Liberaalinen, radikaali, marxilainen ja sosialistinen feminismi ovat laajalti tunnustettuja, vaikka on olemassa muitakin ”suuntauksia”, kuten postmodernismi ja ekofeminismi.

Mitkä ovat feministisen teorian viisi keskeistä elementtiä?

Feministisen teorian keskeisiä käsitteitä ovat sukupuoli, sukupuoli, rotu, syrjintä, tasa-arvo, erilaisuus ja valinta.

Mitkä ovat feministisen kriminologian teoriat?

Feministinen teoria sisältää teorioita, joissa sukupuoli ja sukupuoli asetetaan analyysin etusijalle. Tällaisissa teorioissa voidaan tarkastella sukupuolta, sukupuolta, sukupuoli-/sukupuolirooleja, sukupuolittuneita esityksiä, sukupuolittuneita suhteita yhteiskunnassa ja/tai sukupuolirakenteita sekä sukupuolten välistä eriarvoisuutta ja haasteita.

Mitkä ovat feministisen kriminologian neljä muotoa?

Vaikka feministiset teoriat jakavat nämä neljä pääperiaatetta, itse teoriat ovat erilaisia. Merkittävimpiä feministisiä teorioita ovat muun muassa liberaalifeminismi, radikaalifeminismi, marxilainen/sosialistinen feminismi, postmoderni/poststrukturalistinen feminismi ja monirotuinen feminismi.

Mitkä ovat feministisen kriminologian perusoletukset?

Feministis-etiologisessa lähestymistavassa oletetaan, että naisten alhainen rikollisuustaso voidaan selittää sukupuolisidonnaisella sosialisaatiotaustalla. Yhteiskunnan asettamat arvot ja normit sekä ”toivottu” naisen roolimalli merkitsevät sitä, että naisilla on vähemmän mahdollisuuksia syyllistyä rikoksiin.

Mitkä ovat feministisen kriminologian erityispiirteet?

Feministisen kriminologian ominaispiirteitä ovat sen korostaminen, miten yhteiskunnalliset rakenteet vaikuttavat miehiin ja naisiin eri tavoin, tutkimuksen ja aktivismin välinen suhde sekä naisten uhriksi joutumisen ja rikosten tekemisen välinen yhteys.

Mitä on kriittinen feministinen teoria kriminologiassa?Feministisen kriminologian käsitteet ja huolenaiheet
Feministinen kriminologia kuuluu tiukasti kriminologian kriittiseen/konfliktileiriin. Feministit katsovat, että naisia sortaa sekä sukupuolten välinen epätasa-arvo (heidän sosiaalinen asemansa seksistisessä kulttuurissa) että luokkien välinen epätasa-arvo (heidän taloudellinen asemansa kapitalistisessa yhteiskunnassa).

Mikä on feministisen kriminologian pääpaino quizlet?

Feministinen kriminologia pyrkii siirtämään huomion sukupuoleen keskeisenä rikollisuutta ja sosiaalista valvontaa muokkaavana voimana.Mitkä ovat kolme tärkeintä feminististä lähestymistapaa?

Perinteisesti feminismi jaetaan usein kolmeen pääperinteeseen, joita kutsutaan joskus ”kolmeksi suureksi” feministisen ajattelun koulukunnaksi: liberaali/päävirran feminismi, radikaali feminismi ja sosialistinen tai marxilainen feminismi.

Mihin feministinen kriminologia keskittyy pääasiassa quizlet?

Radikaalit feministiset kriminologit ovat johtavia tutkijoita, jotka tutkivat naisväkivallan syitä ja seurauksia sekä rikosoikeusjärjestelmän epäonnistumista naisten suojelemisessa miesten väkivallalta. Kritiikkinä on luonnehdinta, jonka mukaan kaikki miehet ovat hallitsevia ja alistavia ja kaikki naiset alistettuja ja uhreja.

Miksi tarvitsemme feminististä kriminologiaa?

Feministinen kriminologia tarjoaa paikan artikkeleille, joissa naiset asetetaan tutkimuskysymyksen keskiöön ja joissa vastataan erilaisiin kysymyksiin kuin valtavirran lähestymistavassa, jossa sukupuoli otetaan huomioon. Feministisen kriminologian päätavoitteena on keskittyä naisiin, tyttöihin ja rikollisuuteen liittyvään tutkimukseen.

Mikä on nykyaikaisen feministisen kriminologian keskeinen piirre?Nykyaikaisen feministisen kriminologian muita keskeisiä piirteitä ovat nimenomainen sitoutuminen intersektionaalisuuteen, ymmärrys naisten ainutlaatuisesta asemasta miesvaltaisilla poliisi- ja vankeinhoitoaloilla, keskittyminen maskuliinisuuteen ja sukupuolten väliseen kuiluun vakavassa rikollisuudessa, kriittinen arviointi yritysten

Miten feministinen kriminologia muuttaa tapaa, jolla ajattelemme rikoksentekijää?

Kun feministiset kriminologit alkoivat rohkaista rikosoikeusjärjestelmää ajattelemaan toisin naispuolisista rikoksentekijöistä, feminismi kannusti myös uusiin keskusteluihin naisten uhriksi joutumisesta. Toisen ja kolmannen aallon feminismin pyrkimykset toivat lisää huomiota rikoksen uhriksi joutuneisiin naisiin.

Mikä on feminismin teoria?

Feministinen teoria keskittyy usein sukupuolten epätasa-arvon analysointiin. Feministisen teorian usein tarkastelemia teemoja ovat syrjintä, esineellistäminen (erityisesti seksuaalinen esineellistäminen), sorto, patriarkaatti, stereotypiat, taidehistoria ja nykytaide sekä estetiikka.

Mitkä ovat kolme tärkeintä feminististä lähestymistapaa?

Perinteisesti feminismi jaetaan usein kolmeen pääperinteeseen, joita kutsutaan joskus ”kolmeksi suureksi” feministisen ajattelun koulukunnaksi: liberaali/päävirran feminismi, radikaali feminismi ja sosialistinen tai marxilainen feminismi.

Mikä on esimerkki feministisestä teoriasta?Ihmisen valinnanmahdollisuuksien laajentaminen: Feministit uskovat, että sekä miehillä että naisilla pitäisi olla vapaus kehittää inhimillisiä intressejään ja kykyjään, vaikka nämä intressit ja kyvyt olisivat ristiriidassa vallitsevan tilanteen kanssa. Jos esimerkiksi nainen haluaa olla mekaanikko, hänellä pitäisi olla oikeus ja mahdollisuus tehdä niin.