisvapauteen muiden kanssa, mukaan lukien oikeus perustaa ammattiliittoja ja liittyä niihin etujensa ajamiseksi. 2.

Mitä tarkoittaa perustuslain 1 artiklan 10 kohdan 3 lauseke?

Mikään valtio ei saa ilman kongressin suostumusta asettaa tonnistovelvollisuutta, pitää joukkoja tai sota-aluksia rauhan aikana, tehdä sopimusta tai sopimusta toisen valtion tai vieraan vallan kanssa tai ryhtyä sotaan, ellei se ole tosiasiallisesti joutunut hyökkäyksen kohteeksi tai ole sellaisessa välittömässä vaarassa, joka ei salli viivytystä.

Mitä 1 artiklan 10 kohdassa kielletään?

Mikään valtio ei saa ilman kongressin suostumusta asettaa tonnistovelvollisuutta, pitää joukkoja tai sota-aluksia rauhan aikana, tehdä sopimusta tai sopimusta toisen valtion tai vieraan vallan kanssa tai ryhtyä sotaan, ellei se ole tosiasiallisesti joutunut hyökkäyksen kohteeksi tai ole sellaisessa välittömässä vaarassa, joka ei salli viivytystä.

Mikä on Bill of Rightsin 11 §?

JAKSO 11. Keneltäkään ei saa köyhyyden vuoksi evätä oikeutta saada vapaasti asioida tuomioistuimissa ja näennäisoikeudellisissa elimissä eikä riittävää oikeusapua.