UCMJ 91 ARTIKLA 91 ARTIKLA: PAHOINPITELY, TOTTELEMATTOMUUS TAI HALVEKSUNTA WARRANTIN, EI-KOMISSIOISEN TAI KAUNIIN UPSEERIN SUHTEEN.

Mikä artikla kattaa epäkunnioituksen aliupseeria kohtaan?

91 artikla
91 artiklan tarkoituksena on suojella upseereita, aliupseereita ja aliupseereita epäkunnioitukselta ja väkivallalta sekä varmistaa, että heidän laillisia käskyjään noudatetaan. Syytteen nostaminen 91 artiklan rikkomisesta edellyttää, että syytetty oli tietoinen siitä, että uhri oli upseeri, aliupseeri tai aliupseeri.

Miten suhtaudutte epäkunnioittaviin NCOS:iin?

Tässä tapauksessa suosittelisin vähintäänkin vahvaa neuvoa-antavaa lausuntoa, jonka antaa joukkueen vääpeli tai joukkueenjohtaja. Jos teot olivat hyvin vakavia tai jos niitä on tapahtunut useita kertoja, suosittelen paikallista huomautuskirjettä. Tässä vaiheessa voitaisiin mahdollisesti tehdä huomautus heidän NCOER-ilmoitukseensa.

Mikä artikla kattaa epäkunnioituksen?

89 ARTIKLA
89-91 artiklassa säädetään ylempien upseerien, aliupseerien ja aliupseerien suojatusta asemasta heidän hoitaessaan tehtäviään.

Mikä on 89 artikla?

89 artikla — Epäkunnioitus ylempää upseeria kohtaan. a. Teksti. ”Jokaista tämän luvun soveltamisalaan kuuluvaa henkilöä, joka käyttäytyy epäkunnioittavasti esimiestään kohtaan, on rangaistava sotaoikeuden määräämällä tavalla.”

Mikä on UCMJ:n 79 artikla?

(UCMJ:n 79 artiklan mukaan syytetty voidaan todeta syylliseksi rikokseen, joka välttämättä sisältyy syytteeseen; tämä artikla antaa sotilastuomarille lakisääteiset valtuudet tuomita ja muutoksenhakutuomioistuimelle valtuudet vahvistaa tuomio lievemmän rikoksen perusteella). Yhdysvallat v.

Mikä on UCMJ:n 14 artikla?(a) Yleistä. UCMJ:n 14 artiklassa (10 U.S.C. 814) annetaan valtuudet täyttää sotaoikeuden tuomion suorittaneiden jäsenten luovuttamista koskevat pyynnöt. Vaikka sitä käytetäänkin harvoin, lisävaltuudet ja pakollinen velvollisuus luovuttaa tällaiset jäsenet on säädetty Interstate Agreement on Detainers Act -laissa (18 U.S.C.).

Mikä on UCMJ:n 134 artikla?

United States v. Caldwell, 72 M.J. 137 (UCMJ:n 134 artikla kriminalisoi kaikki häiriöt ja laiminlyönnit, jotka vahingoittavat asevoimien hyvää järjestystä ja kurinalaisuutta, sekä kaikenlaisen käyttäytymisen, joka saattaa asevoimat huonoon valoon).Mikä on UCMJ:n 133 artikla?

(UCMJ:n 133 artiklan ydin on se, että upseerin käytös saattaa hänet henkilökohtaisesti häpeään tai häpäisee sotilasammatin siten, että se vaikuttaa hänen soveltuvuuteensa komentajaksi ja sotilaallisen tehtävän menestyksekkääseen suorittamiseen).

Voiko upseeri olla epäkunnioittava aliupseeria kohtaan?

Aliupseeria kohtaan osoitettu epäkunnioitus on UCMJ:n mukaan rikos, eikä sitä suvaita.

Mitä tapahtuu, jos et kunnioita aliupseeria?

Halveksunta tai epäkunnioitus:
Ylempi aliupseeri tai aliupseeri – huono käytös, kaikkien palkkojen ja korvausten täydellinen menettäminen, 6 kuukauden vankeusrangaistus ja arvon alentaminen E-1:een.

Mikä on UCMJ:n 86 artikla?(UCMJ:n 86 artiklan mukainen rikkomus, joka liittyy siihen, ettei ole saapunut sovittuun palveluspaikkaan, edellyttää näyttöä seuraavista seikoista: (1) että tietty viranomainen määräsi syytetylle tietyn ajan ja paikan palvelukseen; (2) että syytetty tiesi tuosta ajasta ja paikasta; ja (3) että syytetty jätti ilman valtuutusta menemättä

Mikä on UCMJ:n 112 artikla?

Pykälä 112: Rattijuopumus virantoimituksessa saattaa aluksi vaikuttaa suhteellisen kevyeltä rikkomukselta, mutta siitä voi seurata hyvin vakavia seuraamuksia. Jokainen armeijan jäsen, joka jää kiinni huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena virantoimituksessa, voi menettää sotilaalliset etuutensa ja eläkkeensä tai jopa tulla erotetuksi palveluksesta (Dishonorable Discharge).

Mikä on sotilasoikeuden 134 artikla?

134 artikla-(Julkisen eläimen väärinkäyttö)
Katso 60 kohta. b. Elementit. (2) Että syytetyn käyttäytyminen on olosuhteet huomioon ottaen vahingoittanut asevoimien hyvää järjestystä ja kuria tai ollut omiaan saattamaan asevoimat huonoon valoon.

Mikä on UCMJ:n 134 artikla?

United States v. Caldwell, 72 M.J. 137 (UCMJ:n 134 artikla kriminalisoi kaikki häiriöt ja laiminlyönnit, jotka vahingoittavat asevoimien hyvää järjestystä ja kurinalaisuutta, sekä kaikenlaisen käyttäytymisen, joka saattaa asevoimat huonoon valoon).

Mikä on UCMJ:n 126 artikla?-Jokaista tämän luvun soveltamisalaan kuuluvaa henkilöä, joka tahallisesti, ilkivaltaisesti ja petostarkoituksessa polttaa tai sytyttää tuleen omaisuutta, on rangaistava sotaoikeuden määräämällä tavalla.

Mikä on UCMJ:n 77 artikla?

United States v. Vela, 71 M.J. 283 (UCMJ:n 77 artikla asettaa päämiehenä vastuuseen sen, joka 1) avustaa, rohkaisee, neuvoo, neuvoo tai käskee toista tekemään rikoksen ja 2) osallistuu rikollisen suunnitelman toteuttamiseen).

Mikä on UCMJ:n 17 artikla?

Pidennetty sotilasloma myönnetään työntekijälle, joka värväytyy tai komennetaan aktiiviseen palvelukseen Yhdysvaltojen asevoimiin tai reserviin tai joka komennetaan aktiiviseen liittovaltion sotilastehtävään kansalliskaartin tai merivoimien miliisin jäsenenä.

Mikä on UCMJ:n 119 artikla?

UCMJ:n 119 artikla. Tappo. (a) Tämän luvun soveltamisalaan kuuluva henkilö, joka tappamistarkoituksessa tai suurta ruumiinvammaa aiheuttaen lainvastaisesti tappaa ihmisen äkillisen kiihkon vallassa, joka on aiheutettu asianmukaisen provokaation seurauksena, syyllistyy vapaaehtoiseen tappoon ja häntä on rangaistava sotaoikeuden määräämällä tavalla.