Vuonna 1976 Emma DeGraffenreid ja useat muut mustaihoiset naiset haastoivat General Motorsin oikeuteen syrjinnästä väittäen, että yhtiö erotteli työvoimansa rodun ja sukupuolen mukaan: Mustat tekivät tiettyjä töitä ja valkoiset toisia.

Mikä on Kimberlé Crenshaw’n intersektionaalisuuden tietovisa?

Kimberle Crenshaw esittelee intersektionaalisuuden: § Miten biologiset, sosiaaliset ja kulttuuriset kategoriat (sukupuoli, rotu, luokka, kyvykkyys, seksuaalinen suuntautuminen jne.) ja muut identiteetin akselit leikkaavat toisiaan useilla ja samanaikaisilla tasoilla. § Miten nämä leikkauspisteet edistävät ja muokkaavat järjestelmällistä sosiaalista eriarvoisuutta.

Miten Crenshaw määrittelee intersektionaalisuuden?

Kimberlé Crenshaw, Columbian ja UCLA:n oikeustieteen professori, joka keksi termin intersektionaalisuus kuvaamaan tapaa, jolla ihmisten sosiaaliset identiteetit voivat limittyä toisiinsa, kertoo TIME-lehdelle ajatuksensa politisoitumisesta, sen pysyvyydestä ja siitä, miksi kaikki epätasa-arvo ei ole samanlaista.

Mikä on intersektionaalisuusessee?

Intersektionaalisuus, feministinen sosiologinen teoria, on termi, jonka eräs kuuluisa tutkija Kimberlé Crenshaw loi esseessään Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics (1989).

Mitä tarkoitetaan identiteetin intersektionaalisuudella?

RISTEÄVÄT IDENTITEETIT. Ristiriitaiset identiteetit ovat käsite, jonka mukaan yksilön identiteetti koostuu useista, toisiaan leikkaavista tekijöistä, kuten sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta, rodusta, etnisyydestä, luokasta (menneisyydestä ja nykyisyydestä), uskonnollisesta vakaumuksesta, seksuaali-identiteetistä ja sukupuolen ilmaisusta.

Mitkä ovat intersektionaalisuuden kolme muotoa?

Crenshaw’n mukaan intersektionaalisuutta on kolmea eri muotoa: rakenteellinen, poliittinen ja edustuksellinen intersektionaalisuus.

Mitkä ovat kolme tärkeintä tekijää, jotka liittyvät intersektionaalisuuteen?Näitä tekijöitä ovat muun muassa rotu, alkuperäiskunta, sosioekonominen asema, sukupuoli, sukupuoli-identiteetti, seksuaalinen suuntautuminen, ikä, (vammaisuus), hengellisyys, maahanmuuttaja- tai pakolaisasema, kieli ja koulutus. Yksi intersektionaalisuuden ajatuksista on, että yksilöt, ryhmät ja yhteisöt voivat identifioida itsensä.

Mikä on intersektionaalisuuden tavoite?

Intersektionaalisuus on sen tunnustamista, että jokaisella on omat ainutlaatuiset kokemuksensa syrjinnästä ja sorrosta, ja meidän on otettava huomioon kaikki ja kaikki, mikä voi syrjäyttää ihmisiä – sukupuoli, rotu, luokka, seksuaalinen suuntautuminen, fyysiset kyvyt jne.Miten intersektionaalisuus vaikuttaa elämäämme?

Intersektionaalisuus osoittaa meille, että sosiaaliset identiteetit toimivat useilla tasoilla, mikä johtaa ainutlaatuisiin kokemuksiin, mahdollisuuksiin ja esteisiin jokaiselle henkilölle. Sen vuoksi sortoa ei voida pelkistää vain yhteen identiteetin osaan; jokainen sorto on riippuvainen toisesta ja muokkaa sitä.

Miksi intersektionaalisuus on tärkeää sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kannalta?

Ryhmienvälisyys keskittyy sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen eri yhteiskunnallisista paikoista käsin. Ilman niiden ihmisten panosta tai ymmärrystä vastarinnasta, joiden kokemuksia epäoikeudenmukaisuudesta pyrimme lievittämään, vaarana on, että toistamme rakenteita, jotka vahvistavat sortoa eri keinoin.

Mikä on toinen sana intersektionaalisuudelle?

Mikä on toinen sana intersektionaalisuudelle?

intersektionaalisuus välisyys
analogia korrelaatio
yhteenkuuluvuus yhteenkuuluvuus
vastavuoroisuus yhteenkuuluvuus
vastavuoroisuus välisriippuvuus

Mitä on intersektionaalisuus, anna esimerkki?Intersektionaalisuudessa tunnustetaan, että identiteettimerkit (esim. ”nainen” ja ”musta”) eivät ole olemassa toisistaan riippumatta ja että kukin niistä vaikuttaa toisiinsa luoden usein monimutkaisen sorron yhtymäkohdan. Esimerkiksi musta mies tienaa 0,74 dollaria ja valkoinen nainen 0,78 dollaria valkoisen miehen dollarilla.

Mitkä ovat intersektionaalisuuden keskeiset käsitteet?

Kirjoittajat esittelevät kuusi keskeistä ajatusta intersektionaalisuudesta analyysivälineenä: sosiaalinen epätasa-arvo, risteävät valtasuhteet (rakenteelliset, kurinpidolliset, kulttuuriset ja ihmissuhteiden väliset), sosiaalinen konteksti, suhteellisuus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja monimutkaisuus.

Miten selität lapselle intersektionaalisuuden?


Lainaus videolta: Se antaa meille myös keinon puhua sorrosta. Ja etuoikeuksista, jotka ovat päällekkäisiä ja vahvistavat toisiaan. Tämä termi on peräisin 1980-luvulta. Ja oikeustieteilijä Kimberlé Crenshaw.

Voiko intersektionaalisuus olla myönteistä?

Negatiivinen intersektionaalisuus haittaa asianmukaista terveydenhuoltoa, mutta toisaalta positiivinen intersektionaalisuus auttaa tarkan diagnoosin tekemisessä. Se osoittaa, että kiinnittämällä erityistä huomiota tapoihin, joilla identiteettiakselit ja rakenteellinen eriarvoisuus kohtaavat, voidaan saada aikaan odottamattomia tuloksia.

Mitä intersektionaalisuus on feminismissä?Kimberlé Crenshaw, yhdysvaltalainen oikeustieteen professori, joka keksi termin vuonna 1989, selitti hiljattain Time-lehdelle antamassaan haastattelussa, että intersektionaalinen feminismi on ”prisma, jonka avulla voidaan nähdä tapa, jolla eri epätasa-arvon muodot toimivat usein yhdessä ja pahentavat toisiaan”.

Miten harjoitat intersektionaalisuutta?

Niiden yhteisöjen terveys, jotka joutuvat kohtaamaan syrjinnän moninaisia muotoja, jätetään usein huomiotta. Yksi käytännön tapa toteuttaa intersektionaalisuus käytännössä on kysyä, tyydytetäänkö päällekkäisiä ja toisiaan risteäviä syrjinnän muotoja kohtaavien yksilöiden ja yhteisöjen erityiset terveystarpeet.

Mitä hyötyä intersektionaalisuudesta on?

Ryhmienvälisyys tarjoaa linssin, jonka avulla voimme tarkastella prosesseja, käytäntöjä, toimintatapoja ja rakenteita, jotka lisäävät riskiä, että opiskelijat joutuvat epäedulliseen asemaan tai joutuvat syrjinnän kohteeksi eri identiteettiensä vuoksi.

Mitä intersektionaalisuus on rikollisuudessa?

Intersektionaalisuus on käsite, jonka mukaan ihmiset koostuvat useista sosiaalisista identiteeteistä, kuten sukupuolesta, etnisyydestä, luokasta ja seksuaalisesta suuntautumisesta. Nämä identiteetin osatekijät eivät sulje toisiaan pois. Ne leikkaavat toisiaan muodostaen kokonaisuuden, joka eroaa erillisistä osatekijöistä.

Miksi Crenshaw kehitti intersektionaalisuuden?

”Ryhmienvälisyys oli prisma, jonka avulla voitiin tuoda esiin syrjintälainsäädännön dynamiikkaa, jota tuomioistuimet eivät arvostaneet”, Crenshaw sanoi.

Milloin Crenshaw keksi intersektionaalisuuden?1989
Oikeustieteilijä Kimberlé Crenshaw keksi vuonna 1989 termin ”intersektionaalisuus” kuvaamaan sitä, miten sortojärjestelmät limittyvät toisiinsa ja luovat erilaisia kokemuksia ihmisille, joilla on useita identiteettikategorioita.

Mistä Kimberlé Crenshaw tunnetaan?

Kimberlé W. Crenshaw on uraauurtava tutkija ja kirjoittaja, joka käsittelee kansalaisoikeuksia, kriittistä rotuteoriaa, mustien feministien oikeusteoriaa sekä rotua, rasismia ja lakia. Columbian oikeustieteellisessä tiedekunnassa toimimisensa lisäksi hän on Kalifornian yliopiston Los Angelesin yliopiston arvostettu oikeustieteen professori.

Mikä on esimerkki intersektionaalisuudesta?

Lähestymistapaan voisi kuulua keskittyminen niihin ainutlaatuisiin haasteisiin, joita päällekkäisten syrjintäjärjestelmien risteyskohdissa olevat henkilöt kohtaavat, kuten mustat maahanmuuttajat (jotka kohtaavat sekä rotusyrjintää että syrjintää maahanmuuttaja-asemansa vuoksi) tai asunnottomat transsukupuoliset nuoret (

Mikä on toinen sana intersektionaalisuudelle?

Mikä on toinen sana intersektionaalisuudelle?

intersektionaalisuus välisyys
analogia korrelaatio
yhteenkuuluvuus yhteenkuuluvuus
vastavuoroisuus yhteenkuuluvuus
vastavuoroisuus välisriippuvuus

Mitkä ovat intersektionaalisuuden keskeiset käsitteet?Kirjoittajat esittelevät kuusi keskeistä ajatusta intersektionaalisuudesta analyysivälineenä: sosiaalinen epätasa-arvo, risteävät valtasuhteet (rakenteelliset, kurinpidolliset, kulttuuriset ja ihmissuhteiden väliset), sosiaalinen konteksti, suhteellisuus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja monimutkaisuus.

Miten intersektionaalisuus vaikuttaa yhteiskuntaan?

Intersektionaalisuus osoittaa meille, että sosiaaliset identiteetit toimivat useilla tasoilla, mikä johtaa ainutlaatuisiin kokemuksiin, mahdollisuuksiin ja esteisiin jokaiselle henkilölle. Sen vuoksi sortoa ei voida pelkistää vain yhteen identiteetin osaan; jokainen sorto on riippuvainen toisesta ja muokkaa sitä.

Voiko intersektionaalisuus olla myönteistä?

Negatiivinen intersektionaalisuus haittaa asianmukaista terveydenhuoltoa, mutta toisaalta positiivinen intersektionaalisuus auttaa tarkan diagnoosin tekemisessä. Se osoittaa, että kiinnittämällä erityistä huomiota tapoihin, joilla identiteettiakselit ja rakenteellinen eriarvoisuus kohtaavat, voidaan saada aikaan odottamattomia tuloksia.

Mitä intersektionaalisuus on feminismissä?Kimberlé Crenshaw, yhdysvaltalainen oikeustieteen professori, joka keksi termin vuonna 1989, selitti hiljattain Time-lehdelle antamassaan haastattelussa, että intersektionaalinen feminismi on ”prisma, jonka avulla voidaan nähdä tapa, jolla eri epätasa-arvon muodot toimivat usein yhdessä ja pahentavat toisiaan”.

Mitä eroa on monimuotoisuudella ja intersektionaalisuudella?

Monimuotoisuus on kuitenkin monimutkaisempaa, ja se on usein kerroksittaista. Se ei ole kaikki tai ei mitään, vaan pikemminkin erityyppiset monimuotoisuuden muodot (sukupuoli, rotu, seksuaalinen suuntautuminen jne.) rakentuvat, kerrostuvat ja leikkaavat toisiaan. Tämä ajatus tunnetaan nimellä intersektionaalisuus.

Mitä hyötyä intersektionaalisuudesta on?

Ryhmienvälisyys tarjoaa linssin, jonka avulla voimme tarkastella prosesseja, käytäntöjä, toimintatapoja ja rakenteita, jotka lisäävät riskiä, että opiskelijat joutuvat epäedulliseen asemaan tai joutuvat syrjinnän kohteeksi eri identiteettiensä vuoksi.

Miten voit voittaa intersektionaalisuuden?

Kuusi tapaa organisaatiot voivat parantaa ristikkäisyyttä

 • tunnistaa yksilölliset identiteetit. …
 • Kaappaa tietoja ristikkäisyyden parantamiseksi. …
 • Luo tunnustuksen ja ymmärryksen kulttuuri. …
 • Kaappaa ajattelun monimuotoisuutta. …
 • Auta johtajia ymmärtämään ristikkäisyyttä. …
 • Kouluta kollegoita ristikkäisyydestä.


 • Miksi intersektionaalisuus on tärkeää sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kannalta?

  Intersektionaalisella lähestymistavalla varmistetaan, että ketään ei jätetä jälkeen taistelussa oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon puolesta. Sillä varmistetaan, että yhteisöt ja liikkeet ottavat erilaisuuden huomioon ja työskentelevät yhdessä tasa-arvon puolesta. Se estää yhden syrjinnän muodon torjumisen toisen kustannuksella.

  Mitä intersektionaalisuus on rikollisuudessa?

  Intersektionaalisuus on käsite, jonka mukaan ihmiset koostuvat useista sosiaalisista identiteeteistä, kuten sukupuolesta, etnisyydestä, luokasta ja seksuaalisesta suuntautumisesta. Nämä identiteetin osatekijät eivät sulje toisiaan pois. Ne leikkaavat toisiaan muodostaen kokonaisuuden, joka eroaa erillisistä osatekijöistä.

  Miten intersektionaalisuus vaikuttaa koulutukseen?

  Osallistavaan opetukseen liittyen intersektionaalisuutta voidaan käyttää korostamaan ajatusta siitä, että syrjäytyneet tai syrjityt opiskelijat kokevat usein moninaisia syrjäytymisen ja syrjinnän muotoja paitsi yksilötasolla myös oppilaitoksen tasolla.